Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Verlof om dwingende redenen

Belangrijke weetjes

Hieronder vind je een aantal belangrijke weetjes over het verlof om dwingende reden.

Laatst bijgewerkt op 13 december 2022

Lees eerst even dit…

De werknemer heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om van het werk afwezig te zijn om een aantal dringende zaken te regelen. Deze afwezigheden worden, behalve indien anders overeengekomen, niet bezoldigd.

Indien het paritair comité of de onderneming gunstiger maatregelen voorzien heeft, moeten deze toegepast worden.

Om welke werkgevers en werknemers gaat het?

Deze reglementering geldt voor de werknemers en werkgevers uit de privésector. Het soort van overeenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd, voltijds of deeltijds) heeft geen belang.

Hoelang duurt het verlof om dwingende redenen?

De werknemer mag afwezig blijven gedurende de tijd die nodig is om aan de voornoemde gebeurtenissen het hoofd te bieden. De duur van zijn afwezigheden mag evenwel niet meer dan 10 arbeidsdagen per kalenderjaar bedragen.

Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemer wordt de duur van het verlof om dwingende redenen herleid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties.

Aanrekening van het zorgverlof

De vijf dagen zorgverlof waarop de werknemer sinds 10 november 2022 recht heeft, worden afgetrokken van het verlof om dwingende redenen.

Voorbeeld: An heeft dit kalenderjaar vijf dagen zorgverlof opgenomen voor haar ernstig zieke echtgenoot. Daarnaast heeft ze twee dagen verlof om dwingende redenen opgenomen om voor haar ziek kind te zorgen. Ze heeft dus geen recht meer op zorgverlof dit kalenderjaar. Ze heeft nog wel recht op drie dagen verlof om dwingende redenen.

Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen en welke verplichtingen heeft hij?

De werknemer die om een dwingende reden afwezig is, moet de werkgever vooraf verwittigen. Indien dit niet mogelijk is, moet hij de werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen.

De werknemer moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het toegestaan is. Op verzoek van de werkgever moet hij de dwingende reden bewijzen aan de hand van de gepaste documenten of, bij gebreke daaraan, door ieder ander bewijsmiddel.

Alle artikelen over Verlof om dwingende redenen