Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Burgerlijke staat en personen ten laste

Wanneer het gezin van een belastingplichtige bestaat uit gezinsleden of andere personen die als fiscaal ten laste kunnen worden beschouwd, levert dit een aanzienlijk belastingvoordeel op in de vorm van een toeslag op de belastingvrije som. Het is dus van essentieel belang te bepalen wie kan worden beschouwd als zijnde fiscaal ten laste.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Wat verstaat men onder alleenstaande in fiscale zin?

“Alleenstaand” is de burgerlijke staat van een persoon die voor de fiscus ofwel vrijgezel is, ofwel feitelijk samenwonende. Alleenstaanden betalen op hun beroepsinkomsten het hoogste tarief aan bedrijfsvoorheffing (schaal I). Zij genieten ook van een specifieke vermindering.

Wat verstaat men onder echtgenoot in fiscale zin ?

Als echtgenoten in fiscale zin worden beschouwd: gehuwden of wettelijk samenwonenden vanaf het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het huwelijk werd gesloten of de verklaring werd afgelegd. Dit begrip heeft hoofdzakelijk een weerslag op de vaststelling van de schaal van bedrijfsvoorheffing. (cfr. alleenstaanden).

Wat verstaat men onder persoon die fiscaal ten laste is?

Wanneer het huishouden van een belastingplichtige samengesteld is uit personen die als fiscaal ten laste beschouwd worden, leidt dat tot een niet te verwaarlozen belastingvoordeel, omdat de belastingvrije som in dat geval verhoogd zal worden. Het maakt hierbij niet uit of deze personen al dan niet gezinsleden van de belastingplichtige zijn. Daarom is het erg belangrijk om te weten wie als fiscaal ten laste beschouwd kan worden.

Welke fiscale gevolgen heeft deze classificatie?

De gegevens betreffende de burgerlijke stand en de gezinssituatie van een belastingplichtige beïnvloeden zijn fiscale behandeling. Daarom is het belangrijk om even de verschillende statuten te overlopen evenals de fiscale gevolgen die daaraan verbonden zijn.

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Artikelen 126 §2 en 131 van het WIB 1992 Artikel 87 van het WIB 1992 Artikel 53, 12° van het WIB 1992 Com IB 136/65