Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis kan nu ook aangevraagd worden

De regering kondigde half september aan dat werkgevers een nieuwe vorm van economische werkloosheid zouden kunnen gebruiken. Het ging om tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis. Die vorm van tijdelijke werkloosheid kan nu ook officieel aangevraagd worden. Hier lees je wat je daarvoor moet doen.

3 oktober 2022

Bekijk het webinar

 

 

Wat moet je onthouden?

 • Dit is geen tijdelijke werkloosheid overmacht. Voor de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis moet je een specifieke procedure volgen. Volg je die niet, dan moet je het loon van jouw werknemers voor de werkloosheidsdagen betalen.
 • Zitten jouw werknemers momenteel al in een periode van klassieke economische werkloosheid? Dan raden wij aan om pas een aanvraag voor de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis in te dienen wanneer de huidige periode afloopt. Dat is evenwel niet verplicht.
 • Je kan tot 31 maart 2023 gebruik maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid.

Update 3 november 2022:

De wet die dit type werkloosheid invoert, werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Daarom werden de volgende aanpassingen aangebracht in dit artikel:

 • De verlenging van de mogelijkheid om dit type werkloosheid te gebruiken tot 31 maart 2023
 • De definitie van de toegevoegde waarde werd verder verduidelijkt
 • De manier waarop recent opgerichte bedrijven beroep kunnen doen op dit type werkloosheid

Welke werkgevers komen in aanmerking?

De tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis is een vorm van werkloosheid bedoeld voor energie-intensieve bedrijven.

Jouw bedrijf is een energie-intensief bedrijf als het aan één van de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • Of de aankoop van energieproducten maakte in 2021 minstens 3% van de toegevoegde waarde van het bedrijf uit. Ook de aankoop van andere energieproducten dan aardgas en elektriciteit komt in aanmerking. Jouw boekhouder kan voor jou nagaan of je aan deze voorwaarde voldoet.
 • Of jouw bedrijf kan aantonen dat de definitieve energierekening van het kwartaal vóór de aanvraag van de werkloosheid verdubbeld is in vergelijking met de rekening van hetzelfde kwartaal van het vorig jaar. Het moet gaan om een definitieve afrekening en niet om een voorschotfactuur.

 Je energierekening van het derde kwartaal 2022 moet voor dit criterium dus minstens het dubbele bedragen van die van het derde kwartaal van 2021.

Wat wordt er verstaan onder toegevoegde waarde?

Er bestaat geen eenduidige definitie van toegevoegde waarde. Op basis van de jaarrekening moet daaronder worden verstaan het verschil tussen de volgende totaalbedragen:  

 • Het totaalbedrag van de omzet, vermeerderd met de andere bedrijfsopbrengsten, de productie in voorraad en de geproduceerde vaste activa (met uitzondering van de exploitatiesubsidies en compenserende bedragen)
 • En het totaalbedrag van de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, vermeerderd met de aankoop van diensten en diverse goederen

Wat als je bedrijf pas recent werd opgericht?

Was je bedrijf nog niet opgericht in hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar? Dan kan je de verdubbeling van de definitieve energierekening aantonen aan de hand van de energierekening die je bedrijf zou hebben betaald in dat trimester. En dat op basis van de toen geldende energieprijzen.

Hoe moet je aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet?

Voor de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis van zowel jouw arbeiders als de bedienden, moet je een C106A-Energie formulier naar de RVA versturen.

Dat doe je ofwel via een aangetekend schrijven ofwel via e-mail. Je verstuurt de e-mail of het aangetekend schrijven naar het werkloosheidsbureau dat voor jouw bedrijf bevoegd is.

In het C106A-Energie formulier moet je op eer verklaren dat je aan één van de twee voorwaarden voldoet om als energie-intensief bedrijf erkend te kunnen worden. Je moet de bewijzen daarvoor niet aan de RVA overmaken. Je moet ze wel ter beschikking houden voor een eventuele controle.

Welke procedure moet je volgen om de tijdelijke werkloosheid in te voeren?

Om de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis correct in te voeren moet je vier stappen zetten. Doe je dat niet, dan moet je het loon van jouw werknemers op de werkloosheidsdagen toch nog betalen.

Verstuur het C106A-Energie formulier tijdig

Je moet het C106A-Energie formulier ten minste vijf kalenderdagen vóór de kennisgeving van de eerste werkloosheidsdag naar de RVA versturen. De RVA springt soepel om met deze termijn van vijf kalenderdagen. Zodra de RVA jou de ontvangstbevestiging bezorgd heeft, kan je naar de volgende stap gaan.

Let op: het versturen van het C106A-Energie formulier is niet de laatste stap om de werkloosheid in te voeren.

Verstuur de aanvraag voor de schorsing van de arbeidsovereenkomst

Nadat je het C106A-Energie formulier hebt verstuurd, moet je nog een effectieve aanvraag van de schorsing van de arbeidsovereenkomst versturen. Doe je dat niet, dan kan je geen beroep doen op de tijdelijke werkloosheid.

Die aanvraag en kennisgeving verstuur je drie kalenderdagen voor de eerste werkloosheidsdag naar de RVA, jouw bedienden of arbeiders en de overlegorganen in jouw bedrijf.

Je informeert jouw werknemers via aanplakking op een goed zichtbare plaats in jouw bedrijf. In dat document vermeld je de volgende informatie:

 • Ofwel de naam, de voornamen en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemers, of de afdeling(en) van de onderneming waar de arbeid wordt geschorst.
 • Het aantal werkloosheidsdagen en de data waarop elke werknemer werkloos zal zijn. In de mededeling aan de RVA moet je enkel aangeven of de arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk zal worden geschorst.
 • De datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid zal ingaan. Je vermeldt ook de datum waarop die schorsing of die regeling eindigt.
 • Dat je de bepalingen van artikel 30quinquies, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zal naleven. Hiermee geef je aan dat het werk van de tijdelijk werkloze werknemers tijdens de werkloosheid niet door derden mag worden uitgevoerd.

Je kan de mededeling aan jouw werknemers eventueel ook individueel aan hen bezorgen. Dan moet je de namen van de andere werknemers of de afdelingen niet vermelden.

Voorbeeld

Je wil de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis laten aanvangen op maandag 17 oktober 2022.

Dan moet je het C106A-Energie formulier ten laatste op zaterdag 8 oktober versturen. Je kan dan de kennisgeving van eerste werkloosheidsdag op donderdag 13 oktober meedelen.

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je hulp nodig bij deze procedure? Dan kan je beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Zij kunnen de aanvraag bij de RVA indienen en ze bezorgen jou de nodige documenten. Dat kost je 24 euro per aanvraag (exclusief btw).

Opgelet, we verwerken de aanvragen graag tijdig om zeker te zijn dat alles correct loopt. Daarom vragen wij je om niet tot de laatste dag te wachten om ons de info te bezorgen.

Informeer de RVA maandelijks over de eerste werkloosheidsdag van die maand

Vergeet ook niet maandelijks de RVA te informeren over de eerste werkloosheidsdag. Dat doe je elektronisch. Je moet deze aangifte in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna indienen.

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je hulp nodig bij deze procedure? Dan kan je beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Dat kost je 11 euro per aanvraag (exclusief btw).

Je kan de aanvraag ook bij Securex indienen via deze website. Dat kost je 9 euro per aanvraag (exclusief btw).

Vermeld de correcte kalendercode in de prestatiestaten

Je moet ook elke maand de juiste kalendercode vermelden per dag tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis.

Voor Securex klanten is dat de volgende code:

 • Werkloosheid energie arbeider (met C106A-energie)

 • Werkloosheid energie bediende (met C106A-Energie)

En wat met de C3.2A en ASR scenario 5?

Tot 31 december 2022 moet er voor geen enkele vorm van tijdelijke werkloosheid een C3.2A afgeleverd worden. Dat geldt dus ook voor de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis.

ASR scenario 5 moet wel elke maand verstuurd worden. Voor de klanten van het sociaal secretariaat Securex gebeurt dat automatisch.

Voor welke periode kan je de arbeidsovereenkomst schorsen?

Om te weten hoelang je de arbeidsovereenkomst van jouw werknemers kan schorsen, moet je eerste beslissen of je de overeenkomst volledig of gedeeltelijk schorst.

De volledige schorsing

Bij een volledige schorsing presteren jouw werknemers geen enkele dag. Je kan de arbeidsovereenkomst dan maximaal voor vier opeenvolgende weken schorsen. Dat geldt zowel voor jouw bedienden als voor jouw arbeiders.

Na die periode van maximaal vier weken, kan je onmiddellijk een nieuwe aanvraag voor maximaal vier weken indienen. Je moet dus geen verplichte werkweek laten presteren.

De gedeeltelijke schorsing

Je kan de arbeidsovereenkomst van je werknemers ook gedeeltelijk schorsen. Dan presteren jouw werknemers minder dan drie dagen per week. Of minder dan één week per twee weken.

Voor een gedeeltelijke schorsing kan je maximaal drie maanden beroep doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid. 

Op welke vergoeding heeft de werknemer recht?

Als je beroep doet op de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis heeft jouw werknemer recht op de volgende vergoedingen:

 • Een uitkering van de RVA gelijk aan 70% van het loon. Dat loon word geplafonneerd op 3.075,04 euro per maand
 • Een supplement per werkloosheidsdag van minstens 6,22 euro 

Dat supplement wordt door de werkgever of een Fonds voor Bestaanszekerheid betaald. Het bedrag van het supplement is hetzelfde als het supplement voor de klassieke economische werkloosheid, met een minimum van 6,22 euro per dag. Wordt het supplement voor de klassieke economische werkloosheid door een Fonds betaald? Dan zal het Fonds ook dit supplement betalen.

Let wel op: betaalt het Fonds een supplement dat lager ligt dan 6,22 euro per dag? Dan pas jij als werkgever het verschil bij.

Welke sanctie riskeer je als werkgever?

Als je de procedure niet volledig volgt, moet je toch het loon van jouw werknemers voor de werkloosheidsdagen betalen. En dat ook al hebben ze niet gewerkt.

Blijkt achteraf dat je je werknemers tijdelijk werkloos hebt gesteld terwijl je niet aan de voorwaarden voldeed? Dan is deze regeling van toepassing.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over het invullen van het C106A-Energie formulier? Dan kan je terecht bij jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Heb je vragen over de kennisgeving aan de RVA? Dan je terecht bij onze Securex Service operators via aanvraag.tw@securex.be.

Bron

Oorlog in Oekraïne en energiecrisis
Tijdelijke werkloosheid