Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure

Is tijdskrediet een recht?

Om recht te hebben op tijdskrediet moeten er vier voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

De werknemer heeft zijn recht op tijdskrediet nog niet volledig uitgeput

Elke werknemer, die aan de voorwaarden voldoet, heeft over zijn hele loopbaan gespreid een aantal jaren recht op tijdskrediet en/of loopbaanonderbreking [1]. Wanneer de werknemer zijn rechten uitgeput heeft, zal hij geen aanspraak meer kunnen maken op tijdskrediet, ook niet als hij aan alle andere voorwaarden voldoet.

Om te weten hoe de reeds opgenomen periodes van tijdskrediet en/of loopbaanonderbreking aangerekend moeten worden op het krediet aan tijdskrediet dat de werknemer nog rest, verwijzen we u naar de desbetreffende vraag in fiche 2 van dit dossier.

Opmerking: deze regels gelden niet voor het eindeloopbaantijdskrediet, want dit kan, zonder maximumduur, opgenomen worden tot de werknemer met pensioen gaat.

De werknemer vervult de leeftijds-, tewerkstellings- en anciënniteitsvoorwaarden

Deze voorwaarden verschillen naargelang de vorm van tijdskrediet die de werknemer wenst op te nemen (voltijds, halftijds of 1/5) en naargelang het gaat om tijdskrediet met motief of een eindeloopbaantijdskrediet. We verwijzen hier dan ook naar de desbetreffende fiches.

De onderneming telt meer dan 10 werknemers

Indien een werkgever [2] ten hoogste 10 werknemers tewerkstelt op 30 juni van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de schriftelijke aanvraag verricht wordt, bestaat er voor de werknemers geen recht op tijdskrediet.  Het akkoord van de werkgever is hier vereist om gelijk welke vorm van tijdskrediet te genieten. De instemming of weigering van de werkgever moet uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand van de aanvraag aan de werknemer meegedeeld worden.

Werknemers die tewerkgesteld zijn in een onderneming die meer dan 10 werknemers telt, hebben een principieel recht op tijdskrediet. Indien echter in de onderneming of de dienst in totaal meer dan 5% van de werknemers gelijktijdig het recht op tijdskrediet of loopbaanvermindering of -onderbreking in toepassing van het oude stelsel uitoefenen, bepaalt de reglementering een voorkeur- of planningsmechanisme. De werkgever zal een nieuwe aanvraag niet kunnen weigeren, maar wel uitstellen. 

Voor meer informatie over deze 5%-drempel verwijzen we u naar de vraag “Wat is de 5%-drempel?”.

Opmerking: in ondernemingen met 11 tot 19 werknemers geeft de toepassing van de 5%-drempel steeds een resultaat dat kleiner is dan 1. Dit wil evenwel niet zeggen dat de werkgever elke tijdskredietaanvraag kan weigeren. De 5%-drempel speelt immers enkel bij gelijktijdige afwezigheden (minstens 2 werknemers) [3]. In ondernemingen van 11 tot 19 werknemers zal dus telkens 1 werknemer tijdskrediet mogen opnemen.

De categorie waartoe de werknemer behoort, is niet uitgesloten door een cao

Ongeacht het aantal werknemers in de onderneming kunnen sommige categorieën van het personeel uitgesloten worden van het recht op tijdskrediet door een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau. Het akkoord van de werkgever is hier vereist om gelijk welke vorm van tijdskrediet te genieten.

[1] Hierbij wordt ook gekeken naar periodes van loopbaanonderbreking opgenomen in de publieke sector of in het onderwijs (ook al vallen deze onder een andere reglementering).

[2] Zowel het VBO als de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stellen dat de onderneming hier als juridische entiteit bekeken moet worden. En dit in tegenstelling tot bij de drempelberekening waar met onderneming wel de technische bedrijfseenheid wordt bedoeld.

[3] Deze zienswijze werd ons bevestigd door het VBO.

Alle artikelen over Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure