Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1b. Verloop van het tijdskrediet

Wat zijn de bijzonderheden in geval van verbreking van de overeenkomst?

In geval van ontslag is de werknemer ertoe gehouden het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats onmiddellijk schriftelijk in te lichten.

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2023

Gevolgen voor de opzegtermijn of verbrekingsvergoeding

In geval van voltijds tijdskrediet

Indien de opzeg die door de werkgever gegeven wordt, gepresteerd moet worden, geldt dat de aanvang van de opzegtermijn en de opzeg worden geschorst tot na afloop van het voltijds tijdskrediet. Geeft de werknemer zijn opzeg, dan kan de opzeg wel tijdens de periode van tijdskrediet beginnen lopen.

In geval van betaling van een verbrekingsvergoeding door de werkgever wordt de verbrekingsvergoeding berekend op het normale salaris van de werknemer. De periode gedekt door de verbrekingsvergoeding wordt berekend alsof de werknemer geen tijdskrediet genomen zou hebben.

In geval van halftijds of 1/5 tijdskrediet of eindeloopbaantijdskrediet

Indien de opzeg gepresteerd moet worden, geldt dat het tijdskrediet geen enkele invloed heeft op de opzeg. De werknemer moet de opzeg presteren volgens het in het kader van het tijdskrediet aangepaste arbeidsregime. Indien de opzeg na het einde van het tijdskrediet verder loopt, moet de werknemer het saldo ervan presteren volgens zijn oorspronkelijke arbeidsregime.

In geval van betaling van een verbrekingsvergoeding door de werkgever wordt deze in principe berekend op het niet-verminderde salaris, d.w.z. alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Deze regel wordt voortaan uitdrukkelijk vastgesteld door artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten [1]. Ze is alleen van toepassing voor zover de vermindering van de arbeidsprestaties niet voor onbepaalde tijd werd overeengekomen. Hierna volgen twee voorbeelden:

Simon werkt voltijds. Hij beslist echter zijn arbeidsprestaties tot halftijds te verminderen in het kader van een tijdskrediet, en dit gedurende een bepaalde tijd van 12 maanden. Wordt hij tijdens deze periode met een ontslagvergoeding ontslagen, dan moet de ontslagvergoeding berekend worden op basis van zijn niet-verlaagde, d.w.z. voltijdse loon.

Paul wil voor onbepaalde tijd gebruik maken van zijn recht op een halftijdse loopbaan. Wordt hij tijdens deze periode met een ontslagvergoeding ontslagen, dan moet de ontslagvergoeding berekend worden op basis van zijn verminderde, d.w.z. halftijdse loon. Omdat de vermindering van de arbeidsprestaties niet in de tijd beperkt is, is de regel dat de ontslagvergoeding berekend wordt op basis van het niet-verlaagde loon, niet van toepassing.

Ten slotte wordt de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding berekend alsof de werknemer geen tijdskrediet genomen zou hebben.

Gevolgen voor de onderbrekingsuitkeringen

Er worden alleen onderbrekingsuitkeringen toegekend indien de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst. Werknemers die een opzegtermijn presteren ontvangen dus nog wel onderbrekingsuitkeringen.

Omgekeerd kunnen werknemers die werden ontslagen met betaling van een opzegvergoeding geen aanspraak meer maken op hun onderbrekingsuitkeringen tijdens de periode die gedekt is door de opzegvergoeding.

Gevolgen op 1/5 loopbaanvermindering bij wegvallen van één van de twee deeltijdse functies bij twee werkgevers

Sinds 1 april 2017 kunnen werknemers die 2 deeltijdse functies combineren bij 2 werkgevers aanspraak maken op een 1/5 tijdskrediet met motief of een 1/5 eindeloopbaantijdskrediet. Om van dit recht gebruik te kunnen maken, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Wanneer één van de twee deeltijdse arbeidsovereenkomsten verbroken wordt, voldoet de werknemer niet meer aan de vereiste voorwaarden en moet het tijdskrediet stopgezet worden.

Voor meer uitleg hieromtrent verwijzen we naar de vraag “Kan een werknemer met 2 deeltijdse jobs een 1/5 tijdskrediet opnemen?”.

[1] Deze wijziging is op 10 november 2022 in werking getreden. Ze werd in de reglementering ingevoerd om de "Work - Life"-richtlijn 2019/1158 om te zetten. Dezelfde redenering is van toepassing op de beschermingsvergoeding die de werknemer geniet bij tijdskrediet.

Alle artikelen over Algemene principes - 1b. Verloop van het tijdskrediet