Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wet houdende diverse arbeidsmaatregelen: wat zijn de belangrijkste maatregelen?

Een wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen werd goedgekeurd. Dit wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die voor jou van belang kunnen zijn. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste nieuwe regels.

5 oktober 2023

Afschaffing van werkgeversgroepen in de vorm van een ESV

Als werkgever kan je niet langer een werkgeversgroepering in de vorm van een economisch samenwerkingsverband (ESV) oprichten. Wil je een werkgeversgroepering oprichten? Dan moet je de rechtsvorm aannemen van een vennootschap onder firma of een vereniging zonder winstoogmerk.

Als je al een werkgeversgroepering hebt opgericht in de vorm van een ESV, dan moet je de vorm van een vennootschap onder firma aannemen. Deze omvorming moet uiterlijk op 1 januari 2024 plaatsvinden. Anders verlies je je erkenning als werkgeversgroepering.

Deze regels treden in werking 10 dagen nadat de wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verplichte aanwijzing van een vertrouwenspersoon in bepaalde ondernemingen

Als je 50 werknemers of meer tewerkstelt, ben je verplicht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Bovendien moet die vertrouwenspersoon deel uitmaken van je personeel wanneer:

  • Je 50 werknemers of meer tewerkstelt
  • Je 20 werknemers of meer tewerkstelt en alleen een beroep doet op een preventieadviseur psychosociale aspecten van een externe dienst.

Meer weten: Aanstelling van een vertrouwenspersoon binnenkort verplicht?

Naar aanleiding van deze wijzigingen werd het Sociaal Strafwetboek aangepast aan de volgende situaties:

  • Stel je 50 of meer werknemers tewerk een wijs je niet ten minste één vertrouwenspersoon onder je personeel aan? Dan word je bestraft met een sanctie van niveau 2.
  • Wijs je geen vertrouwenspersoon aan hoewel de vakbondsafvaardiging of de werknemers erom vragen? Dan kan je een sanctie van niveau 2 oplopen.
  • Stel je 20 werknemers of meer te werk en doe je enkel een beroep op een preventieadviseur psychosociale aspecten van een externe dienst? Dan moet je een vertrouwenspersoon aanwijzen die deel uitmaakt van het personeel van de werkgever. Zo niet, word je bestraft met een sanctie van niveau 2.

Deze regels treden in werking op de eerste dag van de maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het loonplafond voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd

Ken je je werknemers betaald educatief verlof toe? Je werknemers behouden dan het recht op uitbetaling van hun loon op de gewone vervaldag. Dit loon is begrensd tot 3.364 euro bruto per maand voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt deze bovengrens echter jaarlijks op 1 september automatisch geïndexeerd. Concreet wordt de bovengrens van het vorige schooljaar evenveel keer met 2% verhoogd als de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex overschreden heeft in de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het voorafgaand schooljaar.

Jaar 2023-2024 

Tijdens het schooljaar 2022-2023 (van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023) werd de spilindex twee keer overschreden: in oktober en november 2022. Dit betekent dat het bedrag waarop het normale loon werd begrensd voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op 3.500 euro bruto (€ 3.364 + 2% = € 3.431 + 2% = € 3.500).

Zodra de wet is gepubliceerd, treedt deze bepaling met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 september 2023.

Tijdelijke economische werkloosheid mogelijk voor ondernemingen die niet onderworpen zijn aan de btw

Heb je een onderneming die niet onderworpen is aan de btw en verkeer je in moeilijkheden? Je kan voortaan een beroep doen op het stelsel van tijdelijke economische werkloosheid. Je moet het bewijs leveren dat je omzet, productie of bestellingen zijn gedaald. Dit bewijs moet je leveren op basis van alle andere documenten of rechtvaardigingsstukken van boekhoudkundige aard dan de btw-aangifte.

Werknemers kunnen hun tijdskrediet vervroegd en eenzijdig stopzetten

Je werknemers hebben het recht tijdskrediet aan te vragen. Op dit moment moeten werknemers die hun tijdskrediet vroegtijdig willen stopzetten een aantal voorwaarden naleven. Ze moeten hiertoe met name het akkoord verkrijgen van hun werkgever. Het wetsontwerp voorziet in de mogelijkheid om via koninklijk besluit aan de werknemers het recht toe te kennen om hun tijdskrediet vroegtijdig en eenzijdig stop te zetten.

Meer weten over tijdskrediet: Tijdskrediet | Securex

Opzeggingsbedingen in contracten die vóór 31 december 2013 zijn gesloten van toepassing

Het wetsontwerp herstelt een alinea die onbedoeld werd geschrapt door de wet van 20 maart 2023. Deze alinea is van toepassing op bedienden met een jaarlijks loon van meer dan € 32.254 op 31 december 2013. Bij ontslag van een ‘hogere’ bediende is de opzeggingstermijn een maand per begonnen jaar anciënniteit vanaf 2014, met een minimum van drie maanden.

Het wetsontwerp voegt er echter aan toe dat de op datum van 31 december 2013 geldende opzeggingsclausules hun uitwerking blijven behouden. Als werkgever moet je dus goed letten op de opzeggingsclausules in het contract. De duur ervan kan langer zijn dan de normale wettelijke duur.

Belangrijk aandachtspunt : door het herinvoeren van deze alinea is geen enkele wijziging van het arbeidsreglement nodig.

Voorbeeld

Op 1 oktober 2023 ontsla je André, die op 31 december 2013 hogere bediende was en in dienst is getreden op 1 januari 2010.  In dit geval moet je met twee delen rekening houden:

  • Eerste deel (voor de 1ste januari 2014) : de opzeggingstermijn is wettelijk vier maanden. Er blijkt echter dat je een geldig opzeggingsbeding van 25 weken in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen. Daardoor heeft de werknemer recht op 25 weken als eerste deel van de opzeggingstermijn.
  • Tweede deel: bovenop deze 25 weken moet je de opzeggingstermijn toevoegen op basis van de anciënniteit die is verworven sinds 1 januari 2014 (tweede deel). Vanaf 1 oktober 2023 heeft André 9 jaar en 10 maanden anciënniteit in het nieuwe systeem. Hij heeft dus recht op een opzeggingstermijn van 30 weken.

In totaal heeft André vanaf 1 oktober 2023 recht op een totale opzeggingstermijn van 55 weken. Als er geen opzeggingsbeding in het contract had gestaan, had hij recht gehad op vier maanden + 30 weken. Het verschil kan dus aanzienlijk zijn, dus let op! 

Wat doet Securex voor jou? 

Als je vragen hebt over deze maatregelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met je Securex Legal Advisor via e-mail op het volgende adres:  myhr@securex.be

Bron

Welzijn op het werk
Thematische verloven
Tijd voor de werknemer
Ontslag & beëindiging