Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Procedure en vormvoorwaarden bij betekening van een opzegtermijn

Welke sancties worden toegepast indien deze vormvoorwaarden niet nageleefd zijn?

Wanneer de werkgever de regionale bepalingen inzake het taalgebruik in het Vlaams of Waals Gewest niet nageleefd heeft, is de opzegbrief nietig.

Laatst bijgewerkt op 5 april 2022

De reglementering betreffende het taalgebruik werd niet nageleefd

We merken op dat de werknemer niet door deze bepalingen inzake taalgebruik gebonden is.

In Vlaanderen of Wallonië

Deze nietigheid is absoluut: de inbreuk kan niet door de werknemer geaccepteerd worden, ze kan door elke belanghebbende (RVA, RJV bijvoorbeeld) opgeworpen worden en moet ambtshalve door de rechter vastgesteld worden. 

De nietigheid van de opzeg doet evenwel niets af aan de geldigheid van het ontslag. Vermits de opzeg nietig is, maar het ontslag geldig blijft, wordt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigd. De ontslaggevende partij zal een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn.

Opmerking: de rechtspraak oordeelt dat wanneer een werkgever een ontslagbrief opmaakt in de foute taal, deze brief zowel qua vorm als naar inhoud nietig is. De werknemer die een opzegvergoeding wenst te eisen, zal aan de hand van andere zaken moeten kunnen aantonen dat de werkgever de wil had om te verbreken. Hij kan zich immers niet op de nietige brief zelf beroepen, omdat die geacht wordt nooit bestaan te hebben.

In Brussel, de faciliteitengemeenten of de Duitstalige regio

Betreft het daarentegen een niet-naleving van de algemene reglementering van toepassing in Brussel, in de faciliteitengemeenten of in de Duitstalige regio, dan hebben we te maken met een relatieve nietigheid: de ontslagbrief kan dan door een eensluidend document met terugwerkende kracht vervangen worden.

De regels inzake de schriftelijke kennisgeving werden niet nageleefd

Wanneer de voorwaarden voor de kennisgeving niet nageleefd werden, is er sprake van absolute nietigheid van de opzeg. De inbreuk kan niet door de tegenpartij gedekt worden, kan door elke belanghebbende (RVA, RJV bijvoorbeeld) opgeworpen worden en wordt door de rechter ambtshalve vastgesteld. De nietigheid van de opzeg doet evenwel niets af aan de geldigheid van het ontslag. Vermits de opzeg nietig is, maar het ontslag geldig blijft, wordt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigd. De ontslaggevende partij zal een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn.

De werknemer heeft dan 3 mogelijkheden:

  • Ofwel roept hij onmiddellijk de verbreking van de overeenkomst in en eist hij een compenserende verbrekingsvergoeding
  • Ofwel blijft hij werken en eist hij een compenserende verbrekingsvergoeding na afloop van de opzegtermijn indien de werkgever hem belet om de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten
  • Ofwel beslist hij om de verbreking van de overeenkomst niet in te roepen en zet hij de uitvoering van de overeenkomst voort zonder een compenserende verbrekingsvergoeding te eisen. In principe hebben we dan te maken met een nieuwe arbeidsovereenkomst. We raden echter ten zeerste aan om dit schriftelijk door beide partijen te laten bevestigen
Alle artikelen over Procedure en vormvoorwaarden bij betekening van een opzegtermijn