Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Rol van het comité voor preventie en bescherming op het werk

De werkgever overlegt regelmatig met het comité over de mogelijkheden, op collectief niveau, voor aangepast of ander werk en de maatregelen voor aanpassing van de werkposten. Dit met het oog op het ontwikkelen van een doeltreffend re-integratiebeleid, en het verbeteren van het algemeen welzijnsbeleid,

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Jaarlijkse informatie

Te verstrekken door de arbeidsarts

De arbeidsarts verstrekt jaarlijks aan de werkgever en aan het comité een kwantitatief en kwalitatief verslag, met respect voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim, over:

  • Spontane raadplegingen
  • Aanpassingen aan de werkpost, en werkhervatting na ziekte of ongeval, inzonderheid over ervaringen en/of problemen in verband met het contacteren van arbeidsongeschikte werknemers met het oog op het faciliteren van de werkhervatting
  • Re-integratietrajecten
  • Bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting
  • En de vragen om aanpassingen aan de werkpost

met het oog op de evaluatie van het collectief re-integratiebeleid en het voorstellen of aanpassen van preventiemaatregelen, indien nodig.

Te verstrekken door de werkgever

De werkgever bezorgt jaarlijks aan het comité de geglobaliseerde en geanonimiseerde elementen uit de re-integratieplannen en uit de gemotiveerde verslagen, waarbij hij ervoor zorgt dat hierbij geen identificatie van individuele werknemers mogelijk is. In elk geval worden minstens de volgende elementen vermeld:

  • 1° De stappen die de werkgever heeft ondernomen om aangepast of ander werk te zoeken voor de werknemer, of om de werkpost aan te passen
  • 2° De redenen waarom in voorkomend geval geen re-integratieplan kon worden opgemaakt, of een aangeboden plan werd geweigerd

Jaarlijkse evaluatie van het re-integratiebeleid

Op basis van het verslag van de arbeidsarts en van de informatie van de werkgever, evenals op basis van andere relevante elementen, wordt het collectief re-integratiebeleid, evenals de mogelijkheden op collectief niveau voor aangepast of ander werk en de maatregelen voor aanpassing van de werkposten, regelmatig, en minstens één keer per jaar, geëvalueerd, in aanwezigheid van de arbeidsarts en in voorkomend geval van de andere bevoegde preventieadviseurs.

Indien nodig wordt het collectief re-integratiebeleid aangepast en/of worden voorstellen gedaan om het algemeen welzijnsbeleid te verbeteren.

Alle artikelen over