Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Elektrische bedrijfswagens

Welke kosten zijn gedekt door het voordeel van alle aard bij elektrische bedrijfswagens?

Als je aan jouw werknemer laadinfrastructuur ter beschikking stelt, zijn zowel de kosten van de installatie als de kosten van het gebruik ervan in het voordeel van alle aard (VAA) inbegrepen.

Laatst bijgewerkt op 10 oktober 2023

Met andere woorden: als werkgever kan je die kosten ten laste nemen zonder dat hierdoor een bijkomend VAA ontstaat bij je werknemer of bedrijfsleider.

In het voordeel van alle aard voor een elektrische bedrijfswagen zijn meer concreet volgende zaken inbegrepen:

  • De terbeschikkingstelling van de elektrische bedrijfswagen die ook voor privédoeleinden mag gebruikt worden
  • De financiering door de werkgever van de oplaadinfrastructuur bij de werknemer of bedrijfsleider thuis
  • De door de werkgever geleverde elektriciteit om de wagen op te laden
  • De kosten van het elektriciteitsverbruik die de werkgever terugbetaalt om het voertuig thuis op te laden

Onderstaand geven we meer uitleg bij elk van deze kosten.

De terbeschikkingstelling van de elektrische bedrijfswagen die ook voor privédoeleinden mag worden gebruikt

Hieronder vallen zowel volledig elektrische als hybride bedrijfswagens.

De financiering door de werkgever van de oplaadinfrastructuur bij de werknemer of bedrijfsleider thuis

Dit omvat de inspectie, voorbereidende elektrische werkzaamheden, materiaaluitrusting, levering, installatie en technisch onderhoud.

In een beslissing van 30 april 2019 oordeelde de Dienst voorafgaande beslissingen (DVB) bovendien dat de eigendomsoverdracht van een bij de werknemer thuis geïnstalleerd laadstation na afloop van een leasecontract van 48 maanden geen nieuw voordeel van alle aard opleverde voor die werknemer. De reële waarde van de laadpaal op het tijdstip van de eigendomsoverdracht was immers verwaarloosbaar geworden.

De door de werkgever geleverde elektriciteit om de bedrijfswagen op te laden

Het gaat om de situatie waarbij de elektriciteitskosten voor het opladen van de wagen rechtstreeks ten laste worden genomen door de werkgever.

Hieronder vallen onder meer:

De kosten van het elektriciteitsverbruik die de werkgever terugbetaalt om het bedrijfsvoertuig thuis op te laden

Het principe : een terugbetaling van elektriciteit maakt eigenlijk geen deel uit van het voordeel van alle aard

Een terugbetaling van elektriciteitskosten door de werkgever maakt in principe geen onderdeel uit van het forfaitair geraamde voordeel van alle aard van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen. Het gaat hier immers niet om een verstrekking van elektriciteit door de werkgever, maar wel om een terugbetaling.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een werknemer zijn bedrijfswagen oplaadt aan een publiek laadpunt. Hij beschikt niet over een laadpas van de werkgever, maar betaalt de elektriciteit zelf.

Uitzondering: thuis laden

Om de vergroening van het wagenpark niet te ontmoedigen, werd een afwijking op bovenstaand basisprincipe voor het thuis opladen toegestaan.

Natuurlijk moeten bepaalde voorwaarden worden nageleefd om de werkgever een zicht te geven op het verbruik. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat oplaadbeurten voor een ander privévoertuig ook door de werkgever ten laste worden genomen.

Mits aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt, zal er slechts één voordeel van alle aard worden aangerekend voor de elektrische/ hybride wagen, het laadpunt en de terugbetaalde elektriciteit. 

Na te leven voorwaarden: specifiek communicatiesysteem en car policy

De werkgever dient naast de elektrische bedrijfswagen eveneens:
- een home charger of een elektrische laadpaal ter beschikking te stellen van zijn werknemer
- die over een specifiek communicatiesysteem beschikt dat aan de werkgever communiceert hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt (ook een tussenteller behoort tot de mogelijkheden, voor zover dit verifieerbaar is)

Bovendien is het belangrijk dat de car policy voorziet in de terugbetaling door de werkgever van de elektriciteit voor het thuis opladen.


Mits deze voorwaarden worden nageleefd zal de terbeschikkingstelling van de elektrische bedrijfswagen met laadpaal en de terugbetaling door de werkgever van de met die laadpaal getankte elektriciteit fiscaal op dezelfde wijze worden behandeld als de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen met bijhorende tankkaart.


Er zal in dat geval met andere woorden slechts één voordeel van alle aard worden belast, namelijk het forfaitair geraamde voordeel van alle aard dat van toepassing is voor de elektrische bedrijfswagen. De terugbetaling van de elektriciteit doet in die omstandigheden geen bijkomend belastbaar voordeel ontstaan, voor zover uiteraard die terugbetaling uitsluitend betrekking heeft op de elektriciteit getankt voor de ter beschikking gestelde elektrische bedrijfswagen.

En wat met een privé laadpunt? 

Stel: de werknemer maakt gebruik van een privé laadpunt zijn elektrische bedrijfswagen op te laden. Dit kan het geval zijn wanneer de partner van de werknemer bijvoorbeeld over een laadpunt van zijn werkgever beschikt of wanneer de laadpaal geplaatst werd door een ex-werkgever van de werknemer.

Ontstaat in dat geval een bijkomend voordeel van alle aard?

Het antwoord is “neen”.

Ook in dat geval is er slechts sprake van één voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen en de terugbetaalde elektriciteit, mits bovenstaande voorwaarden inzake het specifiek communicatiesysteem en de car policy worden nageleefd. De laadkosten van elke bedrijfswagen moeten immers op een afzonderlijk verifieerbare manier kunnen worden vastgesteld zodat de terugbetaling door de werkgever uitsluitend betrekking heeft op de laadkosten van de door hem ter beschikking gestelde bedrijfswagen.

Terugbetaling elektriciteit op basis van de werkelijke kosten

De terugbetaling van de elektriciteit door de werkgever moet steeds gebeuren op basis van de werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer. Hiervoor zijn alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed, toegestaan. De fiscus aanvaardt dus geen forfaitaire terugbetalingen, zoals bijvoorbeeld een vast bedrag per kWh.

De achterliggende reden is onder meer dat één forfaitair tarief voor het gehele grondgebied moeilijk zou liggen, onder andere rekening houdend met de distributienettarieven en transmissiekosten die variëren van netbeheerder tot netbeheerder.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen is de Dienst voorafgaande beslissingen (DVB) via een ruling afgeweken van dit principe en aanvaardde zij de terugbetaling op basis van een forfait. 

We mogen echter niet vergeten dat beslissingen van de DVB alleen bindend zijn tussen de partijen bij de ruling. Daarom kan je het beste een rulingaanvraag indienen als je van plan bent een forfaitaire vergoeding toe te kennen.

Alle artikelen over Elektrische bedrijfswagens