Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waalse dienstencheques: dien je subsidieaanvraag voor de ‘brandstof’-steun uiterlijk op 16 december in

De Forem heeft ons meer informatie bezorgd over de mobiliteitssteun van 450 euro die in de Waalse dienstenchequesector zal worden toegekend. Let op: je moet je subsidieaanvraag uiterlijk op 16 december indienen.

7 december 2022

In een vorig nieuwsbericht hebben we deze maatregel al aangekondigd. In tegenstelling tot wat het persbericht kon doen vermoeden, zijn werkgevers niet verplicht hun personeel mobiliteitssteun te verlenen. Maar wie dat wel doet en zijn aanvraag uiterlijk op 16 december indient, ontvangt een subsidie van het Waalse Gewest.

Hieronder volgt de informatie die de Forem meedeelde aan dienstenchequebedrijven.

Subsidie voor dienstenchequewerkgevers die hun werknemers mobiliteitssteun geven

Het Waalse Gewest verleent een mobiliteitssteun van 450 euro per voltijds equivalent, die tegen het einde van het jaar zal worden uitbetaald, aan ondernemingen die mobiliteitsondersteunende maatregelen voor dienstenchequewerknemers willen opzetten.

Opgelet, deze werknemers moeten tewerkgesteld zijn in vestigingen in het Waalse Gewest.

Je moet een aanvraag indienen volgens de onderstaande modaliteiten.

De mobiliteitssteun die je aan je personeel toekent, moet worden uitgevoerd in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2023. De vergoeding die je van het gewest ontvangt, mag alleen worden gebruikt voor de financiering van de mobiliteitsondersteuning die in 2023 aan het personeel wordt toegekend.

Berekening van het toegekende bedrag per vestigingseenheid

Het gaat om het gemiddelde aantal voltijdse equivalenten van dienstenchequewerknemers van de Waalse vestigingseenheid die in de eerste helft van 2022 werkzaam waren, vermenigvuldigd met 450 euro.

Dit aantal wordt berekend door de Forem, op basis van gegevens die rechtstreeks door de RSZ worden verstrekt. Je hoeft deze informatie dus niet in te vullen in je aanvraag.

Het aldus verkregen bedrag vormt een enveloppe waarmee steunmaatregelen voor de mobiliteit van dienstenchequewerknemers kunnen worden uitgevoerd, zoals hieronder beschreven (zie onder ‘Aan welke voorwaarden moet je voldoen?’).

Dit betekent dat het bedrag van deze enveloppe wordt gebruikt voor de financiering van de maatregelen voor alle dienstenchequewerknemers van dezelfde vestigingseenheid in het jaar 2023, ook als ze in de eerste jaarhelft van 2022 niet in de vestigingseenheid werkzaam waren.

Dit bedrag zal vóór 31 december 2022 door de Forem worden uitbetaald via de uitgiftebedrijf Sodexo.

Berekening door de Forem op basis van DmfA-gegevens

Het gemiddelde aantal dienstenchequewerknemers uitgedrukt per voltijds equivalent wordt door de Forem berekend op basis van de dienstenchequewerknemers die als zodanig zijn aangegeven in de multifunctionele aangifte (DmfA) bij de RSZ op 3 augustus 2022 voor het eerste kwartaal van 2022, en op 2 november 2022 voor het tweede kwartaal van 2022. De Forem verduidelijkt dat:

 • Het enkel gaat om dienstenchequewerknemers die als zodanig in de multifunctionele aangifte (Dmfa) bij een in het Waalse Gewest gevestigde vestigingseenheid zijn aangeven en die hebben gewerkt
 • Het gemiddelde aantal voltijdse equivalenten van dienstenchequewerknemers wordt berekend op basis van de Dmfa's voor het eerste en tweede kwartaal van 2022, volgens de RSZ-gegevens die respectievelijk op 3 augustus 2022 (voor het eerste kwartaal) en 2 november 2022 (voor het tweede kwartaal) zijn vastgelegd
 • De onderneming een aanvraag indient per Waalse vestigingseenheid

Ter herinnering: het besluit inzake dienstencheques vereist dat elke erkende dienstenchequeonderneming haar dienstenchequewerknemers identificeert in de Dmfa. Werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques die in de Dmfa van het 1e en 2e kwartaal van 2022 niet als zodanig zijn vermeld, worden dus niet in aanmerking genomen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de mobiliteitsvergoeding aan te vragen?

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet een activiteit hebben uitgeoefend in het 4e kwartaal van 2022 en een vestigingseenheid hebben in het Waalse Gewest
 • Je erkende onderneming is niet onderworpen aan een procedure van beslag of van totale inhouding
 • De dienstenchequewerknemers die worden meegeteld in de berekening van het aantal voltijdse equivalenten moeten zijn tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Waalse Gewest, door een arbeidsovereenkomst dienstencheques met je onderneming zijn verbonden en als zodanig zijn vermeld in de DmfA.
 • Je verbindt je ertoe de vergoeding te gebruiken voor het opzetten van mobiliteitsondersteunende initiatieven voor dienstenchequewerknemers die van toepassing zijn tussen 1 januari en 31 december 2023

Welke mobiliteitsondersteunende initiatieven moet je opzetten?

De Forem verduidelijkt dat deze mobiliteitsondersteunende initiatieven bovenop de initiatieven komen die op 31 december 2022 in werking zijn. De vergoeding is bedoeld om een verbetering van de tenlasteneming van de mobiliteitskosten voor de werknemer te financieren en niet om de lasten te verminderen voor het behoud van eerdere bestaande voorwaarden.

Prioritaire steun

De initiatieven bestaan prioritair uit:

 • 1° Een verhoging van de kilometervergoeding die door de erkende onderneming aan de dienstenchequewerknemer wordt betaald voor verplaatsingen met zijn eigen fiets of speed pedelec voor rekening van de erkende onderneming tot een bedrag van 0,25 euro per km (dit is het maximumbedrag dat door de RSZ wordt aanvaard)
 • 2° Een verhoging van de tegemoetkoming van de erkende onderneming in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en omgekeerd
 • 3° En een verhoging van de kilometervergoeding die de erkende onderneming aan de dienstenchequewerknemer betaalt voor verplaatsingen met zijn eigen wagen voor rekening van de erkende onderneming, tot het bedrag dat de federale overheid aan haar personeel toekent. Dit bedrag is momenteel gelijk aan 0,4201 euro per kilometer.

Saldo

Als er een saldo overblijft na de uitvoering van de in 1°, 2° en 3° genoemde maatregelen of als deze maatregelen al van toepassing zijn binnen de vestigingseenheid, kan de onderneming hiermee de hieronder opgesomde maatregelen financieren:

 • 4° De tenlasteneming van betaald parkeren op de openbare weg dat op gelijk welke manier wordt betaald met uitzondering van een forfaitaire dagretributie of
 • 5° De tenlasteneming van betaald parkeren op een privéterrein of
 • De financiering van de aankoop van een gemotoriseerde tweewieler of een fiets voor de beroepsverplaatsingen van dienstenchequewerknemers, waarvan de kosten niet meer dan 2.500 euro bedragen, of
 • 7° De kosten van diensten die verband houden met micromobiliteit

De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met andere tegemoetkomingen van de overheid om mobiliteitskosten te dekken.

Hoe dien je je aanvraag in?

Gelieve een aanvraag per vestigingseenheid in het Waalse Gewest in te dienen via het onlineformulier dat beschikbaar is via de volgende link: https://forms.office.com/r/Q83Dp54Ssf

Het formulier moet uiterlijk op 16 december om middernacht geldig zijn ingediend. Er wordt geen afwijking toegestaan.

Zorg ervoor dat je de velden van het formulier correct invult:

 • Voer je ondernemingsnummer, erkenningsnummer en nummer van je vestigingseenheid in en gebruik daarbij alleen numerieke tekens (geen letters, spaties, punten of andere speciale tekens).
  Het nummer van de vestigingseenheid is een uniek nummer van 10 cijfers, dat verschillend is van het ondernemingsnummer. Het stemt overeen met de plaats van activiteit, begint met een nummer tussen 2 en 8, en wordt toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (je kunt dit nummer vinden door te zoeken via https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl).
 • Je kunt de premie aanvragen voor verschillende vestigingseenheden in het Waalse Gewest. Je moet dan per vestigingseenheid een formulier indienen en alle gegevens op elk formulier invullen.

Je aanvraag moet uiterlijk op 16 december worden ingediend via het daarvoor bestemde formulier. Aanvragen die buiten deze procedures om worden ingediend, worden als nietig beschouwd.

Cumulatie met andere tegemoetkomingen en eventuele teruggave

Denk goed na over je ‘mobiliteitsdossier’ voordat je je aanvraag indient. De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met andere tegemoetkomingen van de overheid die bedoeld zijn om mobiliteitskosten te dekken.

Wanneer de kosten voor de uitvoering van de in dit punt bedoelde maatregelen niet het volledige bedrag van de door Forem betaalde subsidie rechtvaardigen, moet je erkende onderneming het ongebruikte bedrag van de vergoeding terugbetalen aan de Forem.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met de Forem via het e-mailadres titresservices.subventions@forem.be.

Bronnen

 • Informatie die de Forem via Sodexo meedeelde aan de dienstenchequeondernemingen
 • Besluit van de Waalse Regering van 15 december 2022 betreffende een mobiliteitsvergoeding voor in Wallonië tewerkgestelde dienstencheque-werknemers, Belgisch Staatsblad van 27 december 2022, derde editie

 

Wallonië
Dienstenchequesector