Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Politiek verlof

Op welk verlof hebben de uitvoerende gemeentelijke mandatarissen recht?

De uitvoerende gemeentelijke mandatarissen kunnen hun arbeidsprestaties verminderen of hun arbeidsovereenkomst volledig schorsen.

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2021

Wat wordt verstaan onder uitvoerende gemeentelijke mandatarissen?

De uitvoerende gemeentelijke mandatarissen zijn:

  • De burgemeester
  • De schepenen
  • De voorzitter of de leden van een bureau van een districtsraad
  • De voorzitter van het OCMW

Vermindering van prestaties

Duur van de afwezigheid

De houders van een uitvoerend gemeentelijk mandaat hebben de mogelijkheid om gedurende maximum 2 werkdagen per week afwezig te blijven van het werk met het oog op de uitoefening van hun mandaat [1].

Procedure

De werknemer die van dit verlof gebruik wenst te maken, moet zijn werkgever daarvan verwittigen ten laatste op de woensdag van de week die de week van zijn afwezigheid voorafgaat. Ingeval van overmacht dient hij zijn werkgever zo spoedig mogelijk te verwittigen. Hij is eveneens gehouden om aan zijn werkgever het bewijs te bezorgen van zijn mandaat of van zijn functie, en dit ten laatste op het ogenblik waarop hij zijn werkgever verwittigt van zijn afwezigheid.

Loon ten laste van de werkgever

Voor deze afwezigheidsdagen is de werkgever aan de werknemer geen enkele bezoldiging verschuldigd.

Volledige schorsing van de prestaties

Duur van de afwezigheid

De werknemer kan de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst ook volledig opschorten voor de duur van zijn mandaat. Dit recht kan bij herhaling worden uitgeoefend, met of zonder onderbreking, voor periodes van minstens twaalf maanden. Dit recht wordt echter maar toegekend voor de uitoefening van één enkel mandaat of één enkele functie.

Procedure

Indien de werknemer zijn recht op een volledige schorsing wenst uit te oefenen zodra hij zijn mandaat uitoefent, dient hij zijn werkgever daarover in te lichten ten laatste bij het begin van de uitoefening van dit mandaat.

Indien hij van de volledige schorsing pas later in de uitoefening van zijn mandaat wenst te genieten of ingeval van een hernieuwing, dan dient hij zijn werkgever daarvan ten laatste één maand vooraf te verwittigen. De werkgever kan evenwel een kortere termijn aanvaarden.

Wanneer de werknemer opteert voor een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst, moet hij eveneens het bewijs leveren van zijn mandaat ten laatste op het ogenblik dat hij zijn werkgever inlicht over de uitoefening van zijn recht.

Loon ten laste van de werkgever

De werknemer heeft gedurende de periode van de schorsing geen recht op enige bezoldiging vanwege zijn werkgever.

[1] De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg preciseert dat de reglementering geen rekening houdt met het effectief uurrooster van de werknemer. Er worden dus steeds 2 werkdagen geteld, ongeacht het aantal uren dat de werknemer normaal op die dagen presteert.

Alle artikelen over Politiek verlof