Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Onderzoek van de mogelijkheden voor aangepast of ander werk en re-integratieplan

Het is nu aan jou, werkgever, om na te gaan welke de mogelijkheden zijn voor een aangepast of een ander werk in de onderneming.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Grondig onderzoek van de mogelijkheden van aangepast of ander werk

De werkgever moet de concrete mogelijkheden van aangepast werk of ander werk onderzoeken, rekening houdend met:

 • De aanbevelingen van de arbeidsgeneesheer
 • Het collectief kader inzake re-integratie
 • En, desgevallend, het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap

Dit laatste punt volgt uit Europese rechtspraak waarin werd geoordeeld dat niet zoeken naar redelijke aanpassingen voor een werknemer in een dergelijke situatie (bijvoorbeeld na een arbeidsongeval) discriminatie op grond van gezondheidstoestand uitmaakt. Uiteraard mag de last van die aanpassingen niet onevenredig zwaar zijn voor de werkgever, maar dit moet zeer serieus worden genomen.

Opmaak van het re-integratieplan

Overleg en timing

Vervolgens moet een re-integratieplan worden opgemaakt door de werkgever in overleg met de werknemer, de arbeidsgeneesheer en eventuele andere personen (bv. andere gespecialiseerde preventieadviseurs): 

 • 1° Na het ontvangen van de re-integratiebeoordeling, wanneer een beslissing A werd genomen
 • 2° Na het verstrijken van de beroepstermijn of na ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure dat de beslissing van de arbeidsgeneesheer bevestigt, wanneer een beslissing B werd genomen

Dat plan moet zijn aangepast aan de gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer.

Inhoud van het plan

Het re-integratieplan bevat één of meerdere van de volgende maatregelen op een zo concreet en gedetailleerd mogelijke wijze:

 • Een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost, inzonderheid een aanpassing van de machines en uitrusting en/of het voorzien van passende hulpmiddelen
 • Een omschrijving van het aangepast werk, inzonderheid de aangepaste taken of de andere taakverdeling, het volume van het werk en het uurrooster dat aan de werknemer kan worden opgelegd, en desgevallend de progressieve aard van de maatregelen
 • Een omschrijving van het ander werk, inzonderheid de inhoud van werk dat de werknemer kan uitvoeren, alsook het volume van het werk en het uurrooster waarin de werknemer kan worden tewerkgesteld, en desgevallend de progressieve aard van de maatregelen
 • De aard van de voorgestelde opleiding en/of begeleiding met het oog op het verwerven van de competenties die moeten toelaten dat de werknemer een aangepast of ander werk kan uitvoeren, evenals de betrokken (interne of externe) actoren die zullen instaan voor deze opleiding en/of begeleiding
 • De geldigheidsduur van het re-integratieplan

Bezorgen van het plan aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds

In voorkomend geval bezorgt de arbeidsgeneesheer het re-integratieplan aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Die neemt een beslissing over de progressieve werkhervatting en de arbeidsongeschiktheid [1].

Concreet gaat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds na of de uitvoering van het re-integratievoorstel een einde maakt aan de arbeidsongeschiktheid.

Als het re-integratievoorstel toegelaten arbeid bij de werkgever omvat, hoeft de werknemer geen toestemming meer te vragen aan de adviserend geneesheer. Laatstgenoemde controleert echter ambtshalve of het re-integratievoorstel verenigbaar is met de voorwaarden voor toegelaten arbeid. Dit houdt in dat:

 • Het voorgestelde werk verenigbaar is met de ziekte van de werknemer
 • De verminderde arbeidsgeschiktheid van de werknemer minstens 50% bedraagt

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee [2].

In het re-integratieplan wordt melding gemaakt van deze beslissing. Indien nodig past de werkgever het re-integratieplan aan.

Bezorgen van het re-integratieplan aan de werknemer

De werkgever bezorgt het re-integratieplan aan de werknemer:

 • Binnen een termijn van maximaal 63 kalenderdagen die aanvangt op de dag volgend op de ontvangst van de re-integratiebeoordeling in geval van beslissing A
 • Binnen een termijn van maximaal 6 maanden die aanvangt op de dag volgend op de ontvangst van de re-integratiebeoordeling in geval van beslissing B

[1] Bedoeld in artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

[2] Bij gebrek aan een reactie binnen de 3 weken na de ontvangst van de kopie van het re-integratievoorstel, wordt verondersteld dat de uitvoering van het re-integratievoorstel geen einde zal maken aan de toestand van arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen en dat de beslissing van de adviserend geneesheer over de toegelaten arbeid positief is.

Alle artikelen over