Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De 11 sociale documenten in strikte zin

De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten

Een werkgever die een student tewerkstelt, is verplicht met hem een studentenovereenkomst te sluiten.

Laatst bijgewerkt op 27 juli 2023

Principe

Een werkgever die een student tewerkstelt, is verplicht met hem een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (hierna studentenovereenkomst genoemd) te sluiten (zelfs als de tewerkstelling van de student het maximum aantal uren overschrijdt dat is toegestaan om de gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid te genieten [1]).

Wilt u weten met wie u een studentenovereenkomst moet sluiten, klik dan hier. Het sluiten van een dergelijke arbeidsovereenkomst gaat overigens gepaard met specifieke verplichtingen.

Vorm en inhoud

Naargelang van de aard van het uit te voeren werk, is de studentenovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor arbeiders, voor bedienden, voor handelsvertegenwoordigers of voor dienstboden.

Ongeacht het statuut van de student moet de studentenovereenkomst echter aan de volgende vereisten voldoen:

 • De overeenkomst moet voor elke student afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt. Indien de overeenkomst door middel van een elektronische handtekening wordt ondertekend die aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden voldoet, wordt deze overeenkomst gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst die met de hand is ondertekend [2].
 • De overeenkomst moet voor een bepaalde tijd worden gesloten die in geen geval meer dan 12 maanden kan overschrijden [3].
 • De overeenkomst moet de door de wet opgelegde verplichte vermeldingen bevatten.

Verplichte vermeldingen

De studentenovereenkomst moet de volgende vermeldingen bevatten [4]:

 • De identiteit, de geboortedatum, de woonplaats en eventueel de verblijfplaats van de partijen
 • De datum van het begin en het einde van de uitvoering van de overeenkomst
 • De plaats van de uitvoering van de overeenkomst
 • Een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie of functies
 • De arbeidsduur per dag en per week
 • De toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers
 • Het overeengekomen loon, en ingeval dit niet vooraf kan vastgesteld worden, de wijze en de basis van berekening van het loon
 • Het tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald
 • Het eventuele beding van proeftijd
 • De plaats van huisvesting wanneer de werkgever er zich toe verbonden heeft de student te huisvesten
 • Het bevoegde paritair comité
 • De aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid
 • De nodige gegevens om de persoon te contacteren die is aangewezen om de eerste hulp te verlenen
 • De plaats waar de verbandkist zich bevindt
 • De nodige gegevens om de personeelsvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en/of in het comité voor bescherming en preventie op het werk en/of de leden van de vakbondsafvaardiging te contacteren
 • De contactgegevens van de bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst
 • De contactgegevens van het Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg van het district waar de student wordt tewerkgesteld

Er worden specifieke sancties toegepast wanneer er geen schriftelijke overeenkomst is of wanneer de schriftelijke overeenkomst niet in overeenstemming is met de vereisten.

Onze overeenkomst voor tewerkstelling van studenten Securex voldoet aan deze voorwaarden. U kunt deze overeenkomst downloaden in de rubriek Modeldocumenten (klik op Modelcontracten).

Plaats waar de overeenkomst moet worden bijgehouden

De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten moet worden bijgehouden op de plaats waar de student wordt tewerkgesteld.

Bewaringsmodaliteiten

Alle informatie hierover vindt u onder de vraag ‘Wat zijn de bewaringsmodaliteiten van de sociale documenten?'

[1] Het sluiten van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten is één van de voorwaarden die moet worden vervuld om in aanmerking te komen voor deze voordelige onderwerping.

[2] Wet van 3 juni 2007. Noch de werkgever, noch de werknemer kan worden verplicht om een arbeidsovereenkomst door middel van een elektronische handtekening aan te gaan. De werkgever moet een exemplaar laten archiveren bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst. Deze elektronische opslag moet kosteloos zijn voor de werknemer. De werknemer moet er te allen tijde toegang toe hebben. Meer informatie over deze archivering vindt u onder ‘Elektronisch versturen en opslaan'.

[3] Deze regel geldt ook wanneer u de student voor een langere periode wil tewerkstellen. In dat geval wordt de overeenkomst automatisch een gewone arbeidsovereenkomst indien de tewerkstelling na 12 maanden ononderbroken wordt voortgezet. Uiteraard is het aanbevolen om naar aanleiding hiervan een nieuwe (gewone) arbeidsovereenkomst te sluiten. 

[4] Artikel 124 van de wet van 3 juli 1978.

Alle artikelen over