Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bouwkalender 2023 compleet

In de bouwsector (PC 124) wordt voor het bepalen van de jaarlijkse vakantie gewerkt met periodes van collectieve sluiting. Deze worden jaarlijks bepaald via regionale akkoorden. De kalender voor 2023 is volledig bekend.

22 november 2022

Daarnaast worden ook inhaalrustdagen collectief vastgelegd. Dit om de 40-urenweek te compenseren.

We zetten nog eens alle belangrijke data op een rijtje in dit artikel.

Collectieve sluiting voor jaarlijkse vakantie

Voor wat betreft de data van het zogenaamde ‘bouwverlof’, gaat het om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties. De bouwbedrijven kunnen deze overnemen, maar de data krijgen pas juridische waarde door opname ervan in het arbeidsreglement. 

De data van de regionale akkoorden vind je terug in de bouwkalender, op onze pagina Collectieve sluiting.  

Kan je de data van collectieve sluiting wijzigen?

Om de collectieve sluiting definitief vast te stellen, moet je de data van het regionaal akkoord opnemen in het arbeidsreglement van de onderneming.

Wil je liever tijdens een andere periode sluiten, dan kan je dit doen door het volgen van de volgende stappen:

  • Je dient het akkoord van de ondernemingsraad te verkrijgen. Bij afwezigheid hiervan moet je het akkoord bekomen van de vakbondsafvaardiging of bij afwezigheid hiervan, van je werknemers
  • Vervolgens duidt je in het arbeidsreglement de gekozen data aan, bij voorkeur uiterlijk op 31 december van het vakantiedienstjaar (kalenderjaar voorafgaand aan de collectieve sluiting)
  • Tot slot deel je de data, die op niveau van de onderneming werden vastgesteld, mee aan de sociale inspectie. Een model kan je terugvinden op onze pagina Collectieve sluiting

Mogen je arbeiders werken tijdens het bouwverlof?

De periode van collectieve sluiting is opgenomen in het arbeidsreglement

Je arbeiders rekenen op deze vakantieperiode. Zij moeten dus niet akkoord gaan met een tewerkstelling op deze momenten. Mogelijks hebben zij ook al afspraken gemaakt, een reis geboekt... De werknemer die toch bereid wordt gevonden om te werken tijdens deze periodes, bevestigt dit liefst op papier. Hij neemt dan zijn resterende dagen jaarlijkse vakantie op een ander moment. Op 31 december van ieder jaar moeten de 20 dagen wettelijke vakantie opgenomen zijn.

De periode van collectieve sluiting is niet opgenomen in het arbeidsreglement

Als je de collectieve sluiting uit het regionaal akkoord niet hebt overgenomen in het arbeidsreglement, kunnen je werknemers tijdens deze periode tewerkgesteld worden. Het niet opnemen van de periode van collectieve sluiting in het arbeidsreglement laat natuurlijk ruimte tot interpretatie langs beide kanten. Je werknemer zou dan ook vakantie kunnen vragen op een ander moment. 

Ook hier moeten de werknemers die werken tijdens de verlofperiode hun vakantie nog kunnen opnemen vóór 31 december van dat jaar. 

Inhaalrustdagen

Om een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week te halen in de bouwsector, worden er op jaarbasis 12 inhaalrustdagen toegekend. Deze dagen worden vastgesteld via een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (6 dagen) en een koninklijk besluit (de resterende 6 dagen) en zijn dus onmiddellijk van toepassing voor jouw onderneming.

Voor eind 2022 gaat het nog om:

  • 27 tot en met 30 december 

Voor 2023 gaat het om:

  • 3 tot en met 6 januari 
  • 19 mei
  • 14 augustus
  • 30 en 31 oktober
  • 26 tot en met 29 december 

Deze dagen worden betaald door Constructiv. Om te weten onder welke voorwaarden je het personeel tijdens deze dagen kan tewerkstellen, verwijzen wij graag naar onze analyse onder de titel "Verbod van tewerkstelling op inhaalrustdagen". De mogelijkheden variëren namelijk al naargelang het gaat om de dagen vastgelegd bij cao, dan wel deze vastgelegd bij koninklijk besluit.

Wat doet Securex voor jou?

Voor meer info kan je terecht bij jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Vakantie & verlof
Bouwsector