Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een betere koopkrachtpremie toekennen dan jouw sector voorziet is mogelijk

Werd er ook in jouw sector een koopkrachtpremie afgesproken? En wil je als werkgever graag meer toekennen dan het sectorale minimum? Dat is toegelaten. Lees hier hoe je dat doet en met welke formaliteiten je best rekening houdt.

17 juli 2023

De koopkrachtpremie toegelicht

Op het moment dat we dit schrijven, zijn de onderhandelingen over een sectorakkoord nog volop bezig. Maar de sectoren waar wel al een akkoord viel – zoals het PC 200 en PC 124 – maken duidelijk dat bijna alle paritaire comités afspraken rond de koopkrachtpremie zullen maken.

Wat staat er dan in die afspraken? De wet schrijft voor dat de sectorale cao’s invulling moeten geven aan het begrip ‘hoge winst’ en ‘uitzonderlijk hoge winst’. De koopkrachtpremie is immers enkel mogelijk in ondernemingen die zulke winsten hebben gemaakt. De referteperiode voor die winsten is in principe steeds het boekjaar 2022.

Voorbeeld: de bouwsector

De sociale partners in de bouwsector (PC 124) kwamen een koopkrachtpremie overeen van 250 euro als de winst in 2022 15% hoger lag dan de gemiddelde winst in de periode 2019-2021. Lag die 25% hoger, dan bedraagt de koopkrachtpremie 500 euro. Bedrijven met uitzonderlijke resultaten (50% meer winst) moeten hun arbeiders een premie van 750 euro toekennen.

De premie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques. Dat gebeurt evenredig volgens de effectieve tewerkstelling (prorata voor de deeltijders). Bijkomende voorwaarde is dat de werknemer nog in dienst is op het moment van de uitbetaling (december 2023).
De som van de uit te keren premies mag slechts maximaal 15% van de winst in 2022 bedragen.

Lees meer: ‘De koopkrachtpremie is er’

Lees meer: 'Is er al een akkoord in jouw sector voor 2023-2024?'

Kan je afwijken van de sectorale bepalingen?

Voldoe je als werkgever aan een winstbegrip zoals omschreven door jouw sectorakkoord? Dan ben je verplicht om aan je werknemers een koopkrachtpremie toe te kennen. Maar je kan dus ook beslissen om meer te geven dan je sector voorziet.

Daarbij zijn er drie scenario’s mogelijk:

  • Je sector voorziet een koopkrachtpremie
  • Je sector voorziet een aanvullende koopkrachtpremie
  • Je sector voorziet geen koopkrachtpremie

Je sector voorziet een koopkrachtpremie

Je sector heeft afspraken gemaakt over de koopkrachtpremie, maar dat belet jou niet om nog wat beter te doen. Wees alleen aandachtig dat de totale koopkrachtpremie niet hoger is dan 750 euro per werknemer. Vanaf dat bedrag geniet je niet meer van de vrijstelling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

Voorbeeld: bouwsector (vervolg)

De werkgever uit de bouwsector die 15% winst heeft in 2022 (ten opzichte van 2019-2021) mag per werknemer maximaal 500 euro extra toekennen bovenop de 250 euro die het sectorakkoord oplegt.

Een werkgever die slechts 10% winst heeft gemaakt, kan beslissen om op eigen initiatief toch een koopkrachtpremie toe te kennen van maximaal 750 euro per werknemer.

Daarnaast kan de werkgever ook beslissen om de toekenningsvoorwaarden te versoepelen door bv. aan zijn deeltijdse werknemers ook een volledige premie toe te kennen.

Je sector voorziet een aanvullende koopkrachtpremie

In dit tweede scenario geeft de sector eerst de mogelijkheid aan de ondernemingen om zelf afspraken te maken over de koopkrachtpremie. Doen ze dat niet tegen een bepaalde datum, dan geldt de aanvullende regeling van de sector.

Voorbeeld: papier- en kartonbewerking

In de PC’s 136 en 222 (papier- en kartonbewerking) hebben werkgevers de tijd tot 15 december 2023 om zelf iets af te spreken. Hebben zij tegen 15 december geen afspraken gemaakt? Dan geldt de aanvullende afspraak van de sector, namelijk een premie van 250 euro indien er winst was in 2022 (code 9901 van de jaarrekening).

Je sector voorziet geen koopkrachtpremie

Als je sector zelf niets voorziet, dan ben je vrij om al dan niet een koopkrachtpremie toe te kennen. Je kiest ook zelf onder welke voorwaarden je dat eventueel doet. Dit is bijvoorbeeld de situatie in de bankensector (PC 310).

Onze tip

Ga steeds na wat er in jouw sector werd afgesproken over de koopkrachtpremie. Meer toekennen kan altijd, minder niet. De toekenningsvoorwaarden kunnen alleen worden versoepeld, maar niet verstrengd.

Wat zijn de formaliteiten?

Wens je zelf een koopkrachtpremie of een hogere premie toe te kennen? Dan zal je een ondernemings-cao of individuele overeenkomst moeten sluiten.

Worden er afspraken gemaakt via een ondernemings-cao, dan zal je de verantwoording moeten toevoegen voor het behalen van goede resultaten van jouw onderneming tijdens de crisis. Wanneer je geen vakbondsafvaardiging hebt in je onderneming, of er worden gewoonlijk geen ondernemings-cao’s afgesloten binnen je bedrijf, dan kan je de koopkrachtpremie ook toekennen op basis van een individuele overeenkomst.

Wat doet Securex voor jou?

Zijn de regels rond de koopkrachtpremie nog een doolhof voor jou? Of wens je hulp bij het opstellen van jouw ondernemings-cao of individuele overeenkomst? Neem dan zeker contact op met jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Houd ook ons wekelijks overzicht van de stand van zaken over de sectoronderhandelingen.

Lees meer: 'Is er al een akkoord in jouw sector voor 2023-2024?'

Bronnen

Voordelen van alle aard
Tewerkstellingsakkoorden