Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Anciënniteitspremie voor 25 of 35 jaar dienst

Voorwaarden van de RSZ-vrijstelling

Welke voorwaarden moet u naleven om geen socialezekerheidsbijdragen op een anciënniteitspremie te moeten betalen?

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

Maximumbedrag

De RSZ aanvaardt dat een anciënniteitspremie niet onderworpen wordt aan de (persoonlijke en patronale) socialezekerheidsbijdragen wanneer ze maximaal twee maal tijdens de loopbaan van de werknemer bij een werkgever wordt toegekend waarbij:

  • Eén maal ten vroegste tijdens het kalenderjaar dat de werknemer 25 jaar in dienst is bij de werkgever, voor een maximumbedrag van eenmaal het bruto maandbedrag van de werknemer
  • En een tweede maal ten vroegste tijdens het kalenderjaar dat de werknemer 35 jaar in dienst is, voor een maximumbedrag van tweemaal het bruto maandbedrag van de werknemer

In afwijking hiervan mag een werkgever er ook voor kiezen om het voordeel te bepalen in functie van het gemiddeld brutobedrag van een maandloon in zijn onderneming (het "gemiddeld maandloon") en niet in functie van de maandwedde van de werknemer [1].

Opgelet! Tijdens eenzelfde kalenderjaar mag een werkgever beide berekeningswijzen niet samen toepassen. Doet hij dit toch, dan zal geen enkele tijdens dat kalenderjaar toegekende anciënniteitspremie vrijgesteld zijn. De werkgever moet dus per kalenderjaar beslissen of hij zijn werknemers een anciënniteitspremie toekent op basis van hun brutoloon of op basis van het gemiddeld brutobedrag van een maandloon in de onderneming.

Wanneer het voordeel aan de werknemer in de vorm van een geschenk of een geschenkcheque wordt toegekend, moet rekening worden gehouden met de werkelijke waarde [2] van het voordeel om uit te maken of de vrijstellingsvoorwaarden nageleefd zijn.

Premie om de anciënniteit van de werknemer te belonen

De werkgever moet effectief de intentie hebben om de jarenlange staat van dienst van de werknemer te belonen. Indien een werknemer omwille van andere redenen uitgekozen wordt (bijvoorbeeld, zijn verdienste), zal de premie niet meer als een anciënniteitspremie beschouwd worden maar als gewoon loon.

Moment van toekenning

De premie hoeft niet te worden toegekend naar aanleiding van 25 of 35 jaar dienst, maar wel ten vroegste vanaf 25 of 35 jaar dienst bij dezelfde werkgever. De premie kan dus bijvoorbeeld ook toegekend worden bij 30 jaar dienst.

Wat in geval van overschrijding?

Indien de anciënniteitspremie het maximumbedrag overschrijdt, is alleen het gedeelte dat dit bedrag overschrijdt, aan bijdragen onderworpen.

[1] U vindt meer informatie onder de vraag "Wat verstaat men onder bruto maandloon?".

[2] Het betreft de waarde die het voordeel vertegenwoordigt voor de begunstigde en die doorgaans wordt bepaald volgens de prijs die de begunstigde had moeten betalen om datzelfde voordeel te verkrijgen (COM 36/9 WIB 92), (zie www.fisconet.fgov.be).

Alle artikelen over Anciënniteitspremie voor 25 of 35 jaar dienst