Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene regels

Tweede stap in de procedure: de kennisgeving van de dringende redenen

De tweede stap in de procedure bestaat erin de dringende reden(en) die aan de basis van het ontslag liggen aan de werknemer mee te delen en dit volgens de hieronder vermelde regels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Wijzen van kennisgeving

De kennisgeving van de dringende reden moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk gebeuren. De werkgever moet dus gebruik maken van één van de volgende wijzen van kennisgeving:

  • Ofwel bij ter post aangetekende brief
  • Ofwel via gerechtsdeurwaarderexploot
  • Ofwel door overhandiging van een geschrift aan de werknemer waarvan hij het duplicaat als ontvangstbewijs ondertekent. Dit bewijs geldt enkel als ontvangstbewijs en in geen geval als aanvaarding van de dringende reden. Indien de werknemer weigert dit ontvangstbewijs te ondertekenen, moet de werkgever gebruik maken van één van de twee andere wijzen van kennisgeving (de ontslagdatum wordt hierdoor niet gewijzigd)

Opmerking: vergeet niet de regels in verband met het taalgebruik in acht te nemen!

Termijn van 3 werkdagen

Deze kennisgeving moet verplicht gebeuren binnen de drie werkdagen na het ontslag. Indien de kennisgeving bij aangetekende brief wordt verstuurd, moet de verzendingsdatum binnen die termijn vallen. De datum van ontvangst door de werknemer speelt geen enkele rol.

Deze termijn wordt op dezelfde manier berekend als de termijn om kennis te geven van het ontslag. 

Inhoud van de kennisgeving

De ten laste gelegde feiten moeten duidelijk en nauwkeurig worden geformuleerd, zodat:

  • Enerzijds, de werknemer zich met kennis van zaken kan verdedigen
  • En anderzijds, de rechter kan nagaan of de aangevoerde feiten in de brief overeenstemmen met die welke door de werkgever ingeroepen worden en de ernst van de ingeroepen redenen kan beoordelen [1]

Zaken die niet in de ontslagbrief opgenomen zijn, kunnen nadien ook niet meer voor de rechter ingeroepen worden [2]. 

We raden u dan ook aan om al te vage formuleringen zoals ‘ongewettigde afwezigheden’, ‘insubordinatie’,… te vermijden. Vermeld daarom zeker de data, uren en plaatsen van de feiten en ook of er eventueel getuigen zijn, wat u hebt vastgesteld, hoe de werknemer heeft gereageerd, de verwijzing naar de verschillende waarschuwingen die u reeds aan de werknemer heeft gestuurd,… 

[1] Dit werd nader toegelicht door het Arbeidshof van Brussel in een arrest van 24 oktober 2018.

[2] Dat werd nader toegelicht door het Hof van Cassatie in een arrest van 13 mei 2019. De voorafgaande feiten die een opheldering of een verzwarende omstandigheid voor het ingeroepen feit hadden kunnen vormen, moeten bijgevolg verworpen worden als ze niet vermeld worden.

Alle artikelen over Algemene regels