Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Nieuwe Vlaamse premies werkplekleren op komst

Vlaanderen wil de incentives voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding optimaliseren en vereenvoudigen. Twee nieuwe premies worden vanaf volgend schooljaar (2023 - 2024) ingevoerd. De bestaande incentives worden afgeschaft.

6 maart 2023

Twee nieuwe premies komen vanaf 1 september 2023 in de plaats van de bestaande incentives: de premie kwalificerend werkplekleren en de leerlingenpremie alternerende opleiding.

Het decreet dat deze materie regelt is al gepubliceerd. Het uitvoeringsbesluit moet echter nog officieel goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering. De inlichtingen die je hierna leest over de bepalingen van het uitvoeringsbesluit geven we dus mee onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van dit ontwerpbesluit.

Premie kwalificerend werkplekleren om ondernemingen te stimuleren

Deze premie stimuleert jou om een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden in het kader van een kwalificerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent (minstens 50%).

Welke opleidingen?

De lerende moet een opleiding volgen die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1° Het is een opleiding waarin opleiding bij een opleidingsverstrekker en opleiding op de werkplek gecombineerd worden. Beide componenten beogen samen de uitvoering van één opleidingsplan en zijn inhoudelijk en organisatorisch op elkaar afgestemd om een erkende onderwijs- of beroepskwalificatie uit de kwalificatiedatabank te behalen.
 • 2° Het is een opleiding van hoogstens niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.
 • 3° De werkplekcomponent van de opleiding omvat minstens de helft van de totale opleidingstijd.

In haar ontwerp van uitvoeringsbesluit heeft de Vlaamse Regering bepaald dat volgende opleidingen aan de voorwaarden voldoen:

 • De alternerende opleiding, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan
 • De duale opleiding, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan
 • De opleiding HBO5 Verpleegkunde

Meer details leest u weldra, wanneer het besluit officieel in werking treedt.

Welke ondernemingen?

Daarnaast moet jouw onderneming voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1° De vestiging van jouw onderneming waar de werkplekcomponent wordt uitgevoerd, ligt in het Vlaamse Gewest.
 • 2° Jouw onderneming heeft een overeenkomst met de lerende over de werkplekcomponent van een opleiding als hierboven vermeld.
 • 3° De lerende is gedurende minstens vier maanden in een schooljaar op de werkplek. Het vervullen van die verplichting blijkt uit de Dimona- of DmfA-aangifte.
 • 4° Jouw onderneming wijst binnen de onderneming een mentor aan die de lerende op de werkplek opleidt en begeleidt. De mentor heeft een mentoropleiding gevolgd.
 • 5° Jouw onderneming heeft maximaal twee keer een premie kwalificerend werkplekleren of een stagebonus, zoals van kracht op 31 augustus 2023, ontvangen voor de lerende.

Jouw onderneming voldoet aan de voorwaarden? Je ontvangt na goedkeuring van de aanvraag één keer per schooljaar een premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen per lerende in een opleiding die beantwoordt aan de voorwaarden.

Hoeveel zal de premie bedragen?

De Vlaamse Regering moet nog een aantal uitvoeringsmodaliteiten uitwerken, waaronder de hoogte van de premie. In haar ontwerp van uitvoeringsbesluit worden volgende bedragen bepaald:

 • 600 euro als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt
 • 1.000 euro als de lerende een vergoeding van de onderneming ontvangt

Leerlingenpremie alternerende opleiding om leerlingen te stimuleren

Deze premie moet leerlingen stimuleren om hun alternerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent succesvol af te ronden.

Welke leerlingen?

De leerling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1° De leerling heeft zijn hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest.
 • 2° De leerling heeft een van de overeenkomsten in het kader van een alternerende opleiding, vermeld in het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding (o. a. OAO of SAO).
 • 3° De leerling is gedurende minstens vier maanden in een schooljaar op de werkplek. De vervulling van die verplichting blijkt uit de Dimona- of uit de DmfA-aangifte. Hiervan kan afgeweken worden voor opleidingen die niet per schooljaar worden georganiseerd.
 • 4° De leerling heeft maximaal twee keer een leerlingenpremie alternerende opleiding of een startbonus, zoals van kracht op 31 augustus 2023, ontvangen.

De leerling zal na goedkeuring van de aanvraag één keer per schooljaar een leerlingenpremie alternerende opleiding ontvangen.

Voordeel : de doelgroep van deze nieuwe leerlingenpremie wordt niet afgebakend door een leeftijdsvoorwaarde. Zo kunnen alle alternerende leerlingen in aanmerking komen voor deze premie, ongeacht hun leeftijd bij aanvraag van de premie.

Hoeveel zal de premie bedragen?

De Vlaamse Regering moet de praktische modaliteiten die gepaard gaan met de toekenning van deze premie (o.a. de hoogte ervan) nog vastleggen. Uit de ontwerptekst van het besluit blijkt dat de premie voor de leerling 500 euro zal bedragen.

Opheffing van bestaande incentives werkplekleren

De bestaande incentives voor werkplekleren worden opgeheven:

 • De start- en stagebonus
 • De mentorkorting
 • De korting voor leerlingen alternerende opleiding en de korting voor deeltijds werkende jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs

Start- en stagebonussen

De jongeren die een alternerende leerovereenkomst van minstens 4 maanden sluiten, kunnen momenteel van een startbonus genieten van 500 of 750 euro. Deze startbonus is vandaag enkel voorbehouden voor leerlingen die de startbonus voor het eerst aanvragen voor ze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

In lijn met de startbonus krijgt de werkgever die de jongere een praktische opleiding aanbiedt van minstens 4 maanden een financiële tussenkomst die stagebonus genoemd wordt. De werkgever die een jongere opleidt van 18 jaar of ouder krijgt dit schooljaar bovenop de reguliere stagebonus, een aanvullende stagebonus.

Deze bonussen worden vanaf 1 september 2023 opgeheven.

RSZ-kortingen

De mentorkorting en de korting voor leerlingen alternerende opleiding (of deeltijds werkende jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs) zijn verminderingen van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid die worden toegekend wanneer een mentor of leerling alternerende opleiding (of DBSO-jongere met een deeltijdse arbeidsovereenkomst) wordt aangeworven.

Deze kortingen worden vanaf 1 juli 2023 opgeheven.

Wat doet Securex voor jou ?

Zodra het uitvoeringsbesluit definitief wordt goedgekeurd, lees je het op Lex4You.

Voor meer informatie over de huidige regeling, raadpleeg onze thema’s:

Heb je nog vragen? Mail naar myHR@securex.be en krijg advies.

Lees ook

Bron

Vlaanderen
Stage & leertijd