Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Gerechtelijke ontbinding

Wat zijn de gevolgen van een gerechtelijke ontbinding?

Er heerst onenigheid in de rechtspraak over het moment waarop de gerechtelijke ontbinding de arbeidsovereenkomst effectief beëindigt.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Datum van beëindiging

Er heerst onenigheid in de rechtspraak over het moment waarop de gerechtelijke ontbinding de arbeidsovereenkomst effectief beëindigt. Bepaalde rechtspraak oordeelt dat de arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de gerechtelijke ontbinding gevorderd wordt. Andere rechtspraak is van mening dat de overeenkomst slechts beëindigd wordt op het moment van de gerechtelijke uitspraak, of, wanneer de uitvoering ervan geschorst was tijdens de procedure, bij het begin van deze schorsing.

Schadevergoeding

De partij die de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt en verkrijgt, heeft recht op een schadevergoeding ten laste van de andere partij voor zover zij de schade en de omvang ervan kan bewijzen. De rechter kan evenwel ook oordelen dat de ontbinding van de overeenkomst op zich voldoende is als herstel van de geleden schade. 

Deze schadevergoeding is geen opzegvergoeding. De omvang van de normaal bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst te betalen opzegvergoeding kan wel een indicatie zijn om de schade te begroten en zo een bedrag te bepalen. Een opzegvergoeding houdt immers rekening met alle voordelen die de werknemer genoot op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met zijn anciënniteit en leeftijd en met de tijd die de werknemer nodig zal hebben om een nieuwe job te vinden. 

De schadevergoeding kan evenwel op een andere wijze bepaald worden als het geleden nadeel groter is dan de schade die een opzegvergoeding normaal gezien dekt. Indien de omstandigheden dit vereisen, kan de rechter de schadevergoeding eveneens naar redelijkheid en billijkheid begroten.

Tenslotte, kan de rechtbank, naast de vergoeding voor materiële schade, ook een morele schadevergoeding toekennen [1].

De schadevergoeding is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Er moet evenwel bedrijfsvoorheffing betaald worden op het gedeelte van de vergoeding dat het loonverlies compenseert (maar niet op het gedeelte dat de morele schade dekt), aangezien het gaat om een vergoeding verschuldigd “omwille van of naar aanleiding van de beëindiging van de tewerkstelling of de verbreking van de arbeidsovereenkomst”.

[1] Arrest van het Arbeidshof van Brussel van 22 juni 2016.

Alle artikelen over Gerechtelijke ontbinding