Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Voorbeelden uit de rechtspraak

Kennelijk onredelijk ontslag - Veelvuldige of langdurige afwezigheid

Het ontslag dat gegeven wordt omwille van het feit dat de werknemer langdurig afwezig is en deze afwezigheid de werklast van zijn collega's verhoogt wat volgens de werkgever niet vol te houden is.

Laatst bijgewerkt op 20 juli 2022

Wordt als kennelijk onredelijk beschouwd

  • Het ontslag dat gegeven wordt omwille van het feit dat de werknemer langdurig afwezig is en deze afwezigheid de werklast van zijn collega's verhoogt wat volgens de werkgever niet vol te houden is. Het feit dat de werknemer heeft aangegeven dat hij na zijn ziekteperiode nog vakantie wou opnemen, wordt door de rechtbank niet als abnormaal beschouwd en rechtvaardigt het ontslag dus niet. De rechtbank oordeelt dat het ontslag niet noodzakelijk was om de werklast te kunnen opvangen en een vervanger te kunnen zoeken en veroordeelt de werkgever dan ook tot een schadevergoeding van 8 weken wegens kennelijk onredelijk ontslag (Arbeidsrechtbank Antwerpen, 9 december 2015)

Wordt niet als kennelijk onredelijk beschouwd

  • Het ontslag dat gegeven wordt omwille van het feit dat de talrijke afwezigheden wegens ziekte op de werking van het bedrijf wegen, maar ook omdat de houding van de werknemer niet commercieel genoeg was (een argument dat bovendien gestaafd werd door klachten van de klanten en door een evaluatie). De rechtbank heeft in haar beoordeling rekening gehouden met het feit dat de organisatie van de onderneming en van het arbeidsproces primair gericht is op economische efficiëntie en rendabiliteit. De werkgever heeft volgens de rechtbank dan ook in alle redelijkheid beslist dat de individuele niet-rendabiliteit van de werknemer hierop een negatieve invloed had, aangezien de werknemer als enige de bewuste (leidinggevende) functie uitoefende en dus niet zomaar vervangbaar was (Arbeidsrechtbank Leuven, 8 oktober 2015).Het ontslag dat gegeven wordt omwille van het feit dat een werknemer slecht scoort op de Bradfordindex (een schaal die het aantal afwezigheden van een werknemer meet) en dat de werknemer tijdens deze talrijke afwezigheden telkenmale vervangen moet worden door een collega die eveneens in het bezit moet zijn van een specifiek rijbewijs.  De rechtbank houdt bovendien rekening met het feit dat de werkgever niet voor een structurele oplossing (vervanging, uitzendarbeid) kan kiezen, omdat de afwezigheden van de werknemer kort zijn en telkens verlengd worden (Arbeidsrechtbank Antwerpen, 6 juli 2016)
  • Het ontslag van een HR Director die langdurig afwezig was. De rechtbank oordeelde hier dat het ontslag gerechtvaardigd was voor de goede functionering van de onderneming, omdat deze in gevaar werd gebracht door de langdurige afwezigheid van de HR directeur (Arbeidsrechtbank Gent, 16 oktober 2017)
  • Het ontslag gegeven omwille van veelvuldige korte ziekteperiodes in de maanden die het ontslag voorafgingen die tot een ontwrichting van de dienst leidden. De rechtbank oordeelt hier dat het moeilijker is als werkgever om passende maatregelen te nemen bij veelvuldige korte ziekteperiodes dan bij één lange ziekteperiode (Arbeidsrechtbank Brussel, 1 augustus 2017)
  • Het ontslag van een langdurig zieke werkneemster, gezien de dienst waarin deze werkneemster werkte tijdens haar afwezigheid gereorganiseerd werd en de werkneemster omwille van taalkundige redenen moeilijk een andere functie kon krijgen en bovendien kon de werkgever aantonen dat het bedrijf een negatieve EBITDA kende tijdens de maand voorafgaand aan het ontslag (Arbeidsrechtbank Brussel, 2 november 2017)
Alle artikelen over Voorbeelden uit de rechtspraak