Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Anciënniteitspremie voor 25 of 35 jaar dienst

Voorwaarden van de belastingvrijstelling

Onder welke voorwaarden is deze anciënniteitspremie voor de werknemer vrijgesteld van belasting?

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

De belastingadministratie beschouwt deze premie als een vrijgesteld sociaal voordeel in hoofde van de begunstigde werknemer [1] indien de volgende voorwaarden nageleefd zijn:

  • De premie wordt maximaal tweemaal toegekend tijdens de loopbaan van een werknemer bij zijn werkgever
  • De eerste maal wordt de premie toegekend ten vroegste in het kalenderjaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is bij die werkgever en bedraagt zij maximum één keer het brutobedrag van de maandwedde van de werknemer of van het gemiddeld maandloon in de onderneming (vóór aftrek van de socialezekerheidsbijdragen)
  • De tweede maal wordt de premie toegekend ten vroegste in het kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is bij die werkgever en bedraagt zij maximum twee keer het brutobedrag van de maandwedde van de werknemer of van het gemiddeld maandloon in de onderneming (vóór aftrek van de socialezekerheidsbijdragen)

Wat in geval van overschrijding?

Indien de anciënniteitspremie het maximumbedrag overschrijdt, is alleen het gedeelte dat dit bedrag overschrijdt, aan belastingen onderworpen. Dit gedeelte van de premie is aftrekbaar van de inkomsten van de werkgever indien hij dit vermeldt op de fiscale fiches.

Wat als de vrijstellingsvoorwaarden niet nageleefd worden?

Wanneer de vrijstellingsvoorwaarden niet nageleefd worden, wordt het totaal bedrag van de premie belast als voordeel van alle aard in hoofde van de begunstigde. Ze is dan volledig aftrekbaar in hoofde van de werkgever als beroepskost, op voorwaarde van een vermelding op de fiscale fiche 281.10.

[1] Artikel 38, §1, 1ste lid ,11° WIB 1992.

Alle artikelen over Anciënniteitspremie voor 25 of 35 jaar dienst