Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Zwangerschaps- en moederschapsverlof - Duur en formaliteiten

De verlengingen van de postnatale rust

Het verplicht verlof van 9 weken kan zonder onderbreking verlengd worden.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

De overdracht van de facultatieve prenatale rust

Het verplicht verlof van 9 weken kan zonder onderbreking verlengd worden met een termijn die overeenstemt met de periode van voortgezette arbeid vanaf de 6de (of 8ste) week tot en met de 2de week die aan de werkelijke bevallingsdatum voorafgaat.

Bepaalde afwezigheidsdagen, beperkend opgesomd door de wet [1], worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld:

 • De arbeidsongeschiktheid omwille van ziekte of ongeval (arbeidsongeval of gewoon ongeval)
 • De dagen werkverwijdering als moederschapsbescherming (profylactisch verlof)
 • De jaarlijkse vakantie
 • De tijd die de werkneemster nodig heeft om te zetelen als raadsheer of rechter in sociale zaken bij de arbeidsrechtbanken en de arbeidshoven
 • Het klein verlet
 • Het verlof wegens dwingende reden
 • De dagen waarvoor het gewaarborgd dagloon betaald wordt in geval de werkneemster niet of met vertraging opdaagt, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar wil
 • De tijdelijke werkloosheid (technische stoornis, weerverlet en economische reden voor arbeiders). Sinds 1 maart 2020 zijn ook de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van werkgebrek door economische redenen voor de bedienden gelijkgesteld
 • De sluiting van de onderneming ingevolge maatregelen genomen met toepassing van de wetgeving of de reglementering ter vrijwaring van het leefmilieu
 • De feestdagen en de gebeurlijke vervangingsdagen
 • Voor de werkneemster die een vijfdagenstelsel afwisselt met een zesdagenstelsel en omgekeerd, komt de dag tijdens de vijfdagenweek waarop in een zesdagenweek normaal zou gewerkt zijn, in aanmerking
 • De dagen inhaalrust voor overuren of werk op zondagen
 • De inhaalrustdagen toegekend ingevolge een arbeidsduurvermindering

Er is dus geen gelijkstelling voor bijvoorbeeld het verlof zonder wedde.

Opgelet!  Indien het facultatief prenataal verlof begonnen is, kan het niet meer door gelijkgestelde dagen onderbroken worden.  Met andere woorden, de gelijkgestelde dagen (jaarlijkse vakantie, feestdagen [2],...) die tijdens het facultatief prenataal verlof vallen, worden als dagen prenataal verlof beschouwd en kunnen niet tot na het verplicht postnataal verlof overgedragen worden.

Voorbeeld: een werkneemster beviel op 22 maart 2023 en wou enkel de week verplicht facultatief verlof vóór de bevalling opnemen. Voor haar  zal een ziekteperiode tussen 5 en 10 maart 2023 overdragen worden naar het postnataal verlof[3].

Een andere werkneemster beviel op dezelfde dag beviel, maar koos ervoor om al vanaf 1 maart 2023 thuis te blijven met prenataal verlof. Als zij ook ziek was van 5 tot 10 maart 2023, kunnen de ziektedagen tijdens de periode facultatief prenataal verlof die ze vrijwillig vooraf heeft opgenomen, toch niet worden overdragen.

Verplicht postnataal verlof verlengd bij de geboorte van een meerling

Op verzoek van de werkneemster kan de postnatale rust, eventueel nog verlengd met de niet opgenomen facultatieve prenatale rust, bij de geboorte van een meerling met nog eens maximum 2 weken verlengd worden. 

Verplichte postnatale rust verlengd in geval van hospitalisatie van de pasgeborene

Wanneer het pasgeboren kind na de eerste 7 dagen te rekenen vanaf zijn geboorte in het hospitaal moet blijven, kan de postnatale rust op vraag van de moeder verlengd worden met een periode die gelijk is aan de periode dat haar kind na die eerste 7 dagen in het hospitaal moest blijven. De duur van deze verlenging kan evenwel geen 24 weken te boven gaan.

Om van deze verlenging te kunnen genieten, moet de werkneemster aan haar werkgever de volgende documenten overhandigen:

 • Op het einde van de postnatale rust, een getuigschrift van het hospitaal waaruit blijkt dat het kind daar moet blijven na de eerste 7 dagen vanaf zijn geboorte en met de vermelding van de duur van de opname
 • In voorkomend geval, een nieuw getuigschrift van het hospitaal bij het einde van de verlenging waaruit blijkt dat het kind het hospitaal tijdens deze verlening niet heeft mogen verlaten en de duur van de opname

[1] Koninklijk besluit van 11 oktober 1991, zoals gewijzigd door de wet van 12 juni 2020.

[2] De feestdag zal door de werkgever betaald worden indien hij valt binnen de 30 dagen die volgen op het begin van de schorsing van het contract omwille van het moederschapsverlof en in het andere geval door de mutualiteit.

[3] Dat betekent dat u als werkgever het gewaarborgd loon voor de ziektedagen tijdens het facultatief prenataal verlof aan uw werkneemster moet betalen.

Alle artikelen over Zwangerschaps- en moederschapsverlof - Duur en formaliteiten