Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vrijwilligers

Vergoedingen voor vrijwilligerswerk - Maximale bedragen

De kosten die de vrijwilliger maakt voor de organisatie mogen worden vergoed.

Laatst bijgewerkt op 1 april 2023

Forfaitaire vergoeding

De vrijwilliger kan door de organisatie vergoed worden voor de kosten die hij voor haar gedragen heeft.

Voor 2023 mogen deze vergoedingen maximum 41,48 euro per dag en 1.659,29 euro per jaar bedragen.

De forfaitaire en reële kostenvergoedingen mogen in hoofde van de vrijwilliger niet gecumuleerd worden.

Werkelijke vervoerskosten

De vrijwilliger mag de forfaitaire dagvergoeding echter wel cumuleren met de terugbetaling van zijn werkelijke vervoerkosten, en dit ten belope van maximum 2.000 kilometer per jaar en per vrijwilliger [1].

De werkelijke vervoerkosten worden vastgesteld op basis van de kilometervergoeding die door de Staat aan zijn ambtenaren wordt toegekend. Die vergoedingen zijn afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel.

Voor beroepsverplaatsingen afgelegd met een privéwagen, motorfiets of bromfiets, bedraagt de kilometervergoeding 0,4269 euro (bedrag geldig vanaf 1 januari 2024).

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de fiets bedraagt ze 0,35 euro per kilometer (inkomsten 2024).

Opgelet!  De kosten die de werknemer maakt om zich van zijn woonplaats naar de plaats van het vrijwilligerswerk te begeven en terug, tellen niet mee als werkelijke vervoerskosten, maar moeten opgenomen worden in het forfait van 41,48 euro per dag.

Het maximaal bedrag dat jaarlijks aan de vrijwilliger toegekend mag worden voor het gebruik van het openbaar vervoer, de auto of de fiets, mag niet meer bedragen dan 2.000 maal het bedrag van de kilometervergoeding die wordt toegekend bij professioneel gebruik van een privévoertuig.

Deze cumul wordt zowel op fiscaal als sociaal vlak toegelaten [2].

Als het vrijwilligerswerk bestaat uit het vervoer van personen (bijvoorbeeld : zieken) valt de kilometerbeperking weg.

Geschenken

Ontvangt een vrijwilliger occasioneel geschenken, dan worden deze niet langer als loon beschouwd. Ze worden ook niet verrekend voor de maximumbedragen van kostenvergoedingen als de regels die van toepassing zijn op werknemers worden nageleefd [3].

Overschrijding van de bedragen

Indien de maximumbedragen overschreden worden, kunnen de vergoedingen enkel als een terugbetaling van kosten beschouwd worden als de echtheid en het bedrag ervan aangetoond kunnen worden aan de hand van bewijskrachtige documenten. Zoniet, zal de persoon die deze activiteit uitoefent niet als vrijwilliger beschouwd kunnen worden en op alle vergoedingen die tijdens dat kalenderjaar toegekend werden of nog zullen worden, zullen de gewone socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn.

Vrijwilligers in de zorgsector in 2023

De maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers die in 2023 actief zijn in de zorgsector, inclusief de vaccinatiecentra, is verhoogd.

Concreet is de jaarlijkse onkostenvergoeding naar 4.067,05 euro (2.479 euro niet-geïndexeerd) gebracht. Deze mogelijkheid is van toepassing tot 31 maart 2023.

[1] Wet van 6 mei 2009.

[2] Mondelinge vraag nr. 13779 van S. Vercamer CRABV 52 Com 601 van 23 juni 2009.

[3] Het betreft de geschenken zoals bepaald in artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. U vindt hierover meer informatie onder het thema "Verlonen".

Alle artikelen over Vrijwilligers