Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Beroep van de werknemer

De werknemer kan enkel beroep aantekenen tegen de beslissing B (definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk).

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Principe

Een werknemer die niet akkoord gaat met de re-integratiebeoordeling waarbij de arbeidsgeneesheer hem definitief ongeschikt verklaart voor het overeengekomen werk (beslissing B) kan hiertegen beroep instellen. Er is geen beroep mogelijk tegen de voorwaarden en modaliteiten waaraan het aangepast of ander werk, en eventueel de werkpost, moet(en) beantwoorden.

Tijdens een re-integratietraject kan de werknemer slechts één keer de beroepsprocedure aanwenden.

Procedure

Instellen van het beroep bij het Toezicht op het welzijn op het werk en de werkgever

Binnen een termijn van 21 kalenderdagen (en niet meer 7 werkdagen) die aanvangt op de dag volgend op de dag van ontvangst van de vaststelling van de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk, moet de werknemer:

  • Een aangetekende brief sturen naar de arts sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk
  • Sinds 1 oktober 2022, een aangetekende brief sturen naar de werkgever 

Overleg tussen artsen

De arts sociaal inspecteur roept de arbeidsgeneesheer en de behandelende arts van de werknemer samen voor overleg, op een door hem bepaalde plaats en tijdstip. Hij vraagt hen de relevante documenten mee te brengen in verband met de gezondheidstoestand van de werknemer. Desgevallend roept hij ook de werknemer op om te worden gehoord en onderzocht.

Beslissing

Tijdens dat overleg nemen de drie geneesheren een beslissing bij meerderheid van stemmen, en dit uiterlijk binnen een termijn van 42 kalenderdagen die aanvangt op de dag volgend op de dag waarop de arts sociaal inspecteur het beroep ontvangen heeft.

Bij afwezigheid van de behandelende arts of van de arbeidsgeneesheer of indien er geen akkoord wordt bereikt tussen de aanwezige artsen, neemt de arts sociaal inspecteur zelf de beslissing.

Medisch verslag en aangetekende meedeling van de beslissing

De arts sociaal inspecteur neemt de beslissing op in een medisch verslag dat door de aanwezige artsen wordt ondertekend en in het gezondheidsdossier van de werknemer wordt bewaard.

Hij deelt het resultaat van de beroepsprocedure onmiddellijk per aangetekend schrijven mee aan de werkgever en aan de werknemer.

Eventueel herbekijken door de arbeidsgeneesheer

Afhankelijk van het resultaat van de procedure herbekijkt de arbeidsgeneesheer de re-integratiebeoordeling.

Alle artikelen over