Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle werkgevers die schuldenaar zijn van de bedrijfsvoorheffing kunnen in principe een vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing genieten.

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2024

De erkende uitzendbedrijven die werknemers ter beschikking stellen van deze werkgevers die hen tewerkstellen in een systeem van ploegen- of nachtarbeid, zijn eveneens gedeeltelijk vrijgesteld van betaling van bedrijfsvoorheffing[1].

Vanaf 1 oktober 2022 moeten deze uitzendkantoren echter de uitdrukkelijke toestemming krijgen van de klant. Deze nieuwe voorwaarde geldt niet alleen voor nieuwe uitzendopdrachten maar ook voor lopende uitzendopdrachten.

Uitzondering

Deze vrijstelling wordt niet toegekend aan de belastingplichtigen die:

  • Werknemers tewerkstellen die worden bezoldigd met fooien of met een dienstpercentage betaald door het cliënteel
  • Inkomsten betalen of toekennen aan podiumkunstenaars of sportbeoefenaars niet-verblijfhouders of, bij gebreke daarvan, aan de organisatoren van de vertoningen of sportmanifestaties
  • Door de leden van een burgerlijke vennootschap of feitelijke vereniging[2] zijn aangesteld om hen te vertegenwoordigen, of bij ontstentenis daarvan, elk van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden
  • Als curatoren in faillissementen, vereffenaars van vennootschappen of van gerechtelijke akkoorden of als personen die gelijkaardige functies uitoefenen, schuldvorderingen vereffenen

In de praktijk

Een werknemer die een ondersteunende functie uitoefent binnen een ploeg kan in ploeg werken als aan alle andere voorwaarden is voldaan[3].

[1] Artikel 275/5, § 1, 8ste lid, § 2, zevende lid, § 4, zesde lid en § 5, zevende lid  van het WIB 1992.

[2] Beoogd in artikel 229, § 3 van het WIB 1992.

[3] Punt 6 van de circulaire 2019/C/42.

Alle artikelen over Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid