Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nog vakantiedagen 2023 over? Neem ze dan voor het einde van het jaar op

We naderen het einde van het jaar en het is best mogelijk dat nog niet al je werknemers al hun wettelijke vakantiedagen voor dit jaar opgenomen hebben. Misschien overwegen ze wel om een aantal van deze dagen naar volgend jaar over te dragen. Informeer hen dan tijdig dat dit niet mag.

19 oktober 2023

Wettelijke vakantiedagen overdragen is verboden

De wet bepaalt immers dat de vakantie binnen de 12 maanden die op het einde van het vakantiedienstjaar volgen, toegekend moet worden. De nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen kunnen dan ook niet naar het volgende jaar overgedragen worden.

Deze dagen moeten verplicht opgenomen worden

De jaarlijkse vakantie van werknemers wordt als een recht beschouwd, wat betekent dat ze er in geen geval afstand van mogen doen.

Een werknemer moet zijn vakantiedagen uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar opnemen. Gebeurt dit niet, dan kan jij, als werkgever, een strafrechtelijke of een administratieve boete oplopen. 

Voor werkgevers die nalaten de wettelijke vakantie binnen de voorgeschreven termijn toe te staan, is immers een sanctie van niveau 2 voorzien. Dit is een:

  • Strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro
  • Of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro

Deze boete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Ons advies:  Hoewel deze sancties slechts zelden toegepast worden, stellen we in de praktijk vast dat het Toezicht op de sociale wetten de naleving van deze verplichting toch nagaat. Denk er dan ook aan een personeelsnota te verspreiden waarin je aan je werknemers vraagt hun vakantiedagen op te nemen indien zij er nog overhebben. Zo kan je bewijzen dat je hen de mogelijkheid gegeven hebt het saldo van hun vakantiedagen op te nemen voor het einde van het jaar.

En als de werknemer onmogelijk zijn dagen kon opnemen?

Deze regels veranderen in 2023 nog niet. Van het principiële verbod op overdracht kan dus slechts in één geval afgeweken worden. Dat kan enkel als je werknemer de vakantiedagen vóór 31 december onmogelijk kon opnemen. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer wegens ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is. Een belangrijke functie of een overvolle agenda vormen daarentegen geen geval van overmacht dat het gebruik van deze uitzondering rechtvaardigt.

Als je werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, voorziet de wetgeving dat jij als werkgever aan de bediende zijn vakantiegeld moet betalen ten laatste op 31 december. En dat ongeacht of de hoofdvakantie al dan niet opgenomen werd. 

De wetgeving voorziet een specifieke berekeningswijze van het vakantiegeld voor deze niet opgenomen dagen. Je moet je werknemer uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar het volgende betalen:

  • Het normale loon voor de nog niet opgenomen dagen, op basis van het loon van de maand december
  • Als het dubbel vakantiegeld nog niet of nog niet volledig betaald werd: een toeslag van 92% van het loon van december, gedeeld door respectievelijk 24, 20, 16, 12, 8 of 4 (afhankelijk van het regime van de bediende: 6, 5, 4, 3, 2 of 1 arbeidsdagen per week), vermenigvuldigd met het aantal niet opgenomen dagen

Hoe vermijd je eindejaarsgepuzzel?

Indien je wil vermijden dat je werknemer "vergeet" de wettelijke vakantiedagen op te nemen, voer dan een planningsysteem van de vakantiedagen in. Zo worden je werknemers verplicht hun vakantie tijdig op te nemen. Hoe vroeger in het jaar dit systeem effectief wordt, hoe doeltreffender het zal zijn.

Bron

Vakantiegeld
Jaarlijkse vakantie
Feestdagen