Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Bedrijfstoeslag

Aan welke persoonlijke en werkgeversbijdragen is de bedrijfstoeslag onderworpen?

Wanneer in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) een bedrijfstoeslag bovenop de werkloosheidsuitkering wordt betaald, zijn op deze toeslag specifieke werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Aan welke werkgeversbijdrage is de bedrijfstoeslag onderworpen?

De bedrijfstoeslag is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage. U kunt de tabel met de bijdragepercentages raadplegen in de downloadsectie van deze pagina.

Zijn er minimum- en maximumbedragen voorzien?

Voor de toepassing van de bijdragen zijn er minimumbedragen voorzien. U kan deze terugvinden in de verschillende bijdragetabellen. 

Daarnaast zijn er evenwel ook maximumgrenzen voorzien. Het bedrag van de bijdrage mag immers nooit meer bedragen dan anderhalve keer het bedrag van de bedrijfstoeslag die maandelijks gestort wordt of anderhalve keer de som van de bedrijfstoeslagen (in geval van kapitalisatie).

Wie neemt de bijdrage ten laste?

In principe is de bijdrage ten laste van de schuldenaar van de bedrijfstoeslag. Dit is meestal de werkgever. 

Soms komt een andere persoon of instelling in de plaats van de werkgever, zoals bijvoorbeeld het fonds voor sluiting van ondernemingen. Daarnaast kunnen sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten bepalen dat de bijdrage ten laste is van een sociaal fonds of een fonds voor bestaanszekerheid.  

In bepaalde gevallen kunnen er bovendien verschillende schuldenaars zijn.

Aan welke persoonlijke inhouding zijn de ontvangen bedragen onderworpen?

Principe

Op de bedrijfstoeslag gebeurt een socialezekerheidsinhouding van 6,5% die berekend wordt op de som van de bedrijfstoeslag en de werkloosheidsuitkering.

Wie neemt deze inhouding ten laste?

De inhouding is ten laste van de begunstigde van de bedrijfstoeslag, maar ze gebeurt wel door de schuldenaar ervan.  

In bepaalde gevallen kunnen er verschillende schuldenaars zijn.

Is de inhouding begrensd?

Het toepassen van de inhouding mag niet als gevolg hebben dat men onder een bepaalde drempel zakt. Indien dit wel het geval is, moet de inhouding tot die drempel beperkt worden. 

De drempels, die afhankelijk zijn van de gezinslast kunt u raadplegen in de downloadsectie van deze pagina.

Belangrijke opmerking

De bovenstaande regels zijn enkel van toepassing indien het gaat om een werkloze met bedrijfstoeslag die geen beroepsactiviteit meer heeft.

In geval van werkhervatting, hetzij als loontrekkende bij een andere werkgever, of als zelfstandige voor rekening van een andere onderneming, hetzij bij de vroegere werkgever, kunnen andere regels van toepassing zijn. In dat geval is het aan te raden contact op te nemen met uw Legal Advisor Securex.

Wat zijn de sancties?

De werkgever die de bijdragen niet betaalt en/of de inhoudingen niet doet, stelt zich bloot aan strafrechtelijke of administratieve sancties.  Voor een overzicht van deze sancties verwijzen we naar het trefwoord “Socialezekerheidsbijdragen” in de rubriek "Sociale inspectie en sociaal strafrecht federaal" onder het thema "Verplichtingen als werkgever".

Alle artikelen over Bedrijfstoeslag