Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Procedure en vormvoorwaarden bij betekening van een opzegtermijn

Welke vormvoorwaarden moeten nageleefd worden?

Naargelang van de plaats waar de exploitatiezetel gevestigd is, moet de opzegbrief op straffe van nietigheid de taalwetgeving respecteren.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

De regels betreffende het taalgebruik naleven

Zij zal dus opgesteld zijn in het Nederlands, in het Frans of in het Duits.

Exploitatiezetel Taal van de opzeg
Vlaams Gewest (Nederlandstalige regio) Nederlands
Franstalige regio (Waals Gewest min Duitstalige regio) Frans
Duitstalige regio Duits
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) Nederlands voor het Nederlandstalig personeel en Frans voor het Franstalig personeel
Faciliteitengemeenten in het Vlaams Gewest Nederlands
Faciliteitengemeenten in het Waals Gewest Frans

De regels inzake de kennisgeving naleven

Principe

De regels voor de kennisgeving verschillen naargelang de beëindiging uitgaat van de werknemer (ontslagneming) dan wel van de werkgever (ontslag).

Indien het de werkgever is die ontslaat, mag de kennisgeving enkel gebeuren met een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. In dit geval is de kennisgeving van een opzeg door afgifte van een geschrift aan de werknemer nietig

Kennisgeving bij deurwaardersexploot

Het deurwaardersexploot wordt geacht onmiddellijk ontvangen te zijn en de opzeg kan de dag daarop aanvangen. In de praktijk zal de opzegtermijn steeds de eerstvolgende maandag aanvangen omwille van de regels voor de aanvang van de opzegtermijn.

Kennisgeving bij aangetekende brief

De aangetekende brief wordt pas de derde werkdag na de datum van zijn verzending geacht te zijn ontvangen. De kennisgeving vindt dus officieel pas plaats op die 3de werkdag.  Het moment dat de brief effectief ontvangen wordt, is niet relevant.

Werkdagen zijn steeds alle dagen van de week met uitzondering van zon- en feestdagen, ongeacht het concrete arbeidsrooster en -regime van de werknemer.  

De opzeg kan dus pas ten vroegste de dag na deze derde werkdag aanvangen. In de praktijk zal de opzegtermijn steeds de eerstvolgende maandag aanvangen omwille van de regels voor de aanvang van de opzegtermijn.

Zo wordt een opzeg die bijvoorbeeld op een vrijdag betekend wordt met een aangetekende brief geacht te zijn ontvangen op dinsdag en de opzeg kan dan ten vroegste aanvangen op de maandag nadien. 

Wanneer de aangetekende brief naar een verkeerd adres verstuurd werd, moet de opzeg opnieuw op het juiste adres betekend worden. Indien de werknemer zijn werkgever niet op de hoogte gebracht heeft van zijn adresverandering, niettegenstaande het arbeidsreglement hem daartoe verplicht, blijft de opzeg die op het oude adres betekend werd, geldig en heeft ze uitwerking op de voorziene datum.

Het feit dat de aangetekende brief geweigerd wordt of niet op de post afgehaald wordt, heeft geen enkele weerslag op de geldigheid en de inwerkingtreding van de opzeg.

Alle artikelen over Procedure en vormvoorwaarden bij betekening van een opzegtermijn