Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Collectief verlof: leef alle formaliteiten na

In een aantal sectoren wordt de jaarlijkse vakantie collectief vastgelegd. Je mag de collectieve sluiting in je onderneming echter zelf organiseren als er in het paritair comité niets bepaald is. Denk er in dat geval aan om je je Securex Client Advisor te informeren.

6 november 2023

Wens je een collectief verlof in te voeren?

  • Ga na of de data van dit verlof in overleg met je personeel op het niveau van jouw onderneming mogen vastgelegd worden
  • Vergeet deze data niet op de juiste manier mee te delen aan je werknemers, door de wettelijke formaliteiten te vervullen

Hoe worden de data van de jaarlijkse vakantie bepaald?

De vakantiedata kunnen bepaald worden:

  • Door het paritair comité waarvan de werkgever afhangt
  • Bij gebreke daarvan, door de ondernemingsraad
  • Bij gebreke daarvan, door de werkgever en de vakbondsafvaardiging
  • Bij gebreke daarvan, door de werkgever en alle werknemers
  • Bij gebreke van een collectief akkoord tussen de werkgever en de werknemers, via een individueel akkoord

Over het individueel akkoord tussen werkgever en werknemer over de vakantiedata hebben we het in de maand mei al gehad. Dit individueel akkoord is enkel mogelijk bij gebrek aan collectieve vakantiedata, of voor het saldo van de dagen die niet door de collectieve sluiting worden gedekt. 

Behoudens de bouwsector leggen weinig sectoren collectieve vakantiedata vast op hun niveau. Geregeld worden een aantal sluitingsdagen vastgelegd (denk maar aan de bank holidays), maar deze dagen moeten meestal niet verplicht worden opgenomen. Het zijn bovendien geen collectieve vakantiedagen, maar dagen extra-legaal verlof.

Indien niets in jouw sector werd bepaald tegen 31 december van het jaar dat het vakantiejaar voorafgaat, betekent dit niet dat je zelf mag beslissen. Als werkgever moet je immers een akkoord sluiten met je ondernemingsraad om collectieve vakantiedata in te voeren. Indien er geen ondernemingsraad is, zal de vakbondsafvaardiging deze taak opnemen. Ondernemingen zonder ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging moeten een akkoord sluiten met alle werknemers.

Onze tip: wacht niet te lang om de data van jouw collectief verlof te kiezen. Het beste is om deze dagen vóór 31 december van het jaar voordien vast te leggen. Na deze datum kunnen je werknemers immers hun vakantiedagen van het betrokken vakantiejaar al opnemen.

Als je nog collectieve vakantiedata wenst vast te leggen voor deze zomer, is het hoog tijd om in actie te schieten. Praktisch gezien zal dit enkel mogelijk zijn indien je werknemers hun akkoord hebben gegeven. Wacht niet langer om de vereiste formaliteiten (zie hierna) te vervullen.

Collectieve sluiting georganiseerd in het PC nr. 124

We kennen allemaal het 'bouwverlof' in de bouwsector. De hoofdvakantie in deze sector wordt inderdaad collectief op regionaal niveau bepaald.

Het gaat hier om een aanbeveling van de werkgevers- en werknemersorganisaties die slechts juridische waarde krijgt als de werkgever ze opneemt in het arbeidsreglement.

Verwar deze dagen jaarlijkse vakantie niet met de dagen inhaalrust, die ook collectief worden vastgesteld in het PC nr. 124. Deze dagen moeten verplicht op de vastgelegde data worden opgenomen.

Hoe informeer je jouw werknemers?

Zodra de kalender in je onderneming vaststaat moet je een reeks formaliteiten vervullen.

1. Pas je arbeidsreglement aan

De data van de jaarlijkse vakantie, ook de dagen van collectieve sluiting die op sector- of ondernemingsniveau werden bepaald, moeten in het arbeidsreglement opgenomen worden.

Je voert binnen de onderneming voor het eerst een collectieve sluiting of een periode waarin de jaarlijkse vakantie verplicht opgenomen moet worden in? Dan moet je jouw arbeidsreglement wijzigingen. Dit kan je enkel doen door een welbepaalde procedure te volgen. Deze procedure voorziet onder meer in een overleg met de ondernemingsraad of met alle werknemers.

Heb je hierbij hulp nodig? Aarzel niet je Securex Legal Advisor te raagplegen via het mailadres myHR@securex.be.

2. Plak elk jaar een bericht aan

Voor de jaren nadien moet een bericht worden aangeplakt dat de nieuwe data van de collectieve sluiting aangeeft. Dit bij voorkeur tegen 31 december van het voorgaande jaar. Dit bericht zal een nieuwe bijlage zijn bij je arbeidsreglement (zonder een procedure te volgen, deze keer).

Elke werknemer en het Toezicht op de sociale wetten moeten echter wel een kopie van dit bericht ontvangen binnen de acht dagen die op de wijziging van je arbeidsreglement volgen.

Vergeet bovendien niet om jouw client advisor in te lichten over de data van collectieve sluiting die in je onderneming worden vastgelegd.

Uitkering voor de werknemer met een beperkt recht op vakantie

Alles is geregeld, maar één van jouw werknemers heeft geen recht op vakantie, of niet voldoende dagen om de periode van sluiting te overbruggen. Deze werknemer kan een vervangingsinkomen genieten.

De werknemer die geen of slechts een beperkt recht op vakantie heeft, kan immers aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen gedurende de collectieve sluiting.

Om de formaliteiten te kennen die je hierbij moet naleven, verwijzen we jou naar onze fiche over de tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting.  

De werknemer die recht heeft op aanvullende Europese vakantie, is niet verplicht deze vakantie op te nemen vooraleer aanspraak te kunnen maken op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens collectieve sluiting.  Het opnemen van aanvullende Europese vakantie is immers niet verplicht, en is financieel minder voordelig voor de werknemer.

Wat doet Securex?

Wil je meer weten over het collectief verlof? Raadpleeg dan onze informatie of contacteer jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bronnen

Bouwsector
Jaarlijkse vakantie