Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Medische overmacht

Wat is medische overmacht?

Er is sprake van medische overmacht wanneer de werknemer wegens permanente arbeidsongeschiktheid het overeengekomen werk definitief niet meer kan uitvoeren. Let wel! De wet legt een reeks strikte voorwaarden op.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Overeengekomen werk

Met overeengekomen werk bedoelen we de effectieve functie en het effectieve werkrooster van de werknemer, ongeacht of ze al dan niet in de schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn vermeld.

Einde van de arbeidsovereenkomst: naleving van strikte voorwaarden

Wanneer de arbeidsovereenkomst wegens overmacht wordt beëindigd, gaat het niet om een ontslag. Het gaat om de loutere vaststelling van het feit dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens de gezondheidstoestand van de werknemer definitief onmogelijk is geworden.

De arbeidsovereenkomst eindigt echter niet automatisch:

  • De partij die wegens medische overmacht een einde wil maken aan de arbeidsovereenkomst, moet overmacht inroepen en er het bewijs van leveren
  • Concreet kan deze vaststelling enkel gebeuren nadat de betrokken werknemer verplicht een voorafgaande procedure van vaststelling van definitieve ongeschiktheid heeft doorlopen bij de arbeidsarts [1]. Deze procedure kan slechts worden opgestart wanneer de werknemer gedurende een termijn van ten minste negen maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is, en voor zover voor de werknemer geen re-integratietraject bedoeld in de Codex over het welzijn op het werk lopende is.
  • Tenslotte volstaat de beslissing van definitieve ongeschiktheid niet alleen.  De arbeidsovereenkomst kan slechts beëindigd worden wegens medische overmacht wanneer uit de vaststelling van de arbeidsarts waartegen geen beroep meer mogelijk is, of uit het resultaat van de beroepsprocedure opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk, blijkt dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten, en dat een reeks andere voorwaarden vervuld zijn. U kan deze hierna lezen.

De wetgever wenste immers misbruiken te voorkomen, en heeft aan de werknemer de mogelijkheid gegeven om alsnog een onderzoek naar de mogelijkheden naar ander of aangepast werk te vragen.

De procedure tot beëindiging wegens medische overmacht is echter niet meer gelinkt aan het volgen van een re-integratietraject, zoals voorheen het geval was. Meer nog, het volgen van dit trajet sluit de mogelijkheid om de procedure tot vaststelling van een definitieve ongeschiktheid op te starten uit.

Uiteraard staat het de werkgever nog altijd vrij om de arbeidsovereenkomst met zijn arbeidsongeschikte werknemer door middel van een opzeg te beëindigen (gewoon ontslag). De nieuwe regels doen geen afbreuk aan dit recht [2].

[1] Artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

[2] Opgelet echter dat u zich in dat geval niet schuldig maakt aan discriminatie op basis van de gezondheidstoestand of aan een kennelijk onredelijk ontslag. Hebt u hier vragen over? Raadpleeg dan uw Legal advisor.

Alle artikelen over Medische overmacht