Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
De registratie van telefoongesprekken

Wat is het wettelijk kader?

In principe is de registratie van telefoongesprekken verboden maar hierop bestaan uitzonderingen.

Laatst bijgewerkt op 27 april 2022

Een principieel verbod

Met een wet van 30 juni 1994 voegde de wetgever het principieel verbod om telefoongesprekken op te nemen in het Strafwetboek in (artikel 314bis).

Artikel 314bis van het Strafwetboek verbiedt het opnemen door een persoon van privécommunicatie of -telecommunicatie waaraan hij niet deelneemt, tenzij hij de toestemming heeft van alle deelnemers aan de communicatie.

De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bevat in artikel 124 een bepaling in dezelfde zin in.

Dit artikel verbiedt eenieder om met opzet kennis te nemen van informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem bestemd is, tenzij hij daartoe de toestemming heeft gekregen van alle direct of indirect betrokken personen.

Uitzonderingen op het wettelijk verbod

Op het principieel verbod om telefoongesprekken op te nemen, bestaan echter enkele uitzonderingen:

  • Met toestemming van alle deelnemers aan het telefoongesprek
  • Twee zogenaamde ‘technische' uitzonderingen
  • Wanneer een specifieke wet het toestaat

We bespreken deze uitzonderingen in detail in de volgende vragen.

Wat als de werkgever zelf deelneemt aan het telefoongesprek?

Alle hierboven vermelde regels gelden enkel voor zover de werkgever zelf niet deelneemt aan het telefoongesprek.

Als de werkgever wel deelneemt aan het telefoongesprek, zijn noch artikel 314bis van het Strafwetboek, noch artikel 124 van de wet betreffende de elektronische communicatie van toepassing.

In dat geval wordt verwezen naar artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, dat het recht op eerbieding van het privéleven bekrachtigt.

Het Hof van Cassatie deed uitspraak over een dergelijke situatie in een arrest van 9 september 2008. Het Hof verwees uitdrukkelijk naar artikel 8 van het EVRM en oordeelde dat het aan de rechter toekomt om zijn beslissing te nemen op grond van de feitelijke gegevens van de zaak, rekening houdend met de redelijke verwachting van eerbiediging van de privacy die de deelnemers konden hebben, en die meer bepaald betrekking had op de omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond.

Alle artikelen over De registratie van telefoongesprekken