Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vlaams individueel maatwerk voor werkgevers vanaf 1 juli 2023

Wat houdt dit in?

Je stelt een werknemer tewerk die extra ondersteuning nodig heeft door een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking? Je kan daarvoor vanaf 1 juli 2023 een financiële compensatie aanvragen in de vorm van individueel maatwerk. IMW compenseert de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit van je werknemer.

9 maart 2023

Werknemers met een arbeidsbeperking

Wie?

De doelgroep van deze maatregel zijn personen met een arbeidsbeperking die zonder ondersteuning niet zomaar aan de slag kunnen gaan.

Werknemers met een arbeidsbeperking zijn personen die een langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven ervaren als gevolg van het samenspel van:

 • Functiestoornissen van cognitieve, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard of psychosociale factoren
 • Beperkingen bij de uitvoering van activiteiten
 • Persoonlijke en externe factoren

Welke voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor het IMW moeten deze werknemers:

 • Een arbeidsovereenkomst hebben
 • En hun hoofdverblijfplaats op het grondgebied van het Vlaamse Gewest hebben
 • Of hun hoofdverblijfplaats op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben en werken op het grondgebied van het Vlaamse Gewest

De tewerkstelling van de werknemer mag voltijds of deeltijds zijn, met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. Elke arbeidsovereenkomst van minimum 24 uur komt in aanmerking.

Wil je weten of jouw werknemer met een arbeidsbeperking in aanmerking komt voor IMW? Vraag de werknemer dan om contact op te nemen met VDAB.

Werkondersteunende maatregelen

Welke maatregelen?

Als werkgever bespreek je samen met jouw werknemer waarvoor je individueel maatwerk gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • Een aangepast uurrooster of takenpakket
 • Begeleiding en ondersteuning van de directe leidinggevende
 • Compensatie van lagere productiviteit

De VDAB kan hierbij helpen.

Hoelang geniet je de IMW-steun?

Bij een langdurige, blijvende problematiek is de ondersteuning van IMW 5 jaar geldig en daarna verlengbaar.

Bij een problematiek die waarschijnlijk zal verbeteren is de ondersteuning geldig voor maximaal 2 jaar en niet meer verlengbaar.

Loonpremie en begeleiding op de werkvloer

Om voor jouw onderneming de drempel voor de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking te verlagen en er ook voor te zorgen dat deze personen met de juiste begeleiding aan de slag kunnen gaan, biedt de overheid jou een financiële incentive aan :

 • Een loonpremie
 • En / of een begeleidingspremie om de bijkomende kosten verbonden aan de tewerkstelling te compenseren

Je kan de twee premies dus combineren. De betaling gebeurt automatisch op basis van jouw RSZ-aangifte als werkgever.

Loonpremie bij aanwerving of tewerkstelling

Je krijgt een loonpremie als je een werknemer met een arbeidsbeperking tewerkstelt van wie VDAB de nood aan werkondersteunende maatregelen heeft bepaald.

Hoe wordt de loonpremie berekend?

De loonpremie wordt berekend als een percentage van het effectief betaalde loon. Het exacte bedrag hangt af van het begrensde referteloon van de werknemer.

De loonpremie bedraagt minimaal 20% en maximaal 75% van het referteloon. De Vlaamse overheid geeft een handig overzicht van de startpakketten.

Het referteloon wordt geplafonneerd tot het dubbele van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen. Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het plafond van het referteloon pro rata verrekend.

Welke werkgevers?

De loonpremie wordt alleen toegekend als je aan een van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je stelt de werknemer met een arbeidsbeperking tewerk op het Belgische grondgebied
 • Je stelt ze stellen de werknemer met een arbeidsbeperking tewerk in een vestiging in een lidstaat van de EU of van de EER, waarbij de werknemer in principe dagelijks of minstens één keer per week terugkeert naar jouw hoofdverblijfplaats, zoals hierboven vermeld

Begeleiding op de werkvloer en begeleidingspremie

De begeleiding op de werkvloer heeft tot doel om werknemers met een arbeidsbeperking te ondersteunen op het vlak van hun professionele ontwikkeling en werksituatie, met het oog op een duurzame tewerkstelling. Begeleiding is niet voor elke werknemer nodig.

De begeleidingspremie vergoedt de vastgestelde behoefte aan begeleiding op de werkvloer.

Hoe wordt de begeleidingspremie berekend?

In tegenstelling tot de loonpremie bestaat de begeleidingspremie uit een forfaitaire vergoeding : dit deel van de premie krijg je ongeacht het aantal gepresteerde uren van jouw werknemer. In het eerste jaar is het bedrag hoger.

Naast het forfait speelt een variabel aandeel van de begeleidingspremie in op de specifieke behoeften van jouw werknemer. Dit deel van de premie hangt af van het aantal gepresteerde uren in het kwartaal van de premie. Ook hier stelt de Vlaamse overheid een overzicht van de startpakketten ter beschikking.

Welke werkgevers?

De begeleidingspremie kan alleen toegekend worden als je een werknemer met een arbeidsbeperking tewerkstelt in een vestiging op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Wat houdt de begeleiding op de werkvloer in?

De begeleiding op de werkvloer houdt minimaal de volgende opdrachten in:

 • 1° Een praktijkgerichte begeleiding bieden op maat van de werknemer met een arbeidsbeperking en de werkgever, op basis van een ondersteuningsplan
 • 2° De werknemer met een arbeidsbeperking coachen op de werkvloer
 • 3° Preventieve en remediërende aanpassingen voorstellen
 • 4° Ondersteuning bieden bij het onthaal en de integratie van de werknemer met een arbeidsbeperking
 • 5° Ondersteuning bieden bij het verbeteren van communicatie- en omgangsvormen met de werknemer met een arbeidsbeperking
 • 6° De werknemer met een arbeidsbeperking adviseren en doorverwijzen voor problemen die verder reiken dan de arbeidscontext
 • Permanente opvolging bieden en instaan voor de informatiedoorstroom over de tewerkstelling naar de werkgever of de collega-coach
 • Informatie verstrekken aan de VDAB met het oog op een evaluatie

De begeleiding wordt uitgevoerd door de gekwalificeerde begeleider. Deze moet aan bepaalde kwalificaties voldoen.

Als de gekwalificeerde begeleider geen rechtstreekse collega of directe leidinggevende is van de werknemer met een arbeidsbeperking, wordt er ook een collega-coach aangesteld.

Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de begeleiding op de werkvloer.

Opheffing van bepaalde bestaande maatregelen

In de periode 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 blijven de procedures voor:

 van kracht. Nadien worden deze maatregelen opgeheven en kunnen ze dus niet meer aangevraagd worden.

Overgangsmaatregelen

Heb je uiterlijk vóór 1 juli 2023 een werknemer in dienst voor wie je de VOP ontvangt? Je blijft de premie verder ontvangen voor de voorziene duurtijd. De datum kan je nakijken in het WSE-loket van het Departement Werk en Sociale Economie.

Heb je een SINE-werknemer die in dienst is gekomen vóór 1 juli 2023 en ononderbroken in dienst blijft? Dan kan je nog maximaal twee jaar gebruikmaken van de SINE-voordelen.

Je leest meer over de overgangsmaatregelen op de site van de Vlaamse overheid.

Wat doet Securex voor jou?

Wanneer deze nieuwe maatregel in werking treedt vind je hierover uitgebreide informatie onder ons thema Loonbeleid optimaliseren > Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Heb je intussen al een vraag? Mail naar myHR@securex.be en krijg advies.

Lees ook

Bronnen

Vlaanderen
Tewerkstellingsmaatregelen