Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ecocheques

Hoe wordt het aantal cheques berekend?

Er zijn verschillende berekeningssituaties mogelijk. We nemen ze hierna onder de loep.

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

Bij indiensttreding of vertrek tijdens het kalenderjaar

In dat geval gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques ten minste pro rata temporis van de periodes gedurende welke de werknemer met een arbeidsovereenkomst bij die werkgever was tewerkgesteld tijdens het betreffende kalenderjaar [1].

Uit deze bepaling vloeit voort dat de sector- of ondernemingscao op basis waarvan de ecocheques worden toegekend niet mag bepalen dat er enkel ecocheques worden toegekend aan werknemers die op een bepaalde datum in dienst zijn. Er moet dus steeds gewerkt worden met een referteperiode en deze dient in principe overeen te komen met het kalenderjaar [2].

In geval van wijziging van personeelscategorie tijdens het kalenderjaar

De pro rata temporis regel geldt ook in geval van wijziging van personeelscategorie [3].

In geval van schorsing van het arbeidscontract gedurende het kalenderjaar

In tegenstelling tot wat voorzien is voor de maaltijdcheques, moet het aantal ecocheques niet overeenkomen met het aantal effectief gewerkte dagen. De periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst kunnen meegeteld worden voor de berekening van het aantal ecocheques.

Opmerking: de rekenregels die hieronder opgenomen zijn, laten toe om het aantal ecocheques te bepalen dat uw werknemers minimaal moet ontvangen. Verlies echter niet uit het oog dat in de sector of in de onderneming bijkomende gelijkstellingen voorzien kunnen zijn.

In geval van schorsing gebeurt de berekening ten minste rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon ontvangen hebben en de dagen waarop de overeenkomst krachtens artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 geschorst is [4].

Dagen waarvoor de werknemer loon ontvangen heeft

De overeenkomst bepaalt dat met zulke dagen worden gelijkgesteld:

  • De dagen moederschapsverlof als bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971
  • De dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
  • De dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Dagen waarop de overeenkomst krachtens artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 geschorst is

De CAO bepaalt dat men moet uitgaan van de dagen waarop de overeenkomst krachtens 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 geschorst is [5].

Het gaat hier niet enkel om de wettelijke vakantiedagen, maar ook om de dagen waarvoor een "jeugdvakantie-uitkering" of een "seniorvakantie-uitkering" verkregen wordt en de aanvullende (Europese) vakantiedagen [6].

In geval van opeenvolgende tewerkstellingen

De CAO bepaalt dat gewone inactiviteitsdagen tussen twee tewerkstellingsperiodes in acht genomen moeten worden om de totale tewerkstellingsperiode te bepalen en het aantal toe te kennen cheques te berekenen.

Hiermee willen de sociale partners vermijden dat de uitzendkrachten en de werknemers met opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd benadeeld zouden worden.

[1] 'Ten minste' impliceert dat de werkgever zou kunnen beslissen om een voordeligere berekeningswijze te gebruiken.

[2] Indien dit in de praktijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een onderneming in de loop van het kalenderjaar wordt opgericht en onmiddellijk ecocheques wenst in te voeren, wordt aanvaard dat de referteperiode 12 opeenvolgende maanden bedraagt.

[3] Wanneer de werkgever tijdens het kalenderjaar van een categorie die niet in aanmerking komt voor ecocheques is overgegaan naar een categorie die er wel voor in aanmerking komt en vice versa.

[4] Het gaat om de sluitingsdagen van de onderneming tijdens de jaarlijkse vakantie of de jaarlijkse vakantie die de werknemer buiten die periode neemt.

[5] Het gaat om de sluitingsdagen van de onderneming omwille van de jaarlijkse vakantie of de jaarlijkse vakantie die de werknemer buiten die periode neemt.

[6] Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg worden de dagen waarvoor de werknemer tijdelijke werkloosheidsuitkeringen geniet omwille van de sluiting van zijn onderneming wegens jaarlijkse vakantie (dit is het geval als de werknemer niet voldoende vakantiedagen heeft), ook gelijkgesteld.

Alle artikelen over Ecocheques