Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Gerechtelijke ontbinding

Wat zijn de voorwaarden voor een gerechtelijke ontbinding?

Om de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vorderen, is het vereist dat de niet-nakoming van de verbintenissen een voldoende belangrijke tekortkoming uitmaakt.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Voldoende belangrijke tekortkoming

Om de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vorderen, is het vereist dat de niet-nakoming van de verbintenissen een voldoende belangrijke tekortkoming uitmaakt. 

De fout moet van die aard zijn dat de partij die de ontbinding eist, de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien ze op voorhand geweten had dat de andere partij deze fout zou maken. De fout moet niet noodzakelijk intentioneel zijn en het begrip ‘tekortkoming’ moet ruimer geïnterpreteerd worden dan de dringende reden die elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Dat er sprake moet zijn van een fout betekent dat de gerechtelijke ontbinding niet gevraagd kan worden indien de niet-uitvoering van de verbintenissen het gevolg is van overmacht of indien ze gevraagd wordt door de partij die zelf de fout heeft gemaakt.

Volgens de rechtspraak worden onder andere de volgende fouten als voldoende belangrijk beschouwd om een gerechtelijke ontbinding te rechtvaardigen:

  • Het niet of laattijdig betalen van het loon door de werkgever ondanks meerdere ingebrekestellingen
  • De weigering van de werkgever om de werknemer na een langdurige ziekte zijn werk te laten hervatten in zijn oorspronkelijke functie
  • Het aanbrengen van essentiële wijzigingen door de werkgever aan de functie van de werknemer
  • Het ontnemen van taken door de werkgever aan de werknemer waardoor deze laatste tot inactiviteit gedwongen wordt
  • Systematische nalatigheden van de werknemer, belangrijke tekortkomingen aan de verplichtingen die de functie van de werknemer met zich meebrengt en laakbaar gedrag tegenover de werkgever
  • Het feit dat de werknemer zonder toestemming overgaat tot een belangrijke aankoop die zijn bevoegdheden overschrijdt

Recent werden ook pesterijen aan de lijst van fouten die als voldoende belangrijk beschouwd worden om een gerechtelijke ontbinding te rechtvaardigen, toegevoegd.  

Een reorganisatie met als gevolg een functiewijziging wordt daarentegen meestal niet weerhouden om een gerechtelijke ontbinding te rechtvaardigen. De rechters vergelijken immers zeer gedetailleerd de oude en de nieuwe functie en als er voldoende raakvlakken of overeenkomsten zijn, wordt de ontbinding geweigerd.

Schade

Naast het bestaan van een belangrijke tekortkoming is ook nog vereist dat de partij die naar de rechter stapt om de ontbinding van de overeenkomst te eisen, schade lijdt of geleden heeft doordat de andere partij haar verbintenissen niet nakomt.

Redelijke termijn

De partij die een gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst wenst te vragen, moet dit binnen een redelijke termijn doen, zo niet riskeert u dat de rechter oordeelt dat het niet om een voldoende belangrijke tekortkoming gaat. Hoe lang u kan wachten alvorens de ontbinding te vragen, is een feitenkwestie, maar de zaak laten aanslepen, is dus zeker geen goed idee. 

Alle artikelen over Gerechtelijke ontbinding