Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Samenstelling en werking van het Comité

Samenstelling van het CPBW : de werknemersafvaardiging

Het comité is samengesteld uit 2 partijen. Enerzijds het ondernemingshoofd en de vertegenwoordigers die door de werkgever onder het leidinggevend personeel aangeduid werden; anderzijds de vertegenwoordigers die door de werknemers van de onderneming zijn verkozen. De preventieadviseur van de onderneming staat in voor het secretariaat van het CPBW.

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2022

Mandaat

De werknemersafgevaardigden worden in de onderneming verkozen tijdens de sociale verkiezingen en volgens een specifieke procedure.

Het aantal mandaten en hun verdeling over de verschillende werknemerscategorieën (arbeiders, bedienden, jonge werknemers) hangen af van de omvang van de onderneming en van het aantal werknemers per categorie die op een bepaalde datum in de onderneming tewerkgesteld worden. Bij elk effectief mandaat hoort bovendien een mandaat voor een plaatsvervanger.

Het aantal personeelsafgevaardigden mag niet minder dan 2 bedragen. 

Vervanging van een gewoon lid door een plaatsvervangend lid

Het plaatsvervangend lid dient ter vervanging van een gewoon lid te zetelen:

  • indien deze laatste verhinderd is;
  • wanneer het mandaat van het gewone lid om de hieronder opgesomde redenen beëindigd wordt (behalve het geval van het niet herverkozen lid). In dat geval voltooit het plaatsvervangend lid het mandaat en de niet-verkozen kandidaat van dezelfde categorie en dezelfde lijst met het grootst aantal stemmen achter zijn naam wordt plaatsvervanger.

Bescherming tegen ontslag

De werknemersvertegenwoordigers in het CPBW alsook de niet-verkozen kandidaten voor het CPBW genieten van een bijzondere ontslagbescherming. Ze kunnen bijgevolg slechts in zeer specifieke gevallen, en mits een bijzondere procedure, ontslagen worden. Als de werkgever de bepalingen inzake de ontslagbescherming niet naleeft, moet hij de betrokken werknemer een hoge beschermingsvergoeding uitbetalen.

Einde van het mandaat

Het mandaat van de gewone of plaatsvervangende personeelsafgevaardigde eindigt in de volgende gevallen:

  • wanneer het lid niet herverkozen wordt;

Opgelet! In dit geval kan de bescherming nog van toepassing zijn. De kandidaten die zich als werknemersvertegenwoordigers in het CPBW aanbieden, genieten immers een ontslagbescherming, ongeacht of ze al dan niet verkozen worden. Indien de kandidaat niet verkozen wordt en het betreft zijn/haar eerste kandidatuur, is de bescherming gelijk aan die van de verkozen kandidaat, dus gedurende 4 jaar. De bescherming van de kandidaat die vruchteloos aan ten minste twee verkiezingen deelneemt, verstrijkt wel al 2 jaar na de aanplakking van de resultaten van de tweede verkiezing.

  • wanneer de belanghebbende geen deel meer uitmaakt van het personeel;
  • bij ontslagneming;
  • wanneer de belanghebbende niet langer tot de werknemersorganisatie behoort die zijn kandidatuur voorgedragen heeft;
  • in geval van intrekking van het mandaat wegens zware fout uitgesproken door de bevoegde rechtbank, op verzoek van de werknemersorganisatie die de kandidatuur voorgedragen heeft;
  • wanneer de belanghebbende niet langer tot de werknemerscategorie behoort waarvan hij deel uitmaakte tijdens de verkiezingen, behalve wanneer de organisatie of haar volmachtdrager die deze kandidaat voorgedragen heeft met een aangetekende brief gericht tot de werkgever om het behoud van het mandaat meedeelt (dat geldt niet voor de jonge werknemers);
  • zodra de belanghebbende tot het leidinggevend personeel behoort;
  • in geval van overlijden.

 

Alle artikelen over