Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Afsluiten van het contract

Moet een buitenlandse werkgever ook een verzekering afsluiten?

De verplichting geldt voor alle werkgevers die personeel tewerkstellen die (gedeeltelijk) onderworpen zijn aan de Belgische Sociale Zekerheid. Er geldt één uitzondering onder strikte voorwaarden voor ondernemingen die behoren tot een groep.

Laatst bijgewerkt op 7 januari 2022

Een buitenlandse werkgever moet personeel onderworpen aan Belgische sociale zekerheid verzekeren tegen arbeidsongevallen

In principe is iedere (Belgische of buitenlandse) werkgever die personeel tewerkstelt dat geheel of gedeeltelijk onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, wettelijk verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten vanaf de eerste dag van tewerkstelling van de werknemer(s).

Uitzondering voor bepaalde buitenlandse werkgevers onder strikte voorwaarden

Een werkgever uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte moet geen aparte verzekering afsluiten in België wanneer volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Hij stelt personen tewerk die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid en die tegelijkertijd ook tewerkgesteld zijn bij een Belgische werkgever die tot dezelfde groep van ondernemingen behoort als de buitenlandse werkgever
  • De RSZ heeft schriftelijk toegelaten dat de lonen en de prestaties van deze werknemers die belast zijn met een overkoepelende functie binnen de groep, opgenomen worden op de aangifte van de in België gevestigde werkgever die tot dezelfde groep behoort
  • De in België gevestigde werkgever heeft een rechtsgeldige arbeidsongevallenverzekering afgesloten en de verzekeringsovereenkomst bevat:
    • Een clausule die uitdrukkelijk vermeldt dat er dekking wordt verleend voor de prestaties die deze personen leveren voor rekening van de buitenlandse werkgever;
    • De schriftelijke toelating van de RSZ;
    • Een verklaring van de in het buitenland gevestigde werkgever waaruit blijkt dat hij er zich rekenschap van geeft dat de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst gesloten door de in België gevestigde werkgever, automatisch tot gevolg zal hebben dat hij niet langer rechtsgeldig verzekerd is.

Bron

Koninklijk besluit van 8 januari 2006 houdende vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op buitenlandse werkgevers die bepaalde werknemers tewerkstellen die gelijktijdig zijn tewerkgesteld bij een Belgische werkgever die behoort tot dezelfde groep.
Alle artikelen over Afsluiten van het contract