Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Programmawet van eind 2022 gepubliceerd

De programmawet bevat een aantal maatregelen die voor jou van belang kunnen zijn. Een aantal ervan treden op 1 januari 2023 in werking. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden van deze wet.

30 december 2022

De afgelopen weken kreeg je van ons al informatie over deze maatregelen. Later volgen hierover te gepasten tijde meer gedetailleerde artikelen.

Competitiviteitsmaatregelen: vermindering en uitstel van RSZ-bijdragen

Voor deze maatregelen verwijzen wij je naar ons artikel van 9 december.

Tewerkstellingsmaatregelen en andere sociale maatregelen

Om de verschillende doelstellingen van de regering te verwezenlijken, met name wat werkgelegenheid betreft, zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Premie bij aanwerving van een werknemer in invaliditeit (inwerkingtreding op 1 april 2023). Lees ons artikel dat eerstdaags verschijnt.
  • Inkopen van dienstverlening door werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht en opheffing van de specifieke outplacementregeling bij medische overmacht (de regering moet de inwerkingtreding nog vaststellen). Lees ons artikel dat eerstdaags verschijnt.
  • Onrechtmatig ontvangen uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid: de reeds ingevoerde regeling die de RVA toestaat onrechtmatig ontvangen uitkeringen terug te vorderen van de werkgever wordt definitief vanaf 1 januari 2023.
  • Uitbreiding van het toepassingsgebied van de regeling van de flexi-jobs tot de sectoren sport, exploitatie van bioscoopzalen, vermakelijkheidsbedrijf, gezondheidsinrichtingen en -diensten en vergelijkbare publieke zorgsector (inwerkingtreding op 1 januari 2023).

Verjaringstermijn RSZ

Deze termijn wordt op 1 januari 2023 verlengd van 7 tot 10 jaar. De maatregel betreft alleen de periodes die op die datum onder de huidige regeling nog niet zijn verjaard, dit zijn de periodes vanaf het 4e kwartaal van 2015.

Activeringsbijdrage bij vrijstelling van arbeidsprestaties

Deze bijdrage is bedoeld om werkgevers ervan te weerhouden hun werknemers vrij te stellen van arbeidsprestaties met behoud van hun gehele of gedeeltelijke loon (en wel om de strengere regels van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of ‘SWT’ te ‘ontlopen’).

De percentages van deze bijdrage worden op 1 januari 2023 verhoogd voor de twee jongste leeftijdsgroepen.

De bijzondere bijdrage voor werkgevers die regelmatig gebruik maken van de vrijstelling van arbeidsprestaties (ten minste 10% van het personeel) wordt met 25% verhoogd.

Raadpleeg de Instructies van de RSZ voor meer informatie over deze bijdrage.

Bijdragen in geval van SWT

De bijdragepercentages voor het gebruik van werkloosheid met bedrijfstoeslag worden gedurende twee jaar verhoogd, zowel voor nieuwkomers als voor werknemers die al in het stelsel zitten.

Afschaffing van de terugbetaling van de outplacementvergoeding

Onder bepaalde voorwaarden kunnen bij een tewerkstellingscel ingeschreven werknemers een outplacementvergoeding ontvangen, waarvan het bedrag varieert op basis van hun leeftijd.

Indien het bedrag van deze vergoeding hoger is dan het bedrag van de opzegvergoeding, kan de werkgever het verschil tussen deze twee bedragen terugbetaald krijgen van de RVA. Deze mogelijkheid tot terugbetaling wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft voor collectieve ontslagen die na 31 december 2022 worden aangekondigd.

Nieuwe regels voor cumulatie van inkomsten met een overlevingspensioen

Ten slotte worden de regels inzake de cumulatie van een overlevingspensioen voor personen jonger dan 65 jaar met gezinslast en het toegestane inkomen vanaf 2023 versoepeld.

De aanvullende bedragen voor het eerste kind worden verhoogd, en in een dergelijk bedrag wordt ook voorzien voor elk volgend kind. Tot nu toe had het aantal kinderen weinig belang.

Fiscale maatregelen

De fiscale maatregelen zijn vooral wijzigingen in de belastingregeling voor auteursrechten en naburige rechten.

Meer weten: ‘Valt de auteursrechtenregeling binnenkort weg voor niet-artiesten?’

Nieuwe sectorale regels

  • Aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector: ook registratie van vertrekken, opheffing van de prijzengrens voor werken, registratie van alle aanwezigen. De inwerkingtreding zal in principe bij KB worden geregeld, maar moet plaatsvinden vóór 1 januari 2024. Wij volgen dit dossier voor jou op de voet.
  • Uitbreiding van gelegenheidsarbeid in de begrafenissector (inwerkingtreding op 1 januari 2023). Lees ons artikel dat eerstdaags verschijnt.
  • Responsabiliseringsbijdrage bij overmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector (inwerkingtreding op 1 januari 2023).
  • Zorgsector: de maatregelen ter bestrijding van het personeelstekort, met name de neutralisatie van de als student in 2023 gewerkte uren, worden verlengd tot 31 maart 2023.

Het maximumaantal als student gewerkte uren wordt bovendien verhoogd tot 600 uur in 2023 en 2024 in alle sectoren. 

De wet bevat ook maatregelen voor zelfstandigen, waarop we hier niet ingaan.

Wat doet Securex voor jou?

We volgen deze dossiers op de voet en houden je op de hoogte via ons nieuws.

Bron

  • Programmawet van 26 december 2022, Belgisch Staatsblad van 30 december 2022

 

Nieuws