Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid

Om welke belastbare bezoldigingen gaat het?

Dit zijn de bezoldigingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling .

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2024

Principe

De belastbare bezoldigingen omvatten:

  • De wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en alle andere soortgelijke beloningen met inbegrip van fooien en toelagen die, zelfs toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden verkregen[1]
  • De gewaarborgde week- en maandlonen die de werkgever betaalt in geval van arbeidsongeschiktheid en die onderworpen zijn aan de socialezekerheidsbijdragen
  • De voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van de uitoefening van de beroepsactiviteit

Uitsluitingen

Vallen niet onder dit begrip van belastbare bezoldiging:

  • De eindejaarspremies, het vakantiegeld en de loonachterstallen[2]
  • De vergoedingen verkregen wegens de stopzetting van de arbeid of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst[3]
  • De vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van loon[4]
  • De bezoldigingen die door een werknemer zijn verkregen en worden toegekend aan zijn rechtverkrijgenden (erfgenamen) met uitzondering van het gewaarborgd loon door de werkgever gestort
  • De aanvullingen op de vervangingsinkomsten (ziekenfonds, werkloosheid, ongeval, …) betaald door de werkgever in het kader van zijn wettelijke of buitenwettelijke verplichtingen

Let op! Voor ploegenarbeid op werven (bouw- en aanverwante sectoren) worden “premies” (andere dan de ploegenpremie[5]) eveneens uitgesloten.

[1] Artikel 31 2de lid 2, 1° en 2°.

[2] Artikel 275/5, §1,  2de lid van het WIB 1992.

[3] Artikel 31, 3° van het WIB 1992.

[4] Artikel 31, 4° van het WIB 1992. Zie circulaire 244/268.064 (Afer 3/2005 Faq 3 van 11 01 2005).

[5] Circulaire 2018/C/73 van 11 juni 2018.

Alle artikelen over Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid