Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

600 uur studentenarbeid in 2023 en 2024

Het jaarplafond van 475 uur studentenarbeid wordt in 2023 en 2024 tot 600 uur verhoogd. Als werkgever kan je een student vanaf volgend jaar dus meer uren tewerkstellen. Let daarbij wel op dat je alle voorwaarden naleeft.

27 december 2022

Wat houdt het jaarplafond van 475 binnenkort 600- uur in?

Jij en je student kunnen enkel van het RSZ-voordeeltarief gebruik maken als de student hoogstens 475 uren per kalenderjaar werkt. Dit plafond wordt tot 600 uur verhoogd voor de volgende twee jaren. De maatregel zal dan in 2024 geëvalueerd worden.

De verminderde RSZ-bijdrage bedraagt steeds 8,13%, samengesteld als volgt:

  • 5,42% voor rekening van de werkgever (hier moet nog 0,01% bijgevoegd worden voor het Asbestfonds)
  • 2,71% voor rekening van de student

Geen plafond in de gezondheidszorg

Het jaarplafond werd in 2022 niet toegepast in de zorgsector. Zo kon de zorgsector het personeelstekort (deels) opvangen. Dat betekent dat de uren die studenten in die sector presteerden in 2022 niet meetelden voor het maximum van 475 uur. De prestaties kwamen dus niet in aanmerking om na te gaan of het plafond al dan niet werd bereikt.

Deze maatregel werd door de programmawet verlengd voor het eerste kwartaal van 2023. De uren in de zorgsector die tijdens dat eerste kwartaal gepresteerd zullen worden tellen dus niet mee voor het plafond van 600 uur.

Hoe zit het fiscaal?

Over het algemeen is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eerste 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar die onderworpen zijn aan de verminderde solidariteitsbijdragen.

De regels over de inhouding van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten zullen worden aangepast. Zo zal er ook op fiscaal vlak in 2023 en 2024 rekening worden gehouden met het plafond van 600 uur.

Die regels worden bovendien ook zo aangepast dat de gepresteerde uren die in de zorgsector niet mee in rekening zullen worden gebracht.

Bijgevolg is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldiging van deze vrijgestelde uren (of geneutraliseerde uren in de zorgsector) studentenarbeid.

De 3 andere voorwaarden

Verlies echter niet uit het oog dat daarnaast ook 3 andere voorwaarden vervuld moeten zijn:

  • Er moet een schriftelijke studentenovereenkomst worden gesloten (voor een periode van maximaal 12 ononderbroken maanden). We gaan hier binnenkort in een apart artikel dieper op in
  • De studentenarbeid moet worden verricht tijdens de perioden van niet-verplichte aanwezigheid bij de lessen
  • Tot slot moet voor de tewerkstelling van de student een Dimona STU-aangifte (per kwartaal) worden verricht, en dit ten laatste op de dag waarop de student het werk aanvat. Als de Dimona te laat wordt verricht, worden de gewerkte uren geacht buiten het contingent te vallen en worden de gewone socialezekerheidsbijdragen erop ingehouden! Met andere woorden, met een tijdige Dimona kan je werkuren als student reserveren

Controleer hoeveel uren jouw student al heeft gewerkt

Je kan het resterende dagenquotum voor het kalenderjaar controleren via de toepassing Student@work. Zo moet je niet wachten tot je de student via de Dimona aangeeft om te weten of het maximaal aantal toegestane uren is overschreden.

Je kunt studenten ook vragen om een attest te bezorgen waardoor je het saldo aan uren kent. Dit attest bevat een toegangscode tot de applicatie, die je een overzicht geeft van de meest recente situatie van de student, met name het aantal gewerkte uren (deze code heeft een beperkte geldigheidsduur). De student kan zijn quotum gemakkelijk raadplegen via de gratis toepassing Student@work.

Voer tijdig de Dimona uit

Deze regel is heel belangrijk. Als je de Dimona-aangifte te laat indient, worden alle geplande uren geacht buiten het contingent te zijn gewerkt, zodat de normale bijdragen verschuldigd zijn.

Meer weten?

Je vindt volledige informatie over de spelregels voor de toepassing van de verminderde bijdragen in ons dossier Contracten en clausules > Studenten > Socialezekerheidsaspecten

Bron

  • Koninklijk besluit van 19 december 2022 tot wijziging van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad van 27 december 2022, tweede editie

 

Fiscaal nieuws
Studenten
Arbeidsovereenkomst
RSZ-kortingen