Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Sociale behandeling: de CO2-taks

Wat zijn de sancties bij niet-betaling van de CO2-taks?

De werkgever is een forfaitaire vergoeding verschuldigd waarvan het bedrag gelijk is aan het dubbele van de normaal verschuldigde solidariteitsbijdrage.

Laatst bijgewerkt op 13 juli 2023

Principe

De werkgever die een of meerdere bedrijfswagens die aan de solidariteitsbijdrage onderworpen zijn niet aangeeft of die een of meerdere foute aangiftes doet om de betaling van (een gedeelte van) de CO2-taks te vermijden, is een forfaitaire vergoeding verschuldigd waarvan het bedrag gelijk is aan het dubbele van de normaal verschuldigde solidariteitsbijdrage.

Deze sanctie is van toepassing voor alle kwartalen waarin de werkgever de bedrijfswagens niet aangegeven hebben [1] of waarin ze een verkeerd CO2-gehalte doorgaven.

Als de werkgever schriftelijk aan de Inningsdienst van de RSZ laat weten dat er fout gebeurde bij de berekening en dat hij deze gaat rechtzetten, moet enkel de normale bijdrage betaald worden (ze zal dus niet worden verdubbeld).

Indien de wijzigingen aan de DmfA op eigen initiatief van de werkgever (of zijn mandataris) na het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft, aangebracht worden, zal enkel de dubbele solidariteitsbijdrage toegepast worden.

Indien deze sanctie wordt opgelegd naar aanleiding van een controle van de RSZ (en zoals u weet heeft de RSZ er zijn stokpaardje van gemaakt), zal de sanctie worden vermeerderd met verhogingen (10%) en nalatigheidsinteresten (7% op jaarbasis).

Vermindering van 50% of totale vrijstelling

De RSZ kan zich in welbepaalde situaties wat welwillender opstellen. De werkgever kan dan een vrijstelling of vermindering van de geldboete verkrijgen [2].

Vermindering van ten hoogste 50% in geval van uitzonderlijke omstandigheden en indien u een goede betaler bent

Wanneer u [3] het bewijs levert van uitzonderlijke omstandigheden om te verantwoorden dat u geen aangifte of een onvolledige of onjuiste aangifte hebt gedaan, kan de forfaitaire vergoeding met ten hoogste 50% worden verminderd indien u vooraf alle vervallen socialezekerheidsbijdragen betaalt en u hiertoe een aangifte indient.

… zelfs vrijstelling bij redenen van dwingende billijkheid

Voldoet u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vermindering van de geldboete, dan kunt u zelfs een volledige vrijstelling genieten wanneer het Beheerscomit√© in een eenparig genomen beslissing aanvaardt dat deze vrijstelling om redenen van dwingende billijkheid uitzonderlijk gerechtvaardigd is.

Niet bij inbreuk op de sociale wetgeving

De wet bepaalt dat geen vrijstelling noch vermindering kan worden toegekend aan werkgevers die de sociale wetgeving overtreden. Zo is een werkgever die personeel in het zwart tewerkstelt of een buitenlandse werknemer zonder geldige verblijfsvergunning of arbeidskaart laat werken altijd het totaal bedrag van de geldboete verschuldigd.

[1] Vergeet niet dat de utilitaire voertuigen ook vermeld moeten worden in het blok “bedrijfsvoertuig” van de multifunctionele aangifte (DmfA), ook al is de solidariteitsbijdrage voor deze voertuigen gelijk aan 0 euro.

[2] Wet houdende diverse bepalingen van 14 april 2011 en koninklijk besluit van 25 oktober 2011.

[3] Of uw curator.

Alle artikelen over Sociale behandeling: de CO2-taks