Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vermeldingen, procedure en communicatie van het arbeidsreglement

Procedure wanneer er wel een ondernemingsraad is

Welke procedure moet men volgen bij de opstelling van het arbeidsreglement wanneer wel er een ondernemingsraad is?

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024

Bij het opstellen van een arbeidsreglement moet een bepaalde procedure gevolgd worden. Deze procedure verschilt naargelang er een ondernemingsraad is of niet.

Indien er een ondernemingsraad is, dient u de volgende stappen te volgen:

  • De ondernemingsraad stelt het ontwerp van arbeidsreglement op.
  • De leden van de ondernemingsraad hebben het recht aan de ondernemingsraad ontwerpen van arbeidsreglement voor te stellen.
  • Deze ontwerpen worden door de werkgever aan elk lid van de ondernemingsraad meegedeeld. Zij worden tegelijk ter kennis van de werknemers gebracht door aanplakking op een zichtbare en toegankelijke plaats binnen de onderneming.
  • Deze ontwerpen worden door toedoen van de voorzitter op de agenda van de ondernemingsraad geplaatst, die ten vroegste vijftien dagen en uiterlijk dertig dagen na de dag van de aanplakking bijeengeroepen wordt.
  • Bij gebrek aan overeenstemming in de ondernemingsraad over de bepalingen van het reglement wordt het geschil uiterlijk vijftien dagen na de dag van de vergadering van de ondernemingsraad, waarop het gebrek aan overeenstemming definitief vastgesteld is, door de voorzitter ter kennis van de ambtenaar van het Toezicht op de sociale wetten gebracht.
  • Deze ambtenaar poogt binnen een termijn van dertig dagen de uiteenlopende standpunten te verzoenen. Indien hij daar niet in slaagt, kan de voorzitter van de ondernemingsraad binnen vijftien dagen na het proces-verbaal van niet-verzoening het geschil bij het bevoegde paritaire comité aanhangig maken.Tijdens de eerstvolgende vergadering doet het paritair comité een laatste verzoeningspoging. Indien het daar niet in slaagt, wordt het geschil door het paritair comité beslecht. De beslissing is enkel geldig wanneer zij tenminste 75% der stemmen door ieder der partijen uitgebracht, heeft bekomen.
  • Binnen acht dagen na de uitspraak wordt de beslissing van het paritair comité aan de werkgever en aan elk van de leden van de ondernemingsraad bekendgemaakt.
  • Het arbeidsreglement dat voortkomt uit een akkoord of eventueel ingevolge een beslissing van het paritair comité gewijzigd is, treedt vijftien dagen na de datum van de beslissing in werking, tenzij een andere datum van inwerkingtreding vastgesteld is.
Alle artikelen over Vermeldingen, procedure en communicatie van het arbeidsreglement