Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vermeldingen, procedure en communicatie van het arbeidsreglement

Procedure bij een wijziging van het arbeidsreglement

Bij wijziging van het arbeidsreglement moet in principe dezelfde procedure als bij de opstelling ervan gevolgd worden. Soms hoeft deze procedure echter niet gevolgd te worden.

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024

Principe

Bij wijziging van het arbeidsreglement moet in principe dezelfde procedure als bij de opstelling ervan gevolgd worden.  

We verwijzen jou dus naar de hierboven beschreven etappes die je moet volgen indien er wel of niet een ondernemingsraad is.

Uitzonderingen

Deze procedure moet uitzonderlijk niet gevolgd worden:

1. Wanneer het gaat om een tijdelijke wijziging van de bepalingen betreffende de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag of betreffende de rusttijden

Deze tijdelijke wijziging is enkel mogelijk wanneer ze het gevolg is van een afwijking op de door de wetgeving betreffende de arbeidsduur vastgelegde algemene arbeidsregeling.

De werkgever die gebruik maakt van de bedoelde afwijking, moet ten minste vierentwintig uur vooraf via een in de lokalen van de onderneming aangeplakt bericht de betrokken werknemers in kennis stellen van de wijziging. Het bericht wordt gedagtekend en ondertekend en vermeldt de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

2. In geval van wijziging in de bepalingen van het arbeidsreglement betreffende:

 • a) De organisatie van de geneeskundige, farmaceutische en verplegingsdienst waar het slachtoffer van een arbeidsongeval zich moet laten verzorgen
 • b) De naam en het adres van de kas voor gezinsbijslag waarbij de werkgever is aangesloten
 • c) De naam en het adres van de vakantiekas waarbij de werkgever is aangesloten
 • d) De naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij of van de gemeenschappelijke kas waarbij de werkgever is aangesloten voor de schadeloosstelling van arbeidsongevallen
 • e) Het adres van de inspectiediensten waar de ambtenaren en beambten, belast met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van de werknemers bereikt kunnen worden
 • f) De naam van de preventieadviseur
 • g) De namen van de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk
 • h) De namen van de leden van de ondernemingsraad
 • i) De namen van de leden van de syndicale afvaardiging
 • j) De naam van de geneesheer (geneesheren), belast met de geneeskundige, farmaceutische en verplegingsdienst, waar het slachtoffer van een arbeidsongeval zich moet laten verzorgen
 • k) De naam en het adres van de met de farmaceutische dienst belaste apothekers en van het ziekenhuis of van de kliniek waar het slachtoffer van een arbeidsongeval zich zal moeten laten verzorgen wanneer zijn toestand het vereist
 • l) De plaats waar de persoon te bereiken is, die overeenkomstig de Codex over het welzijn op het werk is aangewezen om de eerste hulp te verlenen
 • m) De plaats waar de volgens dezelfde Codex vereiste verbandkist zich bevindt
 • n) De organisatie van de bij dezelfde Codex voorgeschreven medische diensten en vaccinaties
 • o) De dagen ter vervanging van de feestdagen
 • p) De duur van de jaarlijkse vakantie alsook de nadere regelen voor toekenning van deze vakantie of de verwijzing naar de wettelijke bepalingen terzake en de data van de jaarlijkse collectieve vakantie
 • q) De duur van de opzegtermijnen of de nadere regelen voor het bepalen van de opzegtermijnen of de verwijzing naar de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake
 • r) De vermelding van de collectieve arbeidsovereenkomsten en/of collectieve akkoorden gesloten in de onderneming en die van toepassing zijn op de werkomstandigheden
 • s) De maatregelen getroffen om de werknemers te beschermen tegen de psychosociale risico’s op het werk in de zin van Hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • t) De informatie betreffende de uitgangscontroles en de aanwijzing van de bewakingsonderneming belast met de controle
 • u) De identiteit van de verlener van een elektronische archiveringsdienst verantwoordelijk, bij toepassing van Titel III van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen, voor de opslag van door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomsten en de elektronisch verstuurde en opgeslagen documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer evenals de wijze waarop de toegang van de werknemer tot deze elektronisch bij de dienstverlener opgeslagen documenten wordt gewaarborgd, ook na de beëindiging van de arbeidsrelatie
 • v) De door de werkgever, in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming (cao nr. 100), vastgestelde uitgangspunten en doelstellingen van het alcohol- en drugbeleid in de onderneming en de beleids- of intentieverklaring voor het beleid

Opgelet, bij de eerste invoering van deze bepalingen in het arbeidsreglement moet deze procedure wel worden gevolgd!

Naleving van de regels voor de bekendmaking van het reglement

In deze gevallen zal de werkgever er echter voor zorgen dat hij de regels voor de bekendmaking van het arbeidsreglement eerbiedigt.

 

Alle artikelen over Vermeldingen, procedure en communicatie van het arbeidsreglement