Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1b. Verloop van het tijdskrediet

Is de werknemer die tijdskrediet aanvraagt beschermd tegen ontslag?

Om het recht op tijdskrediet te vrijwaren, is de werknemer die een tijdskrediet aanvraagt, beschermd tegen ontslag.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Principe

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst dan ook enkel eenzijdig beëindigen om:

  • Een dringende reden zoals bedoeld in de wet op de arbeidsovereenkomsten
  • Een voldoende reden vreemd aan het tijdskrediet

De bewijslast voor deze redenen ligt bij de werkgever en wordt door de rechter streng beoordeeld.

Opmerking: de werknemer die een tijdskredietaanvraag indient, maar niet aan de voorwaarden beantwoordt, is niet beschermd tegen ontslag.

Beschermingsperiode

De ontslagbescherming gaat in vanaf de datum van de schriftelijke aanvraag tot tijdskrediet en kan dus, tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen, ten vroegste 3 maanden (meer dan 20 werknemers) of 6 maanden (maximum 20 werknemers) vóór de gewenste begindatum van het tijdskrediet beginnen lopen.

De beschermingsperiode loopt tijdens de uitoefening van het recht op tijdskrediet, evenals tijdens de eventuele periode van uitstel (bv. wegens de toepassing van de voorkeurregeling). Zij eindigt 3 maanden na de einddatum van het tijdskrediet of 3 maanden na de datum waarop de werkgever zijn weigering aan de werknemer meegedeeld heeft (uiteraard enkel in die gevallen waar de werkgever het recht heeft om te weigeren).

Sanctie

In geval van niet-gemotiveerd ontslag tijdens de beschermingsperiode zal de werkgever, bovenop de gewone verbrekingsvergoeding, een forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden brutoloon verschuldigd zijn.

Op deze beschermingsvergoeding zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Er is wel bedrijfsvoorheffing verschuldigd op deze vergoeding die, voor fiscale doeleinden, als een verbrekingsvergoeding beschouwd wordt.

Bij een vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van een tijdskrediet wordt deze vergoeding berekend op het niet-verminderde loon van de werknemer, dus alsof hij zijn prestaties niet had verminderd. Deze redenering is echter niet van toepassing wanneer de vermindering van prestaties werd overeengekomen voor een onbepaalde duur (bijvoorbeeld bij een eindeloopbaantijdskrediet).

Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met de vergoeding voor willekeurig ontslag, de vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag, de beschermingsvergoeding voor zwangere werkneemsters en de beschermingsvergoeding voor de personeelsvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk en de vakbondsafgevaardigden.

Alle artikelen over Algemene principes - 1b. Verloop van het tijdskrediet