Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De 11 sociale documenten in strikte zin

De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid

De arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid kan worden gesloten in drie gevallen en moet aan een reeks voorwaarden voldoen.

Laatst bijgewerkt op 27 juli 2023

Principe

De arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid kan worden gesloten in drie gevallen:

  • De vervanging van een vaste werknemer van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst of van een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is afgelopen
  • De tijdelijke vermeerdering van het werk
  • De uitvoering van uitzonderlijk werk

Bij het sluiten van deze overeenkomst moeten de voorwaarden opgelegd door de reglementering betreffende de tijdelijke arbeid [1] worden nageleefd. Deze overeenkomst moet meer bepaald worden gesloten hetzij voor een bepaalde tijd, hetzij voor een duidelijk omschreven werk, hetzij ter vervanging van een vaste werknemer.

Opgelet! Verwar dit type van overeenkomst niet met een overeenkomst voor uitzendarbeid. Dat is immers een overeenkomst waarmee een uitzendkracht zich er ten opzichte van een uitzendkantoor toe verbindt om bij een gebruiker toegelaten tijdelijke arbeid te verrichten tegen betaling van loon. Bij een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid neemt de werkgever de werknemer rechtstreeks in dienst en schakelt hij geen uitzendkantoor in.

Vorm en inhoud

De overeenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De overeenkomst moet voor elke werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt (of de dag vóór elke verlenging wanneer opeenvolgende tijdelijke overeenkomsten worden gesloten [2]. Indien de overeenkomst door middel van een elektronische handtekening wordt ondertekend die aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden voldoet, wordt deze overeenkomst gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst die met de hand is ondertekend [3]
  • De overeenkomst moet de door de wet opgelegde verplichte vermeldingen bevatten: de reden van de overeenkomst en eventueel de duur van de overeenkomst en de reden van de vervanging

Bewaringsmodaliteiten

Alle informatie hierover vindt u onder de vraag ‘Wat zijn de bewaringsmodaliteiten van de sociale documenten?'

[1] Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

[2] Is er geen schriftelijke overeenkomst die aan de voorwaarden voldoet, dan zijn op de overeenkomst de regels van toepassing die gelden voor een arbeidsovereenkomst die voor een onbepaalde tijd is gesloten. In dat geval kan de werknemer de overeenkomst echter zonder opzegging noch vergoeding beëindigen, binnen de zeven dagen die volgen op de indiensttreding.

[3] Wet van 3 juni 2007. Noch de werkgever, noch de werknemer kan worden verplicht om een arbeidsovereenkomst door middel van een elektronische handtekening aan te gaan. De werkgever moet een exemplaar laten archiveren bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst. Deze elektronische opslag moet kosteloos zijn voor de werknemer. De werknemer moet er te allen tijde toegang toe hebben. Meer informatie over deze archivering vindt u onder ‘Elektronisch versturen en opslaan'.

Alle artikelen over