Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Overmacht

Hoe wordt de werknemer vergoed in het geval van medische overmacht?

In principe heeft de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid geschorst is, recht op gewaarborgd loon en nadien op ziekte-uitkeringen.

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

In drie situaties heeft de werknemer evenwel recht op werkloosheidsuitkeringen wegens tijdelijke medische overmacht.

In welke situaties?

Arbeidsongeschikt, beroep bij arbeidsrechtbank

De werknemer is arbeidsgeschikt verklaard door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of het RIZIV, maar hij hervat het werk niet en betwist de beslissing van arbeidsgeschiktheid voor de arbeidsrechtbankGedurende de gerechtelijke procedure heeft de werknemer recht op provisionele uitkeringen. 

Indien hij door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld en de arbeidsongeschiktheid dus bevestigd wordt, dan betaalt de ziekteverzekering het bedrag van de ontvangen uitkeringen terug aan de RVA. Indien zijn beroep daarentegen door de rechtbank verworpen wordt en de arbeidsgeschiktheid dus bevestigd wordt, dan moet de werknemer het werk hervatten en kan hij de ontvangen uitkeringen behouden.

Arbeidsongeschikt voor overeengekomen functie

De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering, maar is tijdelijk niet geschikt het overeengekomen werk uit te voeren. De werknemer kan in dergelijk geval uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht ontvangen indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 • de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld door de arbeidsgeneesheer of door de RVA-geneesheer;
 • er is geen passend vervangingswerk beschikbaar;
 • de aanvraag situeert zich niet in de eerste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid (in deze periode kan de werknemer ten laste genomen worden door de ziekteverzekering);
 • de arbeidsongeschiktheid moet een tijdelijk karakter hebben.

Arbeidsongeschikt en er werd een re-integratietraject opgestart

De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering, maar is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren en er werd een re-integratietraject opgestart. De werknemer kan in dergelijk geval uitkeringen tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht ontvangen:

 • voor de periode vanaf de vraag om een re-integratietraject tot aan de re-integratiebeoordeling door de  arbeidsgeneesheer;
 • indien de arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer in staat is om bij de werkgever een aangepast werk of een ander werk uit te voeren:
  • gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist;
  • voor de periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject, met een maximum van 12 maanden;
 • indien de arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer niet in staat is om bij de werkgever een aangepast werk of een ander werk uit te voeren:
  • gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist.

Voor meer informatie over het re-integratietraject en de hierbij te volgen stappen verwijzen we u naar onze fiche “Arbeidsongeschiktheid – 4a. Re-integratie van de werknemer” in ons dossier Schorsingen van de arbeidsovereenkomst.

Wat is de te volgen procedure?

De werkgever moet voor elke maand van arbeidsongeschiktheid een elektronische aangifte (ASR 5) doen en er als reden voor de tijdelijke werkloosheid op aanduiden “overmacht” (code 5.5) met de bijkomende vermelding “arbeidsongeschikt en beroep bij de arbeidsrechtbank” of de vermelding “arbeidsongeschikt voor de overeengekomen functie” of de vermelding “arbeidsongeschikt en re-integratie-traject”.

Wat indien de arbeidsongeschiktheid definitief is?

Indien blijkt dat de werknemer definitief ongeschikt is voor de uitoefening van zijn werk, moet de arbeidsovereenkomst in principe beëindigd worden op grond van overmacht, waarna de werknemer uitkeringen moet aanvragen als volledig werkloze (met een formulier C4). Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar onze fiche “Medische overmacht” in ons dossier Beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Belangrijk om te noteren is dat een dergelijke beëindiging slechts kan plaatsvinden na het doorlopen van een re-integratieprocedure.

Alle artikelen over Overmacht