Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Het recht op vakantie

Welke niet-gewerkte dagen worden met arbeidsdagen gelijkgesteld?

Hieronder vind je een lijst van niet-gewerkte dagen die als werkdagen worden gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie.

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2024

Jaarlijkse vakantie en inhaalrust

Schorsing van de arbeidsovereenkomst Duur van de periode die met effectieve prestaties gelijkgesteld wordt

Wettelijke vakantiedagen

Jeugd- en seniorvakantiedagen

Aanvullende (Europese vakantiedagen)

De vakantiedagen volgens een bij KB algemeen verbindend verklaarde cao

Dagen inhaalrust in het kader van de arbeidsduurvermindering

Volledige periode

Ziekte of ongeval

Schorsing van de arbeidsovereenkomst Duur van de periode die met effectieve prestaties gelijkgesteld wordt

Ziekte of ongeval van gemeen recht

Daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval arbeidsongeval of beroepsziekte[1]

De eerste 12 maanden van de onderbreking van de prestaties[2]

Arbeidsongeval of beroepsziekte

De periode van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid

De eerste 12 maanden van de periode van tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid, volgend op een periode van tijdelijke volledige ongeschiktheid, op voorwaarde dat de erkende gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid minstens 66% bedraagt. Deze voorwaarde van 66% is evenwel niet van toepassing indien er sprake is van een wedertewerkstelling

Profylactisch verlof

Volledige periode

Zwangerschap en bevalling

Schorsing van de arbeidsovereenkomst Duur van de periode die met effectieve prestaties gelijkgesteld wordt

Bevallingsrust (en geboorteverlof na het overlijden of de hospitalisatie van de moeder)

Moederschapsrust van 15 weken (of 17 of 19 of meer) - of de omzetting ervan

Werkverwijdering van de zwangere vrouw

Volledige periode

Werkverwijdering tijdens de borstvoedingsperiode

Periode waarin de betrokkene aanspraak kan maken op moederschapsuitkeringen maar maximum tot aan het einde van de 5de maand na de bevalling

Borstvoedingspauzes Volledige periode

Omstandigheidsverlof

Schorsing van de arbeidsovereenkomst Duur van de periode die met effectieve prestaties gelijkgesteld wordt

Klein verlet

Volledige periode

Geboorteverlof bij de geboorte van een kind (oud vaderschapsverlof)

Volledige periode

Adoptieverlof

Volledige periode

Pleegzorgverlof

Volledige periode

Vervullen van burgerlijke taken of het uitoefenen van een mandaat

Schorsing van de arbeidsovereenkomst Duur van de periode die met effectieve prestaties gelijkgesteld wordt

Voogd, lid van een familieraad, getuige voor een rechtbank, gezworene, kiezer of lid van een stembureau

Volledige periode

Uitoefening van een openbaar mandaat[3]

Volledige periode

Opdracht in een sociaal organisme of sociale instelling (bijvoorbeeld een paritair comité of een arbeidsrechtbank)

Volledige periode

Opdracht als vakbondsafgevaardigde

Volledige periode

Studies en stages

Schorsing van de arbeidsovereenkomst Duur van de periode die met effectieve prestaties gelijkgesteld wordt

Deelname aan stages of studiedagen voor sociale promotie of arbeidsopvoeding of vakbondsopleiding

Volledige periode

Betaald educatief verlof

Volledige periode

Staking, lock-out, werkloosheid

Schorsing van de arbeidsovereenkomst Duur van de periode die met effectieve prestaties gelijkgesteld wordt

Lock-out

Volledige periode

Staking

Volledige periode [4]

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders

Volledige periode [5][6]

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden Volledige periode
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de terreuraanslagen Periode van 22 maart tot 31 december 2016
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de coronacrisis

Periode van 1 februari 2020 tot 31 december 2021

Periode van 1 januari tot 30 juni 2022 [7]

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de thuissituatie van de werknemer getroffen door de overstromingen van juli 2021

Periode van 14 juli 2021 tot 31 december 2021

Periode van 1 januari tot 30 juni 2022 [8]

Tijdelijke economische werkloosheid "energie Periode van 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023. Deze vorm van TW wordt op dezelfde manier behandeld als de TW om economische redenen [9]

Militaire verplichtingen

Schorsing van de arbeidsovereenkomst Duur van de periode die met effectieve prestaties gelijkgesteld wordt

Oproep onder de wapens (of gelijkgestelde situaties)

Laatste 12 maanden van de arbeidsonderbreking

Wederoproeping onder de wapens

Volledige periode

Dienstplicht als gewetensbezwaarde of diensten bij de civiele bescherming

Laatste 12 maanden van de arbeidsonderbreking

[1] Koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval arbeidsongeval of beroepsziekte van 7 juni 2018, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2018.Van toepassing vanaf het vakantiedienstjaar 2018, vakantiejaar 2019.

[2] Iedere nieuwe arbeidsonderbreking wegens ziekte of ongeval, na een periode van werkhervatting van minder dan 14 dagen, wordt beschouwd als een voortzetting van de eerste arbeidsonderbreking. In het kader van een deeltijdse werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds worden zowel volledige dagen als daggedeelten (halve dagen) van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze fiche “Arbeidsongeschiktheid – 4b. Tijdelijke hervatting van een aangepast of ander werk”.

[3] Onder het vervullen van een openbaar mandaat wordt verstaan “de afwezigheid op het werk zonder behoud van loon wegens het vervullen van een openbare functie, uitgeoefend krachtens een benoeming door de overheid of krachtens verkiezing andere dan bedoeld in de artikelen 1 en 2 van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof  voor de uitoefening van een politiek mandaat”

[4] Dit geldt voor zowel een staking waaraan de werknemer deelgenomen heeft, op voorwaarde dat deze staking erkend of gesteund werd door een in de NAR vertegenwoordigde interprofessionele vakorganisatie, als voor de staking waaraan de werknemer niet deelgenomen heeft maar waarvoor hem de hoedanigheid van werkloze toegekend werd. Dit laatste geldt echter enkel voor arbeiders, niet voor bedienden.

[5] Opgelet echter, de RJV hanteert niet dezelfde definitie van economische werkloosheid als de RVA.  Het kan dus gebeuren dat de RVA de economische werkloosheid aanvaardt, maar dat de RJV ze nadien verwerpt voor de gelijkstelling jaarlijkse vakantie.  Dit zal als gevolg hebben dat de betrokken arbeiders het jaar nadien minder vakantie zullen kunnen opnemen.

[6] Voor de thuisarbeiders wordt de gelijk te stellen periode beperkt tot de periode waarvoor ze voldoen aan de voorwaarden om recht op werkloosheidsuitkeringen te hebben.

[7] [8] [9] Koninklijk besluit van 24 mei 2023 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus, ingevolge de gevolgen van de uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 en ingevolge het conflict in Oekraïne voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Alle artikelen over Het recht op vakantie