Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Blijven jobstudenten fiscaal ten laste van hun ouders?

Veel jongeren oefenen een studentenjob uit tijdens het weekend of in de vakantie. En hun ouders? Die vragen zich vaak af of hun kind nog fiscaal ten laste kan blijven.

30 mei 2023

Terecht, want wie kinderen ten laste heeft, geniet van een belastingvoordeel. Als ouder en student check je dus best regelmatig hoeveel inkomsten er worden verdiend met de studentenjob.

600 uren studentenarbeid in 2023 en 2024

Ter info geven we nog eens mee dat het jaarplafond van 475 uur studentenarbeid in 2023 en 2024 verhoogd werd tot 600 uur. Als werkgever kan je een student dit jaar dus meer uren tewerkstellen. Let daarbij wel op dat je alle voorwaarden naleeft.

Lees meer hierover in ons nieuwsbericht van 17 mei 2023.

Welk belastingvoordeel geniet je met kinderen ten laste?

Ouders met kinderen ten laste genieten in hun loonberekening van een vermindering van bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat ze meer nettoloon zullen overhouden.

Het bedrag van die vermindering is afhankelijk van het aantal kinderen. Hoe meer kinderen ten laste, hoe groter de vermindering:

Aantal kinderen

Vermindering van bedrijfsvoorheffing per jaar

1

540 euro

2

1.476 euro

3

3.912 euro

4

6.804 euro

5

9.972 euro

6

13.128 euro

7

16.308 euro

8

19.824 euro

Meer dan 8

19.824 euro + 3.516 euro per kind ten laste boven het 8ste


Is het kind ten laste gehandicapt? Dan wordt het als twee kinderen gerekend.

In de eindbelasting vertaalt dit belastingvoordeel zich in een verhoging van de belastingvrije som. De reeds toegepaste vermindering aan bedrijfsvoorheffing wordt wel met de eindbelasting verrekend. De bedrijfsvoorheffing is immers een voorschot op de eindbelasting.

Onder welke voorwaarden kan een student fiscaal ten laste blijven?

Jongeren met een studentenjob moeten aan drie voorwaarden voldoen om ten laste te blijven van hun ouders:

 1. Ze moeten deel uitmaken van het gezin van de ouders
 2. Ze mogen niet tewerkgesteld zijn bij de ouders in hun eigen naam
 3. Ze moeten beperkte inkomsten hebben

1. Deel uitmaken van het gezin van de ouders

De eerste voorwaarde is dat de jobstudent op 1 januari van het aanslagjaar deel moet uitmaken van het gezin van de ouders. Voor het inkomstenjaar 2023 moet er dus nagegaan worden of de student op 1 januari 2024 (aanslagjaar) deel uitmaakte van het gezin.

Deel uitmaken van het gezin betekent dat de jobstudent werkelijk en duurzaam met zijn ouders samenwoont. Dat is een feitenkwestie, die je geval per geval moet bekijken.

Kan een student op kot fiscaal ten laste blijven?

Een kind dat tijdelijk niet in het gezin verblijft, bijvoorbeeld omdat het tijdens de week op kot gaat, kan soms toch nog fiscaal ten laste blijven. De beoordeling hangt af van verschillende criteria. Een doorslaggevend argument kan bijvoorbeeld zijn dat de ouders regelmatig hebben bijgedragen in de kosten van voeding, kledij, gezondheidszorgen, enzovoort.

2. Niet tewerkgesteld zijn in de eenmanszaak van de ouders

Als tweede voorwaarde kunnen studenten niet meer ten laste zijn wanneer zij een loon krijgen dat voor hun ouders een beroepskost is.

Het voorbeeld van loodgieter Peter

Peter is een zelfstandige loodgieter met een eenmanszaak (natuurlijk persoon). Tijdens de zomervakantie steekt zijn zoon Mathias een handje toe in de zaak als student. Het loon dat Peter aan Mathias zal betalen, vormt een beroepskost voor Peter zelf, omdat Peter een eenmanszaak heeft. Mathias zal daarom niet meer ten laste kunnen zijn van Peter.

De situatie is anders wanneer Peter een vennootschap zou hebben, want dan neemt de vennootschap Mathias in dienst. De vennootschap – en niet Peter – neemt dan het loon ten laste. Daardoor kan Mathias ten laste blijven van zijn vader.

3. Beperkte inkomsten hebben

Om ten laste te blijven van hun ouders, mogen tot slot de netto bestaansmiddelen van de jobstudent niet hoger zijn dan 3.820 euro (bedrag inkomstenjaar 2023). Verderop lees je hoe je die netto bestaansmiddelen berekent.

In bepaalde gevallen is een hogere grens aan netto bestaansmiddelen toegelaten (bedragen inkomstenjaar 2023):

 • 5.520 euro voor studenten die ten laste zijn van een alleenstaande ouder
 • 7.010 euro voor gehandicapte studenten die ten laste zijn van een alleenstaande ouder

Onze tip

Controleer regelmatig of je kinderen het grensbedrag niet overschrijden met hun studentenjob. Op die manier kunnen ze fiscaal ten laste blijven en vermijd je een financiële verrassing.

Wat zijn de nettobestaansmiddelen?

De bestaansmiddelen van een student zijn alle regelmatige en occasionele inkomsten. Denk aan lonen, inkomsten van onroerende goederen, vakantiegeld, gewaarborgd inkomen, enzovoort…

Een aantal inkomsten, zoals studiebeurzen of premies voor het voorhuwelijkssparen, moet je niet meetellen.

Lees hier meer over die uitgesloten inkomsten.

Van bruto naar netto

Het maximumbedrag van de bestaansmiddelen dat gerespecteerd moet worden, is een nettobedrag.

Via volgende stappen kan je de bruto-netto berekening doen:

 1. Tel het brutobedrag aan bestaansmiddelen dat je als jobstudent (studentenarbeid of student-zelfstandige) verdiende op en verminder dit bedrag met de sociale bijdragen. Op die manier verkrijg je het belastbaar bedrag aan bestaansmiddelen.
 2. De eerste schijf van dit belastbaar bedrag van jouw studentenarbeid is vrijgesteld van belasting. Die schijf (3.190 euro voor inkomstenjaar 2023) mag je dus van dat bedrag aftrekken.
 3. Bereken het overig bruto inkomen dat je verdiende langs een andere weg dan via een studentencontract. Verminder dat bedrag met de sociale bijdragen.
 4. Tel het resultaat van stap 2 en 3 samen. Zo verkrijg je het totaal belastbaar inkomen.
 5. Op dat totaal belastbaar bedrag mag je een kostenforfait van 20% toepassen, met een minimumbedrag van 530 euro (bedrag inkomstenjaar 2023). Je mag echter ook altijd jouw hogere werkelijke kosten bewijzen.
 6. De uitkomst van die som zijn jouw netto bestaansmiddelen.

Netto bestaansmiddelen: een rekenvoorbeeld

Maxima is student. Zij verdient in het weekend een centje bij in een café als barmedewerker met een studentenovereenkomst. Op jaarbasis verdient ze daarmee een belastbaar van 4.000 euro (d.w.z. na aftrek van de sociale bijdragen).

Daarnaast werkt ze in juli als helper in de bouw met een gewone arbeidsovereenkomst. Hiervoor krijgt ze een belastbaar loon van 1.600 euro (d.w.z. na aftrek van de sociale bijdragen).

Kan Maxima ten laste blijven van haar ouders? Om dat te weten, berekenen we hierna haar netto bestaansmiddelen. Maxima kiest voor het kostenforfait en niet voor het bewijs van haar werkelijke onkosten.

A. Belastbaar loon studentencontract (horeca)

4.000 euro

Vrijstelling van de eerste schijf van de inkomsten op basis van de studentenovereenkomst

- 3.190 euro

Resultaat belastbaar loon studentenovereenkomst

810 euro

B. Belastbaar loon arbeidsovereenkomst (bouw)

1.600 euro

Totaal belastbaar loon A + B

2.410 euro

(810 + 1.600)

Kostenforfait van 20% met minimum van 530 euro

- 530 euro

TOTAAL AAN NETTO BESTAANSMIDDELEN

1.880 euro

Conclusie: met een totaal aan netto bestaansmiddelen van 1.880 euro kan Maxima fiscaal ten laste blijven van haar ouders. De grens is namelijk 3.820 euro.

Moet de student een belastingaangifte indienen?

Ja, studenten moeten altijd een belastingaangifte doen. Zelfs ook al hebben zij niets verdiend of hebben zij slechts beperkte inkomsten.

In die aangifte moeten alle belastbare inkomsten vermeld worden. Ook het deel van de onderhoudsuitkeringen en de bezoldigingen die niet als bestaansmiddelen worden beschouwd (hiermee wordt dus geen rekening gehouden om te bepalen of de studente nog ten laste is of niet) mogen niet vergeten worden.   

Meer weten?

Raadpleeg dan zeker onze infofiche over personen ten laste op Lex4You.

Fiscaal nieuws