Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Economische redenen Arbeiders

Kennisgeving aan het werkloosheidsbureau van de RVA

Het werkloosheidsbureau wordt op de hoogte gebracht en dit via elektronische weg.

Laatst bijgewerkt op 15 maart 2022

Vervolgens dient de werkgever het werkloosheidsbureau op de hoogte te brengen en dit via elektronische weg.

Algemene kennisgeving van de voorziene werkloosheid

Op de dag van de aanplakking of overhandiging moet de werkgever een kopie van het bericht aan de arbeiders of van de individuele kennisgevingen naar het gewestelijk bureau van de RVA van de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming gevestigd is, sturen. 

Deze mededeling moet bijkomend de volgende vermeldingen bevatten:

 • De economische oorzaken waarop de werkgever zich beroept
 • De verbintenis van de werkgever om de bepalingen van artikel 30quinquies na te leven:
  • Maakt de werkgever gebruik van de webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid, dan moet hij, na de keuze van de economische redenen, een verklaring bevestigen waarin hij zich ertoe verbindt het werk niet uit te besteden aan derden. Doet hij dit niet, dan zal de aangifte van de economische werkloosheid niet doorgaan
  • Maakt de werkgever gebruik van de batchaangifte (gestructureerde elektronische berichten), dan wordt er een pdf-document aangemaakt waarop de verbintenis van de werkgever om het werk niet uit te besteden aan derden wordt weergegeven. Dezelfde vermelding staat ook in het glossarium

Maandelijkse kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag

De verplichting om elke maand de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA mee te delen werd ingevoerd om meer gerichte controles mogelijk te maken.  

In tegenstelling tot de algemene kennisgeving van de voorziene werkloosheid is deze kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag maar 1 maand geldig.

Het is belangrijk dat deze melding tijdig en correct gebeurt, aangezien de RVA anders geen werkloosheidsuitkeringen uitbetaalt [1] en de werkgever dan verplicht zal zijn om aan zijn arbeiders loon te betalen.  Meer informatie over deze loonsanctie vindt u onder de vraag “Wat zijn de toepasselijke sancties?”.

Opgelet! Deze verplichting doet geen afbreuk aan de algemene kennisgeving, die eveneens toepasselijk blijft.

Wanneer moet de maandelijkse kennisgeving gebeuren?

De maandelijkse kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag moet gebeuren:

 • Ofwel op de eerste effectieve werkloosheidsdag
 • Ofwel op de werkdag die volgt
 • Ofwel, maar enkel indien de werkgever met zekerheid weet dat zijn arbeider werkloos zal zijn, vanaf de 5de werkdag die voorafgaat aan de eerste effectieve schorsingsdag

Opmerking: de RVA preciseert in zijn infoblad dat de werkdag die voorafgaat of volgt op elke dag van de week kan slaan, met uitzondering van de weekends, de feestdagen en de brugdagen. Het werkrooster van de betrokken werknemers heeft dus geen belang.

Enkele aandachtspunten die u niet uit het oog mag verliezen:

 • Aangezien de kennisgeving slechts voor één maand geldt, moet ze, indien nodig, de maand nadien vernieuwd worden. Als de werkgever tijdens een maand al een maandelijkse kennisgeving heeft gedaan wegens slecht weer of technische stoornis voor de betreffende arbeider(s), is hij ervan vrijgesteld om nog een maandelijkse kennisgeving wegens economische werkloosheid te doen
 • Indien de werkgever de eerste werkloosheidsdag te vroeg meldt, zal de RVA ervan uitgaan dat hij geen melding heeft verricht. De werknemers zullen dan geen uitkeringen krijgen en de werkgever zal dus verplicht zijn het loon te betalen
 • Als de werkgever zich vergist heeft, moet hij zijn foute melding onmiddellijk annuleren en dit uiterlijk de werkdag die volgt op de dag die aangegeven werd als eerste werkloosheidsdag. Vergeet hij dat en doet hij opnieuw een maandelijkse kennisgeving, dan zal de RVA contact opnemen met de werkgever om te weten welke kennisgeving geannuleerd moet worden. Antwoordt de werkgever niet, dan houdt de RVA enkel rekening met de eerste kennisgeving. In dat geval zal de werknemer geen uitkeringen krijgen, omdat de verkeerd meegedeelde datum niet zal overeenstemmen met de eerste werkloosheidsdag van de elektronische aangifte [2]
 • Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer op de eerste effectieve werkloosheidsdag om een andere reden geschorst is, moet er voor deze werknemer toch een kennisgeving gebeuren. Meer uitleg over deze verplichting vindt u onder de vraag “Wat indien de tijdelijke werkloosheid samenvalt met een andere schorsingsoorzaak?

Voorbeeld: een werkgever voert een gedeeltelijke schorsing wegens economische werkloosheid in gedurende 3 maanden. Deze vangt aan op 9 mei 2022 en eindigt op 8 augustus 2022. De maandelijkse kennisgeving moet verzonden worden op 9 of 10 mei 2022. Indien de werkgever met zekerheid weet dat de arbeider op 9 mei 2022 economisch werkloos zal zijn, kan de kennisgeving eventueel ook al vanaf 2 mei 2021 uitvoeren, dat is de 5de werkdag vooraf (de weekends worden niet meegeteld, noch de feestdag (1 mei 2022)). Vervolgens moet hij alle maanden nadien (juni, juli, augustus 2022) opnieuw een maandelijkse kennisgeving doen.

Welke informatie moet de maandelijkse kennisgeving bevatten?

De maandelijkse kennisgeving moet de volgende elementen bevatten:

 • De naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of van de onderneming
 • De naam, de voornaam en het identificatienummer voor de sociale zekerheid van de werkloos gestelde arbeider(s)
 • De eerste dag van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens economische oorzaken in de betrokken maand
 • Het volledig adres van de plaats waar de arbeider(s) die dag normaal zou(den) hebben gewerkt

 

[1] De datum die vermeld wordt in de maandelijkse kennisgeving moet overeenstemmen met de datum die aangeduid is in de elektronische aangifte (zie ook de vraag “Te volgen procedure - Wat moet de werkgever doen?”)

[2] Zie ook de vraag “Te volgen procedure - Wat moet de werkgever doen?”.

Alle artikelen over Economische redenen Arbeiders