Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Start en re-integratiebeoordeling

De arbeidsgeneesheer start het re-integratietraject op.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Re-integratiebeoordeling

Uitnodiging van de arbeidsgeneesheer

De arbeidsgeneesheer start het re-integratietraject op door de werknemer voor wie hij een re-integratieverzoek heeft ontvangen, uit te nodigen voor een re-integratiebeoordeling om:

  • Na te gaan of de werknemer op termijn het overeengekomen werk, desgevallend mits een aanpassing van de werkpost, opnieuw zal kunnen uitoefenen
  • Na te gaan of een werkhervatting kan worden overwogen, op basis van de gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer
  • Na te gaan aan welke voorwaarden en modaliteiten het werk en/of de werkpost moet(en) beantwoorden om aangepast te zijn aan de gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer

De werknemer gaat niet in op de uitnodiging

De arbeidsgeneesheer en de werkgever doen de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de uitnodiging de werknemer bereikt.

Sinds 1 oktober 2022 wordt bepaald dat als de werknemer niet ingaat op de uitnodiging van de arbeidsgneesheer, nadat hij 3 keer werd uitgenodigd, waarbij er telkens minstens 14 kalenderdagen tussen de uitnodigingen zit, het re-integratietraject worden beëindigd. De adviserend geneesheer en de werkgever worden daarvan verwittigd.  

Overleg

Met het oog op de re-integratiebeoordeling en als de werknemer ermee instemt, pleegt de arbeidsgeneesheer overleg met:

  • De behandelende geneesheer van de werknemer en/of de arts die het geneeskundig getuigschrift heeft opgemaakt
  • De adviserend geneesheer
  • Andere preventieadviseurs, in het bijzonder als de gezondheidsproblematiek verband houdt met de psychosociale risico's van het werk of met musculoskeletale aandoeningen
  • Andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie, zoals de Terug Naar Werk Coördinator binnen het ziekenfonds, een (dis)ability-casemanager, een (arbeids)deskundige van de diensten en instellingen van de gewesten en gemeenschappen en/of hun partners, inzonderheid betreffende de mogelijkheden voor opleiding, aanpassingen aan de werkpost en/of begeleiding
  • Sinds 1 oktober 2022, op vraag van de werknemer: de werkgever, met het oog op het bevorderen van het onderzoek naar de concrete mogelijkheden voor werk dat aangepast is aan de gezondheidstoestand van de werknemer.  

Onderzoek van de werkpost

De arbeidsgeneesheer kan tegelijk de werkpost of de werkomgeving van de werknemer onderzoeken om de mogelijkheden tot aanpassing van die werkpost na te gaan.

Als de gezondheidsproblematiek verband houdt met de psychosociale risico's van het werk of met musculoskeletale aandoeningen, kan de arbeidsgeneesheer zich laten bijstaan door een preventieadviseur met deze specifieke deskundigheid.

Op te merken valt dat een bezoek van de werkpost niet altijd noodzakelijk is.

Aandachtspunten voor de arbeidsgeneesheer

Bij de re-integratiebeoordeling en het bepalen van de voorwaarden en modaliteiten van het aangepast of ander werk heeft de arbeidsgneesheer bijzondere aandacht voor de progressiviteit van de maatregelen die hij voorstelt, en houdt hij rekening met de mogelijkheden en eventuele beperkingen van de werknemer vanuit gezondheidsoverwegingen, evenals met de noodzakelijke en wenselijke aanpassingen van de taken en de relevante arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden om de betrokken werknemer te kunnen re-integreren in medisch verantwoorde omstandigheden.

Verslag

De arbeidsgeneesheer maakt een verslag op van zijn bevindingen en van deze van de personen die bij het overleg zijn betrokken. Hij voegt het verslag toe aan het gezondheidsdossier van de werknemer.

Verplaatsingskosten

De werkgever neemt de verplaatsingskosten van de werknemer ten laste die verband houden met het re-integratietraject.

Alle artikelen over