Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vanaf 2023 nieuwe regels voor de Vlaamse werkervaringsstage

Om de toegang tot het werkplekleren te vereenvoudigen, heeft de Vlaamse regering de regels over de werkervaringsstage aangepast. Op die manier kunnen werkzoekenden die relatief ver van de gewone arbeidsmarkt staan, makkelijker nieuwe competenties aanleren.

16 januari 2023

Wat is de nieuwe definitie van een werkervaringsstage?

Het nieuwe besluit definieert die werkervaringsstage als een stage waarbij niet-werkende werkzoekenden via een specifiek traject naar betaald werk begeleid worden. Tijdens die stage voert de stagiair bepaalde taken uit op een echte werkvloer. Het besluit bepaalt verder ook nog dat de focus in eerste instantie niet ligt op de versterking van de technische competenties van de werkzoekende.

Wie kan in een dergelijke stage instappen?

De VDAB of één van haar partnerorganisaties kan een werkervaringsstage voorstellen aan een niet-werkende werkzoekende. Om zo’n stage aan te vatten moet de niet-werkende werkzoekende aan deze drie voorwaarden voldoen:

 • De VDAB of haar partnerorganisatie is van oordeel dat de stage past in het traject naar werk van de werkzoekende
 • De werkzoekende moet voldoende leerpotentieel hebben om de afstand naar het normale economische circuit of het sociaal economische circuit te overbruggen
 • De werkzoekende heeft onvoldoende generieke competenties en werkervaring

Voor welke duur kan de stage worden afgesloten?

De VDAB of haar partnerorganisatie leggen de duur van de werkervaringsstage vast. De maximale duur bedraagt, net als vroeger, zes maanden.

Tot eind 2022 moest de arbeidsduur van een werkervaringsstage minstens 20 uur per week bedragen. Die minimum arbeidsduur wordt nu geschrapt. De VDAB of de partnerorganisatie kan dus ook een lagere arbeidsduur bepalen.

Het opleidingsplan wordt vervangen door een stageplan

Tot eind 2022 moest in het kader van de werkervaringsstage een opleidingsplan worden afgesloten. Dat opleidingsplan wordt nu vervangen door een stageplan. In dat stageplan worden de volgende bepalingen opgenomen:

 • De aan te leren competenties en de manier waarop ze worden aangeleerd
 • Als die informatie niet kan worden opgenomen, moet beschreven worden hoe de beginsituatie van de niet-werkende werkzoekende in kaart kunnen worden gebracht
 • De doelstelling van de stage

Welke overeenkomst moet er worden afgesloten voor deze stage?

Om een werkervaringsstage op te starten, moet er naast het stageplan ook nog een overeenkomst worden afgesloten. Die overeenkomst wordt afgesloten tussen de VDAB of haar partnerorganisatie, de werkzoekende en de werkgever.

Het model van die overeenkomst wordt door de VDAB vastgelegd en bevat de volgende info:

 • De identiteit van de partijen
 • De aanvangsdatum van de werkervaringsstage en de duur ervan
 • De omschrijving van de activiteiten die in het kader van de werkervaringsstage plaatsvinden op de werkvloer
 • De rechten en plichten van de partijen, vermeld in het decreet van 30 april 2004 houdende het Handvest van de Werkzoekende en de wetgeving op de arbeidsbescherming

Kan de werkervaringsstage vroegtijdig worden stopgezet?

Ja dat kan. De stage kan in de volgende vijf situaties vroegtijdig worden stopgezet:

 • De stagiair of de werkgever komen de contractuele of wettelijke verplichtingen niet meer na. De overeenkomst kan in dit geval enkel worden stopgezet als de VDAB of haar partnerorganisatie vaststelt dat de stage niet meer verder uitgevoerd kan worden.
 • De stagiair vindt werk.
 • De stagiair is gedurende een lange periode afwezig door ziekte, moederschapsverlof, een ongeval of overmacht. Deze bepaling wordt niet verder uitgewerkt in de regelgeving. In een dergelijke situatie neem je als werkgever dan ook best contact op met de VDAB of haar partnerorganisatie.
 • De doelstelling van de stage wordt bereikt.
 • De VDAB of haar partnerorganisatie stelt vast dat de doelstelling niet haalbaar is.

Wanneer treden deze regels in werking?

Deze regels zijn sinds 1 januari 2023 van toepassing op stages die vanaf die dag ingaan. Voor werkervaringsstages, activeringsstages en beroepsverkennende stages die al vóór die datum aanvingen, blijven de oude regels van toepassing.

In het besluit werden de activeringsstages ook afgeschaft. Sinds 1 januari 2023 kunnen er dus geen nieuwe activeringsstages meer aangevat worden.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over de werkervaringsstage? Dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor op muHR@securex.be.

Bron

Vlaanderen
Arbeidsovereenkomst
Selectie
Ontslag